Рішення міської ради

Про затвердження змін до Статуту Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії», затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 р. №28

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№74 від 30.03.2011 р.

 

 

Про затвердження змін до Статуту Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії», затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 р. №28

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Статуту Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії», затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 р. №28 згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління праці та соціального захисту населення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до  рішення  міської ради

від 30.03.2011 року №74

Зміни до Статуту

Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» (додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. п. 1.2. розділу 1 «Загальні положення» викласти в наступній редакції:

«1.5. Засновником Центру є Хмельницька міська рада. Центр не має на меті отримання прибутку. Центр підпорядкований управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»

2. п. 3.3., п. 3.6. розділу 3 «Майно Центру» викласти в наступній редакції:

«3.3. Засновник як власник майна, закріпленого за Центром на праві оперативного управління, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України»

«3.6. Відчуження майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника та погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством»

3. п. 4.1., 4.2., 4.5. розділу 4 "Управління і контроль за діяльністю Центру" викласти в наступній редакції:

«4.1. Управління Центром здійснюється Засновником через управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова. Директор діє на контрактній основі.»

«4.2. Директор Центру:

- діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, звітує про роботу Центру та відповідає за результати його діяльності перед засновником;

- за погодженням із Засновником розпоряджається в установленому законом порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

- за погодженням з трудовим колективом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Центру;

- створює умови для підвищення професійного рівня працівників відповідно до чинного законодавства України;

- установлює надбавки, премії та надає матеріальну допомогу працівникам центру відповідно до чинного законодавства;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

- організовує рекреаційний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи Центру за дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм;

- координує та контролює діяльність Центру;

- відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам;

- укладає договори з юридичними і фізичними особами, в межах наданих йому повноважень;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань перед сім’ями, в яких виховуються діти з особливими потребами та є дорослі особи з функціональними обмеженнями, Хмельницькою міською радою та управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»

«4.5. Штатний розпис Центру затверджується управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради згідно з установленими нормативами відповідної галузі»

4. п. 5.2., п. 5.3. розділу 5 «Порядок надання послуг» викласти в наступній редакції:

«5.2. Для надання послуг у Центрі законний представник сім’ї звертається з відповідною заявою та документами до управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»

«5.3. Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради розглядає в десятиденний термін заяву і дає направлення в Центр для отримання послуг»

5. п. 7.1. розділу 7 «Відповідальність Центру» викласти в наступній редакції:

«7.1. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями Хмельницької міської ради та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, а Хмельницька міська рада та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру»

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Директор Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» О. Паламарчук