Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької  міської ради.

Розробник документа – управління економіки Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 76-21-12.

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 року №9, Хмельницькою міською радою запроваджено механізм надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, - це встановлення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів.

Відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва, необхідність розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів  є найбільш актуальною причиною виникнення проблеми.

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить здешевлення кредитних ресурсів, що дозволить стимулювати суб’єктів підприємництва до створення додаткових робочих місць, реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами, збільшення обсягу відрахувань до місцевого бюджету, а також підвищення ефективності використання коштів міського бюджету, що спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення в повній мірі описаної проблеми.

 

Проблема не може бути розв’язана з допомогою діючого регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 31.05.2017 року № 4 «Про затвердження Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», оскільки запропонований в регуляторному акті механізм фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету є не результативним.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основна ціль прийняття регуляторного акту – визначення умов та ефективного механізму надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва в рамках Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького  на 2017-2018 роки шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість:

 • здешевити вартість кредитних ресурсів;
 • створити додаткові робочі місця;
 • збільшити надходження до міського бюджету;
 • залучити інвестиційні кошти для розвитку підприємництва.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.
Залишити ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Не забезпечує досягнення цілі.

Суб’єкти підприємництва не зацікавлені отримувати фінансову підтримку за діючим механізмом. Це не покращить стану розвитку підприємництва в цілому.
Запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.
Прийняття регуляторного акта

(далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що передбачає спрощений механізм фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету, та скасувати дію регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 31.05.2017 року № 4 «Про затвердження Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». Що є не результативним.

Перевагами обраного способу є збільшення залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та стимулювання суб’єктів підприємництва до розширення виробництва та створення робочих місць у пріоритетних напрямах розвитку.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Альтернатива № 2

Стимулювання нарощування обсягів виробництва товарів (надання послуг) за пріоритетними напрямами; впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних, впровадження інновацій та нових технологічних процесів.

Збільшення надходження до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Зміцнення довіри до місцевої влади.

1000000,0 грн. (кошти, передбачені в 2018 році на часткове відшкодування).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Витрати зайвих коштів на придбання товарів, послуг.

Альтернатива № 2

Можливість для населення отримання додаткових робочих місць.

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

5

2 338

1 663

28 215

32221

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,01

7,26

5,16

87,57

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні.

Втрата можливості отримання додаткових прибутків.

Альтернатива №2

Відкритість, прозорість та доступність процедури запровадження механізму часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами. Зменшення вартості кредитних ресурсів. Збільшення обсягів вільних обігових коштів та збільшення обсягів виробництва, оновлення матеріально-технічної бази.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту, кошти та час на підготовку відповідних документів для отримання відшкодування.

Розрахунок витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва додається.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива № 1

1

Не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети встановлення чітких, прозорих та доступних умов часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

0

Не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту регуляторного акта, для органу місцевого самоврядування вигода полягає в реалізації Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», та зростання довіри до влади.
Громадяни зможуть реалізувати права на отримання додаткових робочих місць.
Суб'єкти господарювання матимуть право отримати фінансову підтримку з місцевого бюджету та реалізувати власні інвестиційні проекти.

У разі прийняття проекту регуляторного акта орган місцевого самоврядування – 1000000,0 грн.
Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.
Для суб'єктів господарювання витрати складатимуть 177,13 грн./рік.

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: підтримка та розвиток суб’єктів господарювання, здешевлення  вартості кредитних ресурсів, що дозволить збільшити обсяг залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та стимулюватиме розвиток якнайширшого кола суб’єктів підприємництва.

 Зростає довіра бізнесу до влади.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміна законодавства та недостатність фінансування з місцевого бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження державного регулювання сприятиме здешевленню кредитних ресурсів за рахунок коштів місцевого бюджету та сприятиме збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів.

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Порядком встановлюються спрощений механізм отримання відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами.

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюватиметься у друкованих засобах масової інформації, розміщуватиметься на офіційному веб-сайті міської ради.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 92,73%
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Водночас термін дії може бути змінений на підставі проведення відстеження результативності дії регуляторного акта, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • кількість суб’єктів підприємництва, які отримали часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами;
 • обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів підприємництва;
 • обсяг залучених кредитних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;
 • рівень поінформованості суб’єктів підприємництва щодо основних положень регуляторного акта.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись управлінням економіки Хмельницької міської ради на підставі статистичних даних, в тому числі одержаних від суб'єктів підприємництва, які отримали в установленому порядку часткове відшкодування.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта – статистичні.

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

 • базове відстеження буде здійснено через 45 днів після набуття чинності регуляторним актом;
 • повторне – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;
 • періодичне – через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Результати проведених заходів з відстеження дадуть змогу здійснити порівняння показників результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (витрати на подачу пакету документів до кредитно-фінансової установи для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами), гривень

(Вартість проїзду для подачі пакету документів – 8 грн. (в обидві сторони) 8 х 2=16 грн.; вартість паперу(100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 50 арк. = 10 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2018 року) – 3723,0 грн., погодинної – 22,41 грн.; подача пакету документів  – 1,5 години (22,41 х 1,5 = 33,62 грн.)

16++10+33,62=59,62

59,62

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

59,62

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2343

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

139689,66

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

 

 

Додаток 2

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "28" лютого 2018 р. по "28" березня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч з експертами

4

Прогнозований вплив оцінено як позитивний.

2

Робоча зустріч з суб'єктами малого підприємництва

5

Прогнозований вплив оцінено як позитивний, процедури надання адміністративних послуг оптимальні.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 29878 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1663 (одиниць) та мікропідприємництва 28215 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,73 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 22,41 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2018 р.)

1 година

22,41  грн.

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 22,41 грн. = 154,72 грн.)

1 робочий день

154,72

 

 

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

177,13 грн.

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

29878

-

-

16

Сумарно, гривень

30055,13

Х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління економіки Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

17,07 грн.

(56,9 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2017 року – 9509 грн. / середня тривалість робочого часу 167 год./міс.)

1

29878

510017,46 грн.(середня заробітна плата / на кількість витрат часу на процедуру х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих кредитно-фінансовими установами реєстрів позичальників, підготовка платіжних документів

5 год.

85,35 грн.

1

29878

2550087,3 грн.

3. Підготовка та погодження одного окремого договору про взаємодію між державним органом та кредитно-фінансовою установою

 

1 год.

56,9  грн.

(середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2017 року – 9509 грн. / середня тривалість робочого часу 167 год./міс.)

1

29878

1700058,2 грн.

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

4760162,96 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

30055,13

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

30055,13

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

4760162,96

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання4790218,09

4790218,09

Х

 

 

 

 

 

. Начальник управління економіки                                                                О. Новодон

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua