Рішення міської ради

Про зміну найменування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування та затвердження Положення, Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання в новій редакції

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№13 від 15.12.2010 р.

 

 

Про зміну найменування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування та затвердження Положення, Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009року №1417, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування на Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2. Затвердити Положення про Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції згідно з додатком 1.

3. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції згідно з додатком 2.

4.  Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування помістити оголошення про зміну найменування в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими перебуває у договірних відносинах.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Віннікова О. Ф. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

            Міський голова С. Мельник

 

Додаток  1

до рішення сесії міської ради

від 15.12.2010 року №13

Положення

Про хмельницький міський  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(Нова редакція)

1. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (надалі територіальний центр) створений шляхом зміни найменування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування і є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав та обов’язків.

Територіальний центр діє для здійснення соціального  обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Засновником територіального центру є Хмельницька міська рада.

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів  України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, рішеннями Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

4.1 громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.

4.2 громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5. Територіальний центр діє за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення та структура територіального центру за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, затверджується рішенням сесії Хмельницької міської ради.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджується відповідно до норм чинного законодавства.

Територіальний центр підзвітний і підконтрольний Хмельницькій міській раді, підпорядкований управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

            7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінпраці, контроль за забезпеченням його діяльності - Головне управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрацій, координацію та організаційно-методичне забезпечення – управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

8.1 виявлення громадян, зазначених у підпунктах 4.1 та 4.2 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

8.2 забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

8.3 установлення зв'язків з підприємствами, установами та  організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у підпунктах 4.1 та 4.2 цього Положення.

9. У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

9.1 відділення соціальної допомоги вдома;

9.2 відділення соціально-побутової адаптації;

9.3 відділення соціально-медичних послуг;

9.4 відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

При наявності матеріально-технічної бази та відповідного фінансування в територіальному центрі може бути створено стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання.

В разі необхідності у територіальному центрі можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у підпунктах 4.1 та 4.2 цього Положення.

10. Територіальний центр очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

Посаду начальника територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр,  спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять  років.

11. Начальник територіального центру:

11.1 організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

11.2 затверджує посадові обов'язки заступників начальника і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

11.3 координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

11.4 укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

11.5 розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

11.5.1 проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

11.5.2 придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

11.5.3 придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

11.5.4 підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

11.6 призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

11.7 видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян), організовує і контролює їх виконання;

11.8 затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру;

11.9 виконує інші обов’язки передбачені чинним законодавством.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з міського бюджету на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним  бюджетом та міським бюджетом, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджується відповідно до норм чинного законодавства.

 Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці.

14. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у підпунктах 4.1 та 4.2 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

17. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням засновника у порядку, встановленому чинним законодавством України.

У разі ліквідації територіального  центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

18. Майно територіального центру є майном комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького, яке закріплене за ним на праві оперативного управління.

19. Територіальний центр несе відповідальність за результати своєї діяльності, за виконання поставлених завдань та взятих на себе зобов’язань перед засновником.

Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

20. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,  печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

21. Юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7 «а».

 

Секретар міської ради В.Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький

Начальник Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування  М.Крентовський

 

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

від 15.12.2010 року №13

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

І. Загальні положення

1.1 Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (надалі територіальний центр) надає:

1.1.1 cоціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;

1.1.2 психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;

1.1.3 соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;

1.1.4 соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

1.1.5 соціально-економічні послуги - надання натуральної чи грошової допомоги;

1.1.6 юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;

1.1.7 інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;

1.1.8 соціально-педагогічні послуги для громадян, що перенесли інсульт – навчання, відновлення навичок самообслуговування  (уміння митися, доглядати за волоссям, голитися, чистити зуби, одягатися з використанням пристосувань, тощо), організація індивідуального колекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, відновлення навичок спілкування, організація дозвілля (проведення лекцій, бесід, зустрічей, перегляд відеофільмів) громадян, що перенесли інсульт.

1.2 Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1.2.1 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

1.2.2 громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

1.3 Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в підпункті 1.2.1 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок) і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).

У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров'я надає медичний висновок управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

1.4 Громадяни, зазначені в підпункті 1.2.2 цього переліку, для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.5 У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у підпунктах 1.2.1 та 1.2.2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінпраці в установленому порядку.

1.6 Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

1.6.1 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних або мають непрацездатних за віком або станом здоров’я рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружину),  працездатних рідних які перебувають у місцях позбавлення волі, в розшуку, чи місцезнаходження їх невідомо (на період їх відсутності), які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

1.6.2 громадян, які перебувають у складній  життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

1.7 Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

1.8 Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені чинним законодавством України та цим переліком:

1.8.1 громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
1.8.2 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

1.9 Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до чинного законодавства.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до законодавства України.

1.10 У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установлену законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Хмельницька міська рада, самостійно або через утворену нею комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

1.11 На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

1.12 Працівники територіального центру, які здійснюють соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

1.13 Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

1.14 Обслуговування громадян, зазначених у  підпунктах 1.2.1 та 1.2.2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1.14.1 поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

1.14.2 виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

1.14.3 направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

1.14.4 зміни місця проживання;

1.14.5 поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

1.14.6 грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

1.14.7 порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

1.14.8 систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

1.14.9 виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

1.14.10 надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

1.14.11 у разі смерті громадянина.

1.15 Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина територіальним центром надсилається до відповідного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

 

ІІ. Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру

2.1 Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) діє для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III,  IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:

2.1.1 похилого віку;

2.1.2 інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2.1.3 хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці);

2.1.4 відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

2.2 Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

2.3 У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

2.4 Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги:

2.4.1 приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;

2.4.2 придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг,  газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

2.4.3 виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

2.4.4 допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

2.4.5 оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

2.4.6 читання преси;

2.4.7 допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);

2.4.8 оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

2.4.9 сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

2.4.10 оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;

2.4.11 створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;

2.4.12 вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

2.4.13 інші соціальні послуги.

2.5 Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

2.6 Хмельницька міська рада може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних  послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадяни, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів міського бюджету.

2.7 Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником територіального центру за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

2.8 Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується начальником територіального центру.

2.9 Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник  завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального обслуговування та якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у місцевості, що не має транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V  група рухової активності).

2.10 На підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та медичного висновку громадянин і територіальний центр укладають договір, у якому зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаватимуться безоплатно або за плату, обумовлюються періодичність, строки надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

2.11 Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

2.12 На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

2.12.1 письмова заява громадянина;

2.12.2 медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

2.12.3 карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2.12.4 один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

2.12.5 довідка про склад сім'ї (форма N 3);

2.12.6 витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;

2.12.7 копія довідки про встановлення групи інвалідності;

2.12.8 копія рішення сесії Хмельницької міської ради або утвореної Хмельницькою міською радою комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

2.12.9 копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2.13 Під час соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, предмети першої потреби,  тощо.

 

ІІІ. Перелік, умови та порядок здійснення  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціально-побутової адаптації територіального центру

3.1 Відділення соціально-побутової адаптації територіального центру (далі - відділення соціально-побутової адаптації) діє для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування на день.

Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

3.2 Відділення соціально-побутової адаптації надає:

3.2.1 соціально-побутові послуги - соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;

3.2.2 соціально-педагогічні послуги - організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

3.2.3 психологічні послуги – організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

3.2.4 інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

3.2.5 інші соціальні послуги.

3.3 На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації, ведеться особова справа, в якій міститься:

3.3.1 письмова заява громадянина;

3.3.2 медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

3.3.3  карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;

3.3.4 копія довідки про встановлення групи інвалідності;

3.3.5 довідка про склад сім'ї (форма N 3);

3.3.6 один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

3.3.7 копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

3.4 Відділення соціально-побутової адаптації очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником територіального центру за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

3.5 В відділенні соціально-побутової адаптації діє Центр «Турбота» соціально-побутової адаптації громадян, що перенесли інсульт (далі - Центр «Турбота»).

3.6 Центр «Турбота» обслуговує не менше 180 громадян на рік, які мають функціональні розлади внаслідок захворювання на інсульт, що втратили здатність до самообслуговування.

3.7 Центр «Турбота» обслуговує громадян незалежно від сімейного стану, наявності групи інвалідності, соціального статусу, які мають порушення рухової активності та потребують допомоги: в соціально-побутовій адаптації, оволодінні навичками самообслуговування і веденні домашнього господарства.

3.8 Соціально-побутова адаптація громадян, що перенесли інсульт проводиться групами по 5-7 осіб, на протязі трьох місяців (2 рази на тиждень).

