Проекти рішень міської ради

Про затвердження Положення про Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання у нових редакціях, затвердження граничної чисельності працівників та вт

 

Про затвердження Положення про Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання у нових редакціях, затвердження граничної чисельності працівників та втрату чинності рішення міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 18.08.2018 №654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», від 22.08.2018 №655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики від 01.07.2016 №716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції, яке доручити підписати директору Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Д.Старцуну згідно з додатком 1.

2. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції згідно з додатком 2.

3. Затвердити граничну чисельність працівників Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з додатком 3.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії міської ради від 07.07.2021 року №32 «Про затвердження Положення про Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання, у нових редакціях та втрату чинності рішення міської ради».

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від _________2022 р. №___

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

(Нова редакція)

 

1. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймає Хмельницька міська рада (надалі – Засновник).

2. Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг мешканцям Хмельницької міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання або мінімізації цих обставин.

Діяльність територіального центру має відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Хмельницького міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання Державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

5. На отримання соціальних послуг у територіальному центрі мають право:

1) особи похилого віку;

2)  особи з інвалідністю;

3) особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

4) особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

5) особи з психічними та поведінковими розладами у разі відсутності у них медичних протипоказань до надання соціальних послуг;

6) особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

7) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознаками статі.

6. Територіальний центр та його структурні підрозділи діють за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

7. Положення про територіальний центр, Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру, структуру та граничну чисельність територіального центру за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради затверджує Засновник.

Кошторис, фонд оплати праці та штатний розпис територіального центру затверджує головний розпорядник коштів - управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

8. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, контроль за дотриманням законодавства про надання соціальних послуг - управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє зі структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

9. Основними завданнями територіального центру є:

1) виявлення осіб, зазначених у пункті 5 цього Положення, оцінювання (визначення) їхніх індивідуальних потреб в отриманні соціальних послуг, в тому числі за запитом управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

2) забезпечення якісного надання соціальних послуг;

3) установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 5 цього Положення;

4) внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

5) здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості.

10. У територіальному центрі утворюються такі структурні, підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома мешканцям міста Хмельницький;

2) відділення соціальної допомоги вдома мешканцям сіл Хмельницької міської територіальної громади;

3) відділення денного, цілодобового тимчасового перебування;  

4) відділення організації надання адресної натуральної допомоги;

5) відділення соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

6) мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (при притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі). 

7) кризова кімната соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та  насильства за ознакою статі;

8) притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

У складі відділення організації надання адресної натуральної допомоги наказом директора може створюватися  пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

За рішенням Засновника можуть створюватися інші підрозділи, діяльність яких спрямовано на надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 5 цього Положення.

Положення про структурні підрозділи територіального центру затверджує директор.

Структурний підрозділ територіального центру очолює керівник (завідувач), якого призначає на посаду і звільняє з посади директор територіального центру за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Керівник структурного підрозділу (завідувач відділення) територіального центру повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом не менше як три роки.

11. У складі територіального центру можуть  утворюватися філіали денного перебування залежно від місця проживання осіб, які потребують соціальних послуг, стану їхнього здоров’я та потреб.

12. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у мікрорайонах  міста   та сіл  Хмельницької міської територіальної громади віддалені робочі місця соціальних працівників та соціальних робітників для надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 5 цього  положення, за їхнім місцем проживання.

13. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на умовах контракту за результатами конкурсного відбору, відповідно до рішення Засновника територіального центру.

 Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має повну вищу освіту з освітнім рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше як п’ять років.

14. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, персонально відповідає за виконання покладених на територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) розробляє і подає на затвердження Хмельницькій міській раді проект Положення про територіальний центр, проект Переліку соціальних послуг, умови їх надання структурними підрозділами територіального центру, пропозиції щодо граничної чисельності працівників;

5) подає головному розпоряднику коштів пропозиції щодо штатного розпису, фонду оплати праці та кошторису витрат територіального центру;

6) укладає договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

7) забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів, у тому числі на:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або надання грошової компенсації за їх придбання);

придбання для структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

8) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру, вирішує питання добору персоналу, вживає заходи щодо забезпечення територіального центру кваліфікованими кадрами, визначає посадові обов’язки між працівниками з урахуванням їх взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків, накладає дисциплінарні стягнення на працівників;

9) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо  здійснення (припинення) обслуговування  отримувачів соціальних послуг,  припинення надання соціальних послуг в одному структурному підрозділі та початок обслуговування в іншому;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру;

11) забезпечує співпрацю територіального центру з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, органами поліції, громадськими об’єднаннями;

12) залучає на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів, для надання соціальних послуг та забезпечення організації діяльності  територіального центру;

13) забезпечує проведення внутрішнього моніторингу надання соціальних послуг, дотримання прав людини, подання звітності щодо діяльності територіального центру;

14) забезпечує дотримання працівниками територіального центру Державних стандартів соціальних послуг;

15) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;

16) подає трудовому колективу на затвердження (при укладанні колективного договору) правила внутрішнього трудового розпорядку;

17) забезпечує дотримання працівниками територіального центру правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

18) забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру, перепідготовки, супервізії, тренінгів для запобігання їх емоційному вигоранню в порядку, встановленому законодавством.

15. В період тимчасової відсутності директора його посадові обов’язки виконує заступник директора якого призначає на посаду і звільняє з посади директор територіального центру за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

16. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з бюджету Хмельницької міської територіальної громади  на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також за рахунок благодійних коштів осіб, підприємств, установ та організацій.

17. Умови оплати праці працівників територіального центру і штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці.

Тривалість робочого часу та відпусток працівників територіального центру встановлюється відповідно до чинного законодавства.

У територіальному центрі з урахуванням потреб та можливостей Хмельницької міської територіальної громади може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

18. Для надання соціальних послуг та забезпечення організації своєї діяльності  територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

19. У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до порядку, що затверджується наказом Мінсоцполітики.

20. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, зазначеним у пункті 5 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

Територіальний центр має право бути спадкоємцем майна, згідно частини 2 статті 1222 Цивільного кодексу України, за наявності прямої вказівки про це у заповіті, та розпоряджатися цим майном відповідно до вимог чинного законодавства.

21. Перевірка роботи територіального центру та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності територіального центру проводяться відповідно до законодавства України.

22. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

23. Юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7 «А».

Повне найменування українською мовою – Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Скорочене найменування українською мовою – Хмельницький територіальний центр.

Абревіатура українською мовою – ХМТЦСО (НСП).

Повне найменування англійською мовою – Khmelnytskyi Municipal Territorial Center for Social Services (Provision of Social Services).

Скорочене найменування англійською мовою – Khmelnytskyi Territorial Center.

Абревіатура англійською мовою – KMTCSS (PSS).

24. Територіальний центр є неприбутковою установою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

25. Доходи або їх частина, отримані від діяльності територіального центру використовуються винятково для фінансування видатків на утримання територіального центру, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

26. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням засновника у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Д.СТАРЦУН

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від _________2022 р. №___

 

ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ,

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) (надалі – Перелік)

(Нова редакція)

 

Загальна частина

1. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр або надавач соціальної послуги) надає такі соціальні послуги:

1) догляд вдома,

2) денний догляд;

3) соціальна адаптація;

4) натуральної допомоги;

5) надання притулку особам постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

6) цілодобового догляду;

7) екстрене (кризове) втручання;

8) консультування; 

9) представництво інтересів;

10) медіація;

11) інформування;

12) прокату технічних та інших засобів реабілітації;

13) інші соціальні послуги, відповідно до Класифікатора соціальних послуг;

14) соціальні послуги, які пов’язані із реалізацією соціальних програм Хмельницької міської територіальної громади.

3. Перелік  соціальних послуг може бути змінений за рішенням Хмельницької міської ради.

4. Територіальний центр надає соціальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та Державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

5. Отримувачами соціальних послуг, є наступні категорії осіб:

1) особи похилого віку;

2)  особи з інвалідністю;

3) особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті; 

4) особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

5) особи з психічними та поведінковими розладами у разі відсутності у них  медичних протипоказань  до  надання соціальних послуг;

6) особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,  дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

7) особи, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі.

6. Контроль за додержанням  територіальним центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг, моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Територіальний центр надає соціальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційної оплати та за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Надання соціальних послуг по яким не встановлено Державних стандартів або понад обсяги визначені Державними стандартами здійснюється за рахунок отримувачів соціальних послуг.

