Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до статуту Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» та затвердження його в новій редакції

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до статуту Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло», керуючись статтею 57 Господарського кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1.1. про внесення змін до статуту Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло», затвердженого рішенням двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 № 46 «Про збільшення (зменшення) розмірів статутних капіталів та затвердження нової редакції статутів комунальних унітарних підприємств Хмельницької міської ради», а саме:

1.1.1. у тексті статуту замінити слова «територіальна громада міста Хмельницького» та  «територіальна громада міста» на слова «Хмельницька міська територіальна громада» у відповідних відмінках;

1.1.2. пункт 1.7. розділу 1 статуту викласти в такій редакції:

«1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Юрія Руфа, буд. 25;

1.1.3. пункт 2.1. розділу 2 статуту викласти в такій редакції:

«2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

- виконання цільових Програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, а саме: мереж зовнішнього освітлення, що є предметом діяльності Підприємства, для досягнення економічних та соціальних результатів на території Хмельницької міської територіальної громади;

- здійснення іншої господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг та виконанням робіт  для досягнення додаткової економічної вигоди з метою отримання прибутку.»;

1.1.4. абзац 1 пункту 2.2. розділу 2 статуту викласти в такій редакції:

«- утримання мереж зовнішнього освітлення, поточний та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення, підприємств та організацій;»;

1.1.5. пункт 3.6. розділу 3 статуту викласти в такій редакції:

«3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 10 827 114,61 (десять мільойнів вісімсот двадцять сім тисяч сто чотирнадцять гривень 61 копійка).»

1.1.6. пункт 5.1. та 5.2. розділу 5 статуту викласти в такій редакції:

 «5.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється шляхом фінансування з бюджету видатків на виконання заходів цільових програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою. Використання коштів здійснюється за цільовим призначенням на підставі плану використання бюджетних коштів.

5.2. Господарська діяльність Підприємства, що не пов’язана з здійсненням діяльності, зазначеної в пункті 5.1., здійснюється на комерційній основі з метою отримання прибутку.», відповідно пункти 5.2.-5.10. вважати пунктами 5.3.-5.11.;

1.1.7. у пункті 8.7. розділу 8 статуту слова «відділу внутрішнього контролю міської ради» замінити на слова «органу управління»;

1.1.8. пункт 9.1. розділу 9 статуту після слів «за поданням» доповнити словами «Підприємства або»;

1.2. про затвердження статуту Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» в новій редакції, який доручити підписати директору Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» В. Пекарському, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.

 

Міський голова     О. СИМЧИШИН

 

 

 Додаток

                                                                                             до рішення виконавчого комітету  міської ради  

                                                                                             від __ _________ 2022 року № ___

 

СТАТУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«МІСЬКСВІТЛО»

(нова редакція)

 

м. Хмельницький

2022 рік

 

      1. Загальні положення

      1.1. Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 24.06.2003 р. № 8 на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади.

      1.2. Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 3 (далі – «Власник»).

      1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

      1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

      1.6. Найменування Підприємства:

українською мовою:

      - повне найменування ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»;

      - скорочене найменування: ХКП «МІСЬКСВІТЛО»;

      1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Юрія Руфа, буд. 25.

      1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету міської ради.

 

      2. Мета та предмет діяльності Підприємства

      2.1. Метою створення Підприємства є:

- виконання цільових Програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, а саме: мереж зовнішнього освітлення, що є предметом діяльності Підприємства, для досягнення економічних та соціальних результатів на території Хмельницької міської територіальної громади;

- здійснення іншої господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг та  виконанням робіт  для досягнення додаткової економічної вигоди з метою отримання прибутку.

      2.2. Предметом господарської діяльності  Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

      - утримання мереж зовнішнього освітлення, поточний та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення, підприємств та організацій;

      - будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (електропостачання та електроосвітлення напругою до 35кВ);

      - діяльність у сфері інжинірингу;

      - виконання електротехнічних робіт для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

      - надання послуг з розробки технічної документації: розроблення технічних умов на будівництво мереж зовнішнього освітлення;

      - організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та організацій;

      - організація та здійснення рекламної діяльності, рекламно-інформаційна діяльність;

      - надання платних послуг населенню та іншим організаціям: послуги автовишки, автокрана, ямобура, бурильно-кранової машини, газелі, вантажні перевезення;

      - виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та громадян;

      - надання послуг, в т. ч.: маркетингових, інформаційних, консультаційних, виробничих, науково - дослідних, експертних, транспортно-експедиційних;

      - заготівля  відходів, що утворюються в процесі діяльності підприємства;

      - організація сервісного обслуговування, включаючи автомобільний сервіс;

      - оптова та роздрібна торгівля;

      - здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпорту підакцизних товарів);

      У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п.2.2,

необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

      Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Підприємство провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

 

      3. Майно Підприємства

      3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

      3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

      3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет міської ради  відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

      3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

      3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

      - майно, передане Підприємству Власником;

       - доходи, одержані від господарської діяльності;

       - кредити банків та інших кредиторів;

      - придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

      - амортизаційні відрахування;

      - прибуток від позареалізаційних операцій;

       - кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

      - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

      3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 10 827 114,61 гривень (десять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сто чотирнадцять  гривень 61 копійка).

      3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, тобто Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

      3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

      3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

      3.10. Розподіл  прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

      3.11. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Хмельницької міської ради.

 

      4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства  призначається на посаду  міським головою шляхом укладанням контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

      Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т. ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

      - прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

      - прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

      - прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

      4.10. До компетенції  директора Підприємства належить:

      - відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

      - затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

      - приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

      - укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

      - у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

      - залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

      5. Господарська діяльність Підприємства

      5.1. Утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення здійснюється шляхом фінансування з бюджету видатків на виконання заходів цільових програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів зовнішнього освітлення. Використання коштів здійснюється за цільовим призначенням на підставі плану використання бюджетних коштів.

      5.2. Господарська діяльність Підприємства, що не пов’язана з здійсненням діяльності, зазначеної в пункті 5.1., здійснюється на комерційній основі з метою отримання прибутку.

      5.3. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

      5.4. Директор підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством України.

      Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

      5.5. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської  діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

      5.6. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

      5.7. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

      5.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

      5.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

      5.10. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

      5.11. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

      6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

       6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

      6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

      6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

      7. Трудовий колектив та його самоврядування

      7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

      7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього-трудового  розпорядку, а також трудовим договором.

 

      8. Облік і звітність

      8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

      8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

      8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

      8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

      8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

      8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

      8.7. Підприємство зобов’язане подавати до органу управління завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

      9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

      9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням

Хмельницької міської ради за поданням Підприємства або органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

      9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються викладенням його в новій редакції

 

      10. Припинення Підприємства

      10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

      10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

      10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

      10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

      10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

      10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно – правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

      10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

      - при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

      - при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

      - при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

      - за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства ремонт об’єктів зовнішнього освітлення за рішенням суду.

      10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

      10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. САБІЙ

Директор Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» В. ПЕКАРСЬКИЙ