Проекти рішень міської ради

Про затвердження Програми фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності

 

Про затвердження Програми фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ____________2019р. №___

 

ПРОГРАМА

фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності

 

1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності (надалі – Програма) є фінансування закладів освіти м.Хмельницького приватної форми власності.

1.2. Завданням Програми є забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти м.Хмельницького приватної форми власності відповідно до вимог статті 53 Конституції України.

 

2. Загальні положення

2.1. Програма охоплює всі заклади загальної середньої освіти м. Хмельницького приватної форми власності, які:

2.1.1. зареєстровані як юридичні особи та надають освітні послуги згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

2.1.2. внесені у мережу закладів загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради відповідно до форми звіту 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №813;

2.1.3. забезпечують дотримання виконання стандартів освіти та освітніх програм відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про освіту».

2.1.4. забезпечують виконання вимог базового компонента освіти відповідно до статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

2.2. Кошти, надані у вигляді фінансування, скеровуються на:

2.2.1. забезпечення виконання вимог базового компонента освіти;

2.2.2 забезпечення провадження у повному обсязі програми якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”;

2.2.3. забезпечення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, які належать до пільгових категорій, що не перевищує вартості харчування встановленої для відповідної категорії дітей в закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2.3. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, не пов’язаних з напрямками, переліченими у пункті 2.2. цієї Програми.

2.4. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

 

3. Порядок надання фінансування

3.1. Визначення закладів освіти приватної форми власності, яким буде надаватися фінансування з бюджету м.Хмельницького, здійснюється за рішенням комісії.

3.2. Персональний склад  комісії, а також її голова, заступник голови та секретар комісії визначаються і затверджуються наказом директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради  (або особи, яка виконує обов’язки директора Департаменту).

3.3. До складу комісії входять:

заступник міського голови, що опікується питаннями освіти (голова конкурсної комісії);

директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (або особи, яка виконує обов’язки директора Департаменту);

заступник  директора Департаменту освіти та науки;

представники фінансового управління Хмельницької міської ради;

представники постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації Хмельницької міської ради (за згодою).

3.4. Комісію очолює голова комісії – заступник міського голови, що опікується питаннями освіти.

3.5. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинними, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.

3.6. До повноважень комісії належить:

3.6.1. здійснення попереднього оцінювання документів, поданих закладами освіти м.Хмельницького приватної форми власності для фінансування здобуття повної загальної середньої освіти;

3.6.2. формування переліку закладів освіти м.Хмельницького приватної форми власності, яким комісія рекомендує надати фінансування.

3.7.Прийом заявок для надання фінансування  закладам освіти приватної форми власності проводиться  протягом двох тижнів з дати вступу Програми в дію, а в подальшому – до 01 вересня року, що передує фінансовому року;

3.8. Для отримання фінансування за рахунок коштів бюджету м.Хмельницького керівник або уповноважена особа закладу загальної середньої освіти м.Хмельницького приватної форми власності, подає на ім’я директора Департаменту освіти та науки (або особи, яка виконує обов’язки директора Департаменту) такий перелік документів:

3.8.1. лист-клопотання щодо надання фінансування ;

3.8.2. завірені належним чином копії установчих документів;

3.8.3. копію документа, що підтверджує наявність ліцензії на провадження  освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;

3.8.4. копію витягу з ЄДРПОУ;

3.8.5. завірені копії звіту ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №813;

3.8.6. список учнів закладу освіти які належать до пільгової категорії та копії документів, які підтверджують наявність пільги.

 

4. Розмір фінансування

4.1. Розмір фінансування з бюджету міста Хмельницького на забезпечення виконання базового навчального плану закладів загальної середньої освіти, який розраховується з врахуванням:

4.1.1. кількості учнів, які згідно зі статистичними даними навчаються у закладі освіти приватної форми власності м. Хмельницького на початок навчального року.

4.1.2. розміру фінансового нормативу з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів бюджетної забезпеченості одного учня, який здобуває повну загальну середню освіту, які застосовуються при розрахунку освітньої субвенції на відповідний період.

4.2. Розмір фінансової підтримки, починаючи з 01.01.2019 року, визначається з врахуванням вимог частини 10 статті 78 Закону України «Про освіту» шляхом передачі такому закладу освіти цільового обсягу коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного учня, який здобуває повну загальну середню освіту, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.3. Розрахунок розміру фінансування проводиться окремо для кожного навчального закладу приватної форми власності.

 

5. Процедура отримання коштів

5.1. Перелік навчальних закладів та обсяги фінансування затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради за поданням комісії.

5.2. Кошти, надані у вигляді фінансування, перераховуються  Департаментом  освіти  та науки Хмельницької міської ради пропорційно щомісячно у встановленому порядку на рахунки, відкриті отримувачами бюджетних коштів у територіальних органах Державної казначейської служби України.

5.3. Відповідальність за цільове використання коштів покладається на керівників закладів освіти, яким надається фінансування.

5.4. Отримання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

5.5. Заклади освіти приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, подають в Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.

5.6. Заклади освіти приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, щомісячно подають в Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради інформацію щодо використання коштів за напрямками.

5.7. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради має право здійснювати перевірку напрямків використання коштів відповідно до пункту 2.2 цієї Програми.

 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

Секретар міської ради М.Кривак

В.о. директора Департаменту освіти та науки Л.Корнієцька