Як виняток, особу може бути звільнено від оплати за надання соціальних послуг згідно рішення Комісії з розгляду заяв із звільнення від плати за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг (надалі – Комісія зі звільнення). Положення про Комісію із звільнення  та  її Склад затверджуються виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

Порядок звільнення інших категорій осіб від плати за надання соціальних послуг та Перелік соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб затверджуються міською радою.

8. Територіальний центр у визначеному законодавством порядку, щорічно, проводить розрахунок вартості соціальних послуг, який не пізніше 01 лютого нового бюджетного року, затверджується виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

 За потреби, розрахунок вартості соціальних послуг може бути переглянутий до встановленої дати.

Вартість комунальних послуг та енергоносіїв не включаються до розрахунку вартості таких соціальних послуг:

1) догляду вдома,

2) натуральної допомоги;

3) представництва інтересів;

4) медіації.

9.  Підставою для надання соціальної послуги є:

1) рішення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради про надання соціальної послуги, прийняте в порядку визначеному законодавством (у разі, якщо соціальна послуга надається за рахунок бюджетних коштів/в разі диференційної оплати соціальних послуг/за рахунок коштів отримувача соціальних послуг);

2) рішення директора територіального центру в разі звернення потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до надавача соціальної послуги про надання соціальних послуг за рахунок коштів отримувача цих послуг.

10. Для отримання соціальних послуг особи чи їх законні представники подають до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради або до територіального центру документи,  форму та перелік яких визначено законодавством.

11. Підставою для відмови у наданні соціальної послуги є:

1) відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

2) ненадання надавачем соціальної послуги, якої потребує потенційний отримувач

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров'я особи,  медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ.

Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

12. У разі прийняття територіальним центром рішення про  відмову у наданні соціальної послуги в порядку пункту 11 цього Переліку, копія такого рішення направляється управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною.

13. Територіальний центр надає соціальні послуги відповідно до Державних стандартів соціальних послуг затверджених Мінсоцполітики, даного Переліку та укладеного із отримувачем договору про надання соціальних послуг.

14. Договір про надання соціальних послуг укладається в письмовій формі між територіальним центром та отримувачем соціальних послуг/його законним представником.

Договір про надання соціальних послуг відповідає Типовому договору про надання соціальних послуг, який затверджується Мінсоцполітики, та враховує особливості надання соціальних послуг передбачені цим переліком.

Обсяг та зміст соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються індивідуально залежно від його потреб і зазначаються в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальних послуг.

Отримувач соціальних послуг має право на одночасне отримання двох і більше соціальних послуг.

15. Підставою для припинення надання соціальних послуг в одному структурному підрозділі та здійснення надання соціальних послуг  в іншому, є відповідний наказ директора територіального центру.

16. Надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово) здійснюється без укладення договору.

В разі перебування особи в кризовій (екстреній) ситуації, в якій з’являється набір травматичних подій/обставин, з яких людина не може вийти, не змінивши їх, з метою негайного усунення  або мінімізації наслідків такої ситуації, як виняток, цій особі надається соціальна послуга екстреного (кризового) втручання із застосуванням заходів передбачених іншими Державними стандартами за рахунок бюджетних коштів, а саме:

1) догляду вдома ( на строк до 1 місяця);

2) цілодобового догляду (до 10 діб);

3) натуральної допомоги ( 1 раз за час перебування в кризовій ситуації);

17. Рішення про надання особі заходів соціальної послуги екстреної допомоги передбачених абзацом 2 пункту 16 цього Переліку приймає директор центру, якій протягом  одного робочого дня  повідомляє про це управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

18. На кожну особу, яку обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних» і «Про інформацію» форм та вимог встановлених Мінсоцполітики.

Якщо є рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа. Формування, облік та зберігання особової справи проводиться у відділенні, яке обслуговує особу постійно.

19. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

1) відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

2) невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;

3) відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги та/або його законного представника;

4) закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;

5) зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, що унеможливлює надання соціальної послуги;

6) виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальної послуги інформації/документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальної послуги;

7) дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги за ініціативи отримувача соціальної послуги;

8) ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальної послуги, або припинення надання ним соціальної послуги;

9) направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;

10) перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу в психіатричному закладі у зв'язку зі схильністю до суспільно небезпечних діянь унаслідок психічного захворювання;

11) наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я, гострі інфекційні захворювання, наявність тяжкого психічного розладу, внаслідок якого особа виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для оточуючих);

12) смерть отримувача соціальної послуги.

20. У разі припинення надання соціальних послуг  з підстав, зазначених у пунктах 5 і 6 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач соціальних послуг протягом однієї доби з моменту виявлення причин припинення надання соціальних послуг подає (надсилає) до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в письмовій або електронній формі засобами телекомунікаційного, зокрема електронного, зв’язку клопотання про припинення надання соціальних послуг із зазначенням причин припинення їх надання для прийняття рішення про припинення надання соціальних послуг.

У разі припинення надання соціальних послуг з підстав, зазначених у пунктах 1-4, 7 і 8 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач приймає рішення про припинення надання соціальних послуг та видає відповідний наказ  із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.

Повідомлення про припинення надання соціальних послуг надавач протягом трьох робочих днів надсилає на поштову адресу особи, її законного представника, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в письмовій або електронній формі із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.

Форми рішення про припинення надання соціальних послуг та повідомлення про припинення надання соціальних послуг затверджуються Мінсоцполітики.

 

Надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома мешканцям міста Хмельницький та соціальної допомоги вдома мешканцям сіл Хмельницької міської територіальної громади

21. Відділення надання соціальної допомоги вдома мешканцям міста Хмельницький та сіл Хмельницької міської територіальної громади є окремими структурними підрозділами територіального центру, які утворюються для надання соціальних послуг за місцем проживання мешканцям міста та сіл Хмельницької міської  територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (III, IV, V групи рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком, та відносяться до категорії осіб зазначених у підпунктах1-5 пункту 5 цього Переліку.

22. Відділення надають соціальні послуги відповідно до Державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики, такі послуги:

1) догляд вдома;

2) натуральна допомога;

3) консультування

4) інформування;

5) представництво інтересів.

23. Для відділення соціальної допомоги вдома мешканцям сіл Хмельницької міської територіальної громади зона відповідальності (населений пункт/населені пункти в якому/яких надається соціальна послуга)  кожного соціального робітника визначається наказом директора територіального центру.

 

Надання соціальних послуг відділенням денного, цілодобового тимчасового перебування

24. Відділення денного, цілодобового тимчасового перебування є структурним підрозділом територіального центру, утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

25. Відділення денного, цілодобового тимчасового перебування надає такі соціальні послуги:

1) денного догляду;

2) соціальної адаптації;

3) консультування;

4) інформування;

5) цілодобового догляду;

6) надання соціально-педагогічної послуги  «Університет третього віку».

Відділення денного, цілодобового тимчасового перебування надає соціальні послуги цілодобового догляду категоріям осіб, які вказані в підпунктах 1-5 пункту 5 цього Переліку, якщо вони мають медичний висновок про потребу у сторонньому догляді.

26. Відділення надає соціальні послуги відповідно до Державних стандартів соціальних послуг денного догляду, соціальної адаптації, Порядку та умов надання соціально - педагогічної послуги «Університет третього віку».

27. Надання соціальної послуги цілодобового догляду здійснюється на платній основі.

Як виняток, особу може бути звільнено від оплати за надання соціальної послуги цілодобового догляду згідно рішення Комісії із звільнення.

28. Термін отримання соціальних  послуг цілодобового догляду встановлюється до 3-х місяців на рік. 

В окремих випадках, для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, за рішенням директора територіального центру термін надання соціальної послуги цілодобового догляду може бути продовжений до 6 місяців.

29. Медичними протипоказаннями для  надання соціальної послуги цілодобового догляду є:

1) вірусні хвороби, гострі респіраторні, інфекційні захворювання (в тому числі очей, шкіри, венеричні та інші) до закінчення терміну ізоляції;

2) туберкульоз;

3) захворювання в гострій формі, які потребують стаціонарного лікування (в тому числі хірургічного втручання);

4) психічні захворювання в стадії загострення;

5) наявність у особи потреб у медичному догляді за ним, як за хворим, у медичній допомозі або лікуванні;

6) залежність особи від алкоголю,  наркотичних засобів чи психотропних речовин.

30. У разі загострення захворювань, які потребують інтенсивного лікування та ургентної допомоги, хворі повинні бути негайно госпіталізовані силами швидкої допомоги в лікувальні установи.

Показання до госпіталізації в денний час визначає медичний персонал відділення разом з лікарем швидкої допомоги, а в вечірній та нічний час – лікар швидкої допомоги.

31. Про дострокове припинення отримання соціальної послуги цілодобового догляду отримувач соціальної послуги або його представник повідомляє завідувача відділення письмово заздалегідь не менш ніж за три дні до цього.

 

Надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної допомоги

32. Відділення організації надання адресної натуральної допомоги територіального центру (далі – відділення натуральної допомоги) утворюється для надання соціально послуги натуральної допомоги громадянам, вказаним в пункті 5 та абзаці 4 пункту 34 цього Переліку, які потребують такої допомоги.

33. Відділення натуральної допомоги, виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази надає такі соціальні послуги:

1) натуральної допомоги згідно Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги;

2) консультування;

3) інформування;

4) надання на безоплатній основі натуральної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в рамках реалізації соціальних програм Хмельницької міської територіальної громади у вигляді гарячих обідів, продуктових наборів, індивідуальних засобів особистої гігієни, тощо;

5)  прокат технічних та інших засобів реабілітації ;

6) надання іншої адресної матеріальної допомоги (забезпечує продуктами харчування, одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності,  тощо).

34. У відділенні може діяти пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

 Соціальна послуга прокату технічних та інших засобів реабілітації надається за рахунок бюджетних коштів відповідно до Порядку прокату технічних та інших засобів реабілітації , який затверджує директор територіального центру.

Рішення про надання соціальної послуги прокату технічних та інших засобів реабілітації приймає директор територіального центру.

Як виключення соціальна послуга прокату технічних та інших засобів реабілітації може надаватися  особам, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, що потребують засобів  реабілітації.

35. Відділення надає соціальні послуги відповідно до Державних стандартів соціальних послуг затверджених Мінсоцполітики.

 

Надання соціальних послуг відділенням соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі

36. Відділення соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, є структурним підрозділом територіального центру створений для підтримки та надання соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

37. Відділення надає соціальні послуги постраждалим особам на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, що затверджені Мінсоцполітики.

Відділення надає такі соціальні послуги:

1) екстреного (кризового втручання);

2) консультування;

3) інформування.

38. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

39. Відділення співпрацює з усіма суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі на регіональному та державному  рівні.

 

Надання соціальних послуг мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

40. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі – мобільна бригада) є структурним підрозділом територіального центру, який функціонує при притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі і  надає такі соціальні послуги:

1) екстреного (кризового втручання);

2) консультування;

3) інформування.

41. Мобільна бригада надає соціальні послуги без укладання договору.

42. Виїзд мобільної бригади здійснюється у спеціально організованому транспорті за попередньо складеним графіком, а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.

43. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть залучатися (у разі потреби одноразово або на постійній основі) представники уповноважених підрозділів органів Національної поліції, служб у справах дітей, інших суб’єктів.

44. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі.

45. Склад мобільної бригади затверджується наказом директора територіального центру з числа штатних працівників мобільної бригади та інших працівників територіального центру.

46. Працівники мобільної бригади можуть мати свою форму, посвідчення, емблему, жетони та інші атрибути, які вказують на їх належність до мобільної бригади.

 

Надання соціальних послуг притулком для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, та кризовою кімнатою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

47. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі – притулок) та кризова кімната соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі – кризова кімната) є структурними підрозділами територіального центру створені для надання постраждалим особам  можливості цілодобового перебування  у спеціально обладнаних при територіальному центрі приміщеннях, що забезпечені комунальними послугами.

48. Притулок/кризова кімната надають такі соціальні послуги:

1) екстреного (кризового втручання);

2) консультування;

3) інформування;

3) надання притулку особам постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

49. Режим роботи притулку/кризової кімнати  встановлюється наказом директора територіального центру.

50. Притулок/кризова кімната  розміщуються в окремих приміщеннях (окремій будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу конфіденційності.

Приміщення, в яких працює притулок/кризова кімната повинні бути забезпечені комунальними послугами, відповідати санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та умовам безпечного перебування в них.

