Рішення виконавчого комітету

від 28.03.2019 №250 "Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження передавального акту Хмельницької міської дитячої лікарні"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 28.03.2019 №250

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження передавального акту Хмельницької міської дитячої лікарні

 

Розглянувши клопотання Хмельницької міської дитячої лікарні, враховуючи рішення міської ради від 27.12.2018 № 11 «Про припинення Хмельницької міської дитячої лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради», керуючись Законом України «Основи законодавства про охорону здоров’я», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію  про затвердження передавального акту Хмельницької міської дитячої лікарні  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О. Симчишин

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 28.03.2019 року №250

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Хмельницької міської дитячої лікарні

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 27.12.2018 № 11 «Про припинення Хмельницької міської дитячої лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради», комісія  з припинення Хмельницької міської дитячої лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради, далі Комісія,  у складі:

голови Комісії –  головного лікаря Хмельницької міської дитячої   лікарні   Зимак-Закутньої Н.О.;

секретаря Комісії – юрисконсульта Хмельницької міської дитячої лікарні Шамасурян К.П.;

членів Комісії :

- заступника начальника з економічних питань – головного бухгалтера управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Власюк О.А.;

- заступника  начальника  управління  охорони  здоров’я  Хмельницької міської ради Гуляк Л.В.;

- завідувача сектору бюджетного відділу фінансового управління Хмельницької міської ради Лещик І.А.;

- юрисконсульта управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Реви Н.О.;

- головного бухгалтера Хмельницької міської дитячої лікарні Войтович Т.П.;

- начальника відділу кадрів Хмельницької міської дитячої лікарні Чейчук Н.В.,

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV; Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. № 2456-VI; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; Порядком
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219, склали даний Передавальний акт про те, що внаслідок реорганізації шляхом перетворення Хмельницької міської дитячої лікарні всі зобов'язання перед кредиторами,  усі права та  обов’язки, а також  всі  активи  і пасиви переходять до  правонаступника - комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради,  а саме:

 

АКТИВ

 

 

 

 

Код рядка

 

 

Дані балансу

ХМДЛ станом на

 01 березня 2019 р.

(грн., коп.)

 

 

 

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в додатках)

1

2

3

4

I.НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби :

1000

26 889 840,27

 

Додаток № 1

Додаток № 2

первісна вартість

1001

61 878 058,39

Знос

1002

34 988 218,12

Інвестиційна нерухомість :

1010

-

 

первісна вартість

1011

-

 

знос

1012

-

 

Нематеріальні активи:

1020

-

 

первісна вартість

1021

-

 

накопичена амортизація

1022

-

 

незавершені капітальні інвестиції

1030

1 868 481,65

Додаток № 7

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

 

первісна вартість

1041

-

 

накопичена амортизація

1042

-

 

Запаси

1050

5 285 759,29

Додаток № 3

Виробництво

1060

-

 

Поточні біологічні активи

1090

-

 

Усього за розділом I

1095

34 044 081,21

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі :

1110

-

 

цінні папери, крім акцій

1111

-

 

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

 

Поточна дебіторська заборгованість :

 

за розрахунками в бюджет

1120

-

 

за розрахунками за товари ироботи, послуги

1125

4 928,41

Додаток № 4

за наданими кредитами

1130

-

 

за виданими авансами

1135

-

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

101 191,52

Додаток № 4

за внутрішніми розрахунками

1145

-

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників

бюджетних коштів та державних цільових фондів у :

національній валюті, у тому числі в:

1160

251 285,39

 

касі

1161

-

 

казначействі

1162

251 285,39

Додаток № 5, 6

установах  банків

1163

-

 

дорозі

1164

-

 

іноземній валюті

1165

-

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на :

 

єдиному казначейському рахунку

1170

-

 

рахунках в установах банків, у тому числі в :

1175

 

 

національній валюті

1176

-

 

іноземній валюті

1177

-

 

Інші фінансові активи

1180

-

 

Усього за розділом  II

1195

357 405,32

 

III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

 

БАЛАНС

1300

34 401 486,53

 

 

ПАСИВ

 

 

 

I.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

31 830 970,633

 

Капітал у дооцінках

1410

-

 

Фінансовий результат

1420

-195 611,60

 

Капітал у підприємствах

1430

-

 

Резерви

1440

-

 

Цільове фінансування

1450

1 868 481,65

 

Усього за розділом I

1495

33 503 840,68

 

II. ЗОБОВЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання :

1500

-

 

за цінними паперами

1510

-

 

за кредитами

1520

-

 

Інші довгострокові зобов’язання

1530

-

 

Поточні  зобов’язання :

 

-

 

за платежами до бюджету

1540

7 345,72

Додаток № 4

за розрахунками за товари , роботи, послуги

1545

221,43

Додаток № 4

за кредитами

1550

-

 

за одержаними авансами

1555

-

 

за розрахунками з оплати праці

1560

93 845,80

Додаток № 4

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

 

за внутрішніми розрахунками

1570

-

 

інші поточні зобов’язання ,з них:

1575

796 232,90

 

за цінними паперами

1576

-

 

Усього за розділом  II

1595

897 645,85

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

 

БАЛАНС

1800

34 401 486,53

 

           

  

Примітка: додатки № 1, 2, 3, 4,5,6  до передавального акту додаються:

- Додаток № 1 Відомість про вартість основних засобів;

- Додаток № 2 Відомість про вартість інших необоротних матеріальних активів;

- Додаток № 3 Відомість про вартість оборотних активів, в тому числі медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- Додаток № 4 Відомість про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.03.2019 р. ;

- Додаток № 5 Відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках  в УДКСУ у м. Хмельницькому Хмельницької області за загальним фондом станом на 01.03.2019 р.;

- Додаток № 6 Відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках  в УДКСУ у м. Хмельницькому Хмельницької області за спеціальним фондом станом на 01.03.2019 р.;

- Додаток № 7 Відомість про вартість незавершених капітальних інвестицій.

Крім того до правонаступника комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради  передається організаційно-розпорядча документація, що велась в Хмельницькій міській дитячій лікарні, в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення Хмельницької міської дитячої лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради,  вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Хмельницької міської дитячої лікарні.

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії :                                                                                      Зимак-Закутня Н.О.

Секретар комісії                                                                                     Шамасурян К.П.

Члени комісії:

                                                                                                                  Власюк О.А.

                                                                                                                  Гуляк Л.В.

                                                                                                                  Лещик І.А.

                                                                                                                  Рева Н.О.

                                                                                                                  Войтович Т.П.

                                                                                                                  Чейчук Н.В.

                                                                                                                  

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій 

 

Начальник управління охорони здоров’я  Б. Ткач