Громадянам, які не потребують тривалої соціально-побутової адаптації, надаються разові соціально-побутові, соціально-педагогічні, інформаційні послуги.

Для ліжкохворих послуги соціально-побутової адаптації надаються за місцем проживання (вдома) терміном від 1 до 3 місяців, за потребою.

3.9 Центр «Турбота» надає:

3.9.1 соціально-побутові послуги – соціально-побутова адаптація громадян, що перенесли інсульт, з метою усунення обмежень життєдіяльності (відновлення та вдосконалення втрачених навичок), підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам;

3.9.2 соціально-педагогічні послуги – навчання: розвиток та відновлення навичок самообслуговування (уміння митися, доглядати за волоссям, голитися, чистити зуби, одягатися з використанням пристосувань, тощо), організація індивідуальних та колективних процесів з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, відновлення навичок спілкування, втрачених навичок письма та мовлення, розвиток втрачених навичок та організація дозвілля (проведення лекцій, бесід, зустрічей, перегляд відеофільмів);

3.9.3 психологічні послуги – організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

3.9.4 інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для подолання складної життєвої ситуації, що склалася; інформування про права та можливості отримання допомоги;

3.9.5 сприяння у забезпеченні засобами необхідними для пересування,

транспортування клієнта, за необхідністю до територіального центру та додому.

3.10 На кожного громадянина, якого обслуговує Центр «Турбота», ведеться особова справа, в якій міститься:

3.10.1 письмова заява громадянина;

3.10.2 медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації (після перенесення інсульту);

3.10.3 карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;

3.10.4 копія довідки про встановлення групи інвалідності (при наявності);

3.10.5 довідка про склад сім’ї (форма №3);

3.10.6 копія наказу про здійснення (припинення ) обслуговування;

3.10.7 один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг).

3.11 Центр «Турбота» очолює завідувач відділення соціально-побутової адаптації.

 

ІV. Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціально-медичних послуг територіального центру

4.1 Відділення соціально-медичних послуг територіального центру (далі - відділення соціально-медичних послуг) діє для обслуговування не менш як 50 громадян на день, громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності, які частково не здатні до самообслуговування).

Відділення соціально-медичних послуг обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров'я.

4.2 Відділення соціально-медичних послуг надає:

4.2.1 соціально-медичні послуги - організація консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримка її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів (фізіотерапевтичні послуги, аромо- та фітотерапевтичні послуги,  стоматологічні послуги, масаж);

4.2.2 психологічні послуги – організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

4.2.3 інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася (оздоровчо-профілактичні консультації лікарів-спеціалістів);

4.2.4 інші соціальні послуги.

4.3 На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-медичних послуг, ведеться особова справа, в якій міститься:

4.3.1 письмова заява громадянина;

4.3.2 медичний висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

4.3.3 карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;

4.3.4 довідка про склад сім'ї (форма N 3);

4.3.5 один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

4.3.6 копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

4.4 Відділення соціально-медичних послуг очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником територіального центру за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 

V. Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру

5.1 Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) діє для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

5.1.1 похилого віку;

5.1.2 інвалідів;

5.1.3 хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

5.1.4 які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні  неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

5.2 Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

5.2.1 громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

5.2.2 інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;

5.2.3 громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

5.3 Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян зазначених у підпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 цього переліку:

5.3.1 одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

5.3.2 ліками, предметами медичного призначення;

5.3.3 предметами побутової гігієни;

5.3.4 продовольчими та промисловими товарами;

5.3.5 гарячими обідами тощо.

5.4 Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацькі,  кравецькі, перукарські послуги, послуги з косметичного ремонту квартир (будинків).

5.5 Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у підпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв'язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

5.6 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з законодавством України.

5.7 Відділення адресної допомоги здійснює прийом від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

5.8 Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї (форма N 3), довідки про доходи всіх членів сім'ї.

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

5.9 На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

5.9.1 письмова заява громадянина;

5.9.2 довідка про склад сім'ї (форма N 3);

5.9.3 довідки про доходи членів сім'ї;

5.9.4 копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

5.10 Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах,  і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.

Відомості про громадян, які отримали грошову чи натуральну допомогу, вносяться до бази даних територіального центру.

У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається документ із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників.

У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

5.11 Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником територіального центру за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки.

 

Секретар міської ради В.Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький

Начальник Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування  М.Крентовський