51. Постраждалу особу до притулку/кризової кімнати влаштовують на підставі її особистого звернення та направлення мобільної бригади.

52. Право на влаштування до притулку/кризової кімнати має:

1) повнолітня постраждала особа, направлена до притулку мобільною бригадою територіального центру або управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

2) особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

3) дитина у разі її прийняття до Притулку разом з матір’ю або особою жіночої статі , яка їх замінює.

53. До притулку/кризової кімнати не влаштовуються постраждалі особи:

1) у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

2) з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань;

3) у разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, хронічних психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та інших осіб;

4) з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз;

5) за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб.

Зазначені постраждалі особи у разі потреби підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства.

54. Забороняється перебування в одній будівлі притулку/кризовій кімнаті:

1) особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалої особи, яка перебуває у зазначених  притулку/кризовій кімнаті;

2) повнолітніх постраждалих осіб різної статі.

55. Про влаштування постраждалої особи до притулку/кризової кімнати видається наказ директора територіального центру.

Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання особистої заяви постраждалою особою або з дати отримання направлення мобільної бригади, протягом яких постраждала особа перебуває у притулку/кризовій кімнаті, проходить медичний огляд згідно з пунктом 53 цього Переліку та іншу перевірку щодо наявності в такої особи підстав, що унеможливлюють її перебування у притулку/кризовій кімнаті.

56. Надання притулком послуг постраждалим особам здійснюється на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, затвердженими Мінсоцполітики.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

57. Наказ про відмову у влаштуванні до притулку/кризової кімнати видається або надсилається заявнику не пізніше дня прийняття такого наказу. У наказі обов’язково зазначаються причини відмови.

У поселенні  до притулку може бути відмовлено особам, які:

 - попередньо перебували у притулку, але примирилися з кривдником, протягом 6 місяців з дня  такого примирення;

- зловживають своїми правами особи постраждалої від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

58. Строк перебування у кризовій кімнаті не може перевищувати десяти діб.

Продовження строку перебування у кризовій кімнаті оформлюється наказом директором територіального центру на підставі оцінки потреб постраждалої особи.

Максимальний строк перебування у кризовій кімнаті становить не більше ніж 20 діб.

59. Строк перебування у притулку не може перевищувати 3 місяці.

У виняткових випадках, на підставі оцінки потреб постраждалої особи, строк перебування у притулку може бути продовжений наказом директором територіального центру на строк, що не перевищує трьох місяців.

Максимальний строк перебування у притулку  становить не більше ніж 6 місяців.

60. Після закінчення граничного строку перебування у притулку/кризовій кімнаті постраждалу особу може бути влаштовано до інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

Закінчення граничного строку перебування особи у притулку/кризовій кімнаті є безумовною підставою для її виселення.

61. На кожну постраждалу особу, влаштовану до притулку/кризової кімнати, формується особова справа відповідно до вимог чинного законодавства. 

Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

62. Перебування постраждалої особи у притулку/кризовій кімнаті не є підставою для реєстрації її місця проживання за місцезнаходженням притулку/кризової кімнати та не надає жодних майнових прав на приміщення, в яких вона перебуває.

63. Порядок перебування постраждалих осіб у притулку/кризовій кімнаті регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються директором територіального центру та доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи в день її зарахування/поселення до притулку/кризової кімнати.

64. Підставами для вибуття з притулку/кризової кімнати  є:

1) письмова заява постраждалої особи про її примирення з кривдником або повідомлення уповноважених підрозділів органів Національної поліції про таке примирення;

2) виявлення умов, зазначених у  пунктах 53 цього Переліку;

3) відмова постраждалої особи від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг притулку/кризової кімнати;

4) письмова заява постраждалої особи;

5) розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;

6) відмова постраждалої особи від проходження медичного огляду;

7) розголошення інформації про притулок/кризову кімнату (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);

8) закінчення строку перебування;

9) порушення постраждалою особою правил внутрішнього розпорядку притулку/кризової кімнати;

10) зловживання постраждалою особою своїми правами;

11) смерть постраждалої особи;

12) умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Д.СТАРЦУН

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від _________2022 р. №___

Гранична

чисельність працівників Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Встановити граничну чисельність штатних працівників Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 146 штатних одиниць.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського територіального  центру  соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Д.СТАРЦУН