Рішення міської ради

Про зменшення та збільшення розміру статутного капіталу і затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі»

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять четвертої сесії

№45 від 09.10.2019 р.

 

 

Про зменшення та збільшення розміру статутного капіталу і затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись рішенням двадцять першої сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. №3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік», двадцять сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік», тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007р. №1, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.57 Господарського кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на суму 72384,18 грн. (сімдесят дві тисячі триста вісімдесят чотири гривні 18 копійок).

2. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на суму 2000000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок).

3. Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства «Південно–Західні тепломережі», яку доручити підписати директору КП «Південно-Західні тепломережі» П.Возборському  згідно з  додатком.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 09.10.2019р. №45

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ"

(нова редакція)

1.  Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі" (далі –Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 06.08.2008 р. №25 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 3 (далі -Власник).

1.3. Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» є правонаступником всіх прав і обов’язків орендного підприємства «Західна котельна».

1.4. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.7. Найменування Підприємства:

українською мовою:

- повне найменування КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Південно-Західні тепломережі";

- скорочене найменування: КП "Південно-Західні тепломережі";

1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 17/1.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та його представника - виконавчого комітету міської ради.

2.  Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- виробництво теплової енергії (в т.ч. пара та гарячої води), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

- послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

- ремонт, розвиток та вдосконалення джерел теплопостачання та комунікацій до джерел теплопостачання;

- ремонт, розвиток та вдосконалення теплових мереж;

- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (сервісне обслуговування котелень);

- проведення енергетичних обстежень об'єктів виробничого, господарського та соціального призначення;

- виробництво електроенергії, ремонт, обслуговування, наладка, експлуатація дизель генераторів, газових мотор-генераторів, газових та парових турбін, які виробляють електричну енергію, а також продаж, передача, розподілення та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;

- періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки;

- видобуток води зі свердловини;

- придбання, перевезення, зберігання та використання в технологічному процесі хлористоводневої кислоти для очищення внутрішньої поверхні нагріву водопідігрівачів, парових та водогрійних котлів та її знищення;

- збирання, очищення та розподілення води;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- підготовка будівельних ділянок;

- будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);

- будівництво інших споруд;

- монтаж і встановлення збірних конструкцій;

- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;

- інші будівельні роботи;

- установлення інженерного устаткування будівель та споруд;

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

- здавання в оренду власного нерухомого майна;

- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

- діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- оренда автомобілів;

- оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

- оренда будівельних машин та устаткування;

- оренда офісних машин та устаткування, включаючи комп'ютерну техніку;

- оренда інших машин та устаткування;

- діяльність, пов’язана з придбанням, зберіганням, використанням, перевезенням та знищенням прекурсорів включених до таблиці ІУ Переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. №770

- інші види підприємницької діяльності, незаборонені чинним законодавством України.

2.3. Підприємство отримує відповідні дозволи та ліцензії, якщо це необхідно для здійснення виробничо-господарської діяльності.

3.  Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган  (виконавчий комітет міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Підприємству Власником;

доходи, одержані від господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

амортизаційні відрахування;

прибуток від позареалізаційних операцій;

кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 36452462 грн. 76 коп.

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Встановлення Підприємству розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету, здійснюється за рішенням міської ради.

4.  Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду розпорядженням міського голови з подальшим укладанням контракту та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і  повинен  відповідати вимогам  чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання підприємства.

4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Порядок використання прибутку визначає Власник Підприємства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

5.4. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.5. При зміні директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.6. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.7. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.10. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.11. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за  винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського  кодексу України та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6.На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов'язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов'язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності: у строки, встановленні органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються на балансових комісіях. За результатами засідання комісії надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються не викладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід'ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

10.  Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника -Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обов'язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб'єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов'язки попереднього Підприємства," що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.8. Підприємство ліквідується за рішенням господарського суду в установленому законодавством України порядку.

10.9. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.10. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.11. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.12. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Директор комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі" П.Возборський