Рішення виконавчого комітету

від 12.10.2017 року № 740 "Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо внесення змін до Статуту комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням ші"

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 12.10.2017 року № 740

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо внесення змін до Статуту комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням шістнадцятої сесії міської ради №29 від 12.07.2017р., та затвердження Статуту в новій редакції

 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1.1. щодо внесення змін до Статуту комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням шістнадцятої сесії міської ради №29 від 12.07.2017р., доповнивши пункт 2.2 розділу 2 абзацом наступного змісту:

«- утримання громадських вбиралень, розміщених на земельних ділянках, які перебувають в користуванні комунального підприємства»;

1.2. щодо затвердження Статуту комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради в новій редакції, яку доручити підписати директору комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради М.Дроздову, згідно з додатком.

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

 

            Міський голова                                                                                О.Симчишин

 

                                                                                             Додаток

                                                                                             до рішення виконавчого комітету  міської ради  

                                                                                             від 12.10.2017 року  № 740

 

 

СТАТУТ

 

Комунального підприємства по зеленому будівництву і

благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської Ради

 

( нова редакція )

м. Хмельницький

2017 рік

 

      1. Загальні положення

      1.1. Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі – „Підприємство”) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 08.06.2004р. № 22 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького.

      1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд. 3 (далі – „Власник”).

      1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України  ,, Про місцеве самоврядування в Україні ”.

     1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

      1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

      1.6. Найменування Підприємства:

українською мовою:

      - повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

      - скорочене найменування: КП по ЗБ і БМ.

      1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Купріна, буд. 52.

      1.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та за зобов’язаннями виконавчого комітету міської ради.

 

      2. Мета та предмет діяльності Підприємства

      2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є: господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

      2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

      - створення ландшафтної архітектури, яка б поєднувала елементи природного ландшафту з об’єктами комплексного благоустрою;

      - забезпечення збереження зелених насаджень, квітників, газонів та належний догляд за ними;

      - підвищення рівня естетичного оформлення міста;

      - виконання робіт по будівництву, ремонту і утриманню споруд благоустрою в парках, скверах, на площах, а також малих архітектурних форм на їх території, пам’ятників, в’їздних знаків, підпірних стінок;

      - проведення поточного і капітального ремонту питних колодязів;

      - виконання робіт по вирощуванню розсади квітів для озеленення, виготовленню малих архітектурних форм для благоустрою міста;

      - здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних робіт;

      - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

      - здійснення торгово-посередницької і закупівельної діяльності з відкриттям власних торгівельних установ;

      - інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації;

      - надання послуг по прокату культурно-спортивного інвентаря,експлуатації

       стаціонарних та пересувних атракціонів;

       - інші види діяльності не заборонені чинним законодавством;

       - утримання громадських вбиралень, розміщених на земельних ділянках, які перебувають в користуванні комунального підприємства.

 

      3. Майно Підприємства

      3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.         

      3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

      3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (виконавчий комітет міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.                                                                                                                                  

      3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, та перебуває на балансовому обліку Підприємства і  закріплене за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      3.5.Джерелами формування майна Підприємства є:

      - майно, передане Підприємству Власником;

      - доходи, одержані від господарської діяльності;

      - кредити банків та інших кредиторів;

      - придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

      - амортизаційні відрахування;

      - прибуток від позареалізаційних операцій;

      - кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

      - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

      3.6.Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 4 950 661,54 грн. (чотири мiльйони дев`ятсот п`ятдесят тисяч шiстсот шiстдесят одна гривня 54 копiйки).

      3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

      3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

      3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

      3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

      3.11. Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету встановлюється за рішенням міської ради.

 

      4. Управління Підприємством

      4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

      4.2. Директор Підприємства  призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

      4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

      Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

      4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до закону.

      4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

      4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

            4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

      4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори і угоди.

      4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

       - прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

      - прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

      - прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

      - прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

      - прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

      4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

      - відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

      - затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

      - приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

      - укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

      - у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

      - залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

      5. Господарська діяльність Підприємства

      5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

      5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

      5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

      Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

      5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

      5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

      5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

      5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

      5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

      5.9. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

      5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

      6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

      6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

      6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

      6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

      7. Трудовий колектив та його самоврядування

      7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

      7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно трудового законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

      8.Облік і звітність

      8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

      8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.                                                                                                                          

      8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

      8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

      8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

      8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

      8.7. Підприємство зобов’язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки встановлені органом управління.

      Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

     

      9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

       9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

      9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються викладанням його в новій редакції.

 

      10. Припинення Підприємства

      10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

      10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

      10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

      10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.                                                                                                            

      10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

      10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової  форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

      10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

      - при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

      - при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

      - при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

      - за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

      - в інших випадках, встановлених законом.

      10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які  звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

      10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною  комісією, яка  створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

      10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується,  задовольняються згідно з чинним законодавством України.

      10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                         Ю.Сабій

Директор комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради                                            М. Дроздов