Рішення міської ради

Про зміну найменування Хмельницького міського навчально-курсового комбінату та затвердження Статуту Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дванадцятої сесії

№7 від 09.11.2011 р.

 

 

Про зміну найменування Хмельницького міського навчально-курсового комбінату та затвердження Статуту Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Цивільним кодексом України, ст. 13 Закону України «Про позашкільну освіту» , Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування Хмельницького міського навчально-курсового комбінату на Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

2. Затвердити Статут Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату згідно додатку.

3. Хмельницькому міському навчально-курсовому комбінату помістити оголошення про зміну найменування в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими перебуває у договірних відносинах.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління освіти міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова С. Мельник

 

 

 

СТАТУТ

Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату

І. Загальні положення

1. Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат (надалі – комбінат) створений шляхом зміни найменування Хмельницького міського навчально-курсового комбінату і є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав та обов’язків. Комбінат – навчально-виховний комплекс, який задовольняє потреби міської громади у поглибленні базової трудової підготовки школярів 5-11 класів, громадян, здійснює професійне консультування учнівської молоді, організовує їх добровільну продуктивну працю та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов.

2. Комбінат створюється відповідно до соціально-економічних, освітніх потреб у них і при наявності необхідної матеріально-технічної, методичної бази, педагогічних кадрів.

Комбінат є центром трудової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів і може охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, а й громадян.

3. Засновником комбінату є територіальна громада  в особі Хмельницької міської ради, яка здійснює фінансування витрат на утримання комбінату, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

4. У своїй діяльності комбінат підпорядкований Хмельницькій міській раді та управлінню освіти міської ради.

5. Комбінат є юридичною особою, має печатку та штамп із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків.

6. Юридична адреса комбінату: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 61.

7. Мовою навчання і виховання, ведення діловодства в комбінаті є українська мова.

8. Комбінат здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради, Положення про міжшкільний навчально-курсовий комбінат та цього Статуту.

9. Метою діяльності комбінату є:

9.1. задоволення потреб у поглибленні базової трудової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та дорослого населення в отриманні ними професій та кваліфікацій відповідно до інтересів, здібностей і наявних умов;

9.2. забезпечення реалізації права на здобуття допрофесійної та професійної освіти;

9.3. формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів та громадян на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

10. Основними завданнями діяльності комбінату є :

10.1. підготовка робітників початкового рівня кваліфікації, навчання учнівської молоді та громадян;

10.2. здійснення консультування учнівської молоді та громадян щодо вибору професії, їх перепідготовка та навчання;

10.3. створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів та нахилів, здібностей і потреб учнів та дорослого населення в процесі їх підготовки;

10.4. забезпечення можливостей для рівного доступу учнів та дорослого населення до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної освіти та здобуття відповідної професії;

10.5. вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

10.6. формування в учнів та дорослого населення свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

10.7. задоволення потреб учнів та дорослого населення у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

10.8 здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

11. Комбінат може мати базові підприємства, установи, організації, відносини з якими регулюються на основі договорів.

12. Комбінат має право:

12.1. визначати контингент і форми трудової підготовки учнів громадян;

12.2. створювати структурні підрозділи, організовувати курси, гуртки, клуби, секції, студії тощо;

12.3. формувати штатний розпис, виробляти товари народного споживання, проводити ремонтно-будівельні та інші види робіт;

12.4. готувати і розповсюджувати методичну, науково-практичну та довідкову продукцію;

12.5. надавати платні послуги населенню;

12.6. встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення для працівників в межах власного кошторису;

12.7. застосовувати гнучкий режим праці.

13. Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюється комбінатом самостійно або за його замовленням управлінням освіти міської ради, відповідними установами та закладами системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими ліцензованими суб’єктами.

14. Медичне обслуговування учнів та працівників комбінату забезпечується лікарем комбінату та структурним підрозділом охорони здоров’я міської ради і здійснюється медичними закладами.

15. Статут комбінату, внесення змін та доповнень до нього затверджуються міською радою.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

2.1. Характеристика навчально-виховної діяльності комбінату.

2.1.1. Навчально-виховний процес в комбінаті здійснюється системою організаційних, педагогічних, методичних та технічних засобів, спрямованих на реалізацію потреб учнів та громадян в загальноосвітніх навчальних закладах та серед дорослого населення у профорієнтаційній допрофесійній та професійній підготовці.

2.1.2. Навчально-виховний процес в комбінаті ґрунтується на засадах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів та батьків, громадян, представників підприємств, організацій та установ в інтересах особистості, міської громади та суспільства.

2.1.3. Комбінат планує свою роботу самостійно відповідно до річного та місячного планів роботи. В планах роботи визначаються основні питання діяльності комбінату, перспективи його розвитку. План роботи розглядається на педагогічній раді, затверджується радою комбінату та наказом директора комбінату. План складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державних стандартів професійно-технічної освіти.

У вигляді додатків до плану роботи додаються розклад уроків та режим роботи комбінату.

2.1.4. Комбінат здійснює навчально-виховний процес за денною та вечірньою формами навчання.

2.2. Організація трудової підготовки учнів та дорослого населення у комбінаті.

2.2.1. У комбінаті навчаються: учні 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за програмами профорієнтаційної, допрофільної підготовки та трудового навчання, учні 10-11 класів за програмами професійної підготовки; громадяни.

2.2.2. Зарахування учнів та дорослого населення на навчання до комбінату здійснюється наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють) з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату.

2.2.3. Відрахування учнів та громадян відбувається відповідно до нормативно-правових документів, встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2.4. Загальноосвітні навчальні заклади, які направляють учнів у комбінат для трудової підготовки, передають комбінату педагогічне навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів, гуртків, у обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком діяльності.

2.2.5. Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає комбінат на основі встановлених нормативів фінансування. При цьому враховуються потреби міської громади, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.

2.2.6. Навчання учнів може здійснюватися в кабінетах, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях комбінату та, на основі відповідних договорів, у виробничих майстернях інших закладів освіти, підприємствах, установах, організаціях.

2.2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на семестр відповідно санітарних вимог, погоджується радою комбінату і затверджується директором. Тижневий режим роботи затверджується у розкладі навчальних занять.

2.2.8. Окрім обов’язкових навчальних занять у комбінаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на замовлення освітніх інтересів учнів, громадян та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.2.9. Зміст, обсяг домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та громадян.

2.2.10. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні в комбінаті здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань.

2.2.11. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів і направляються в загальноосвітні навчальні заклади.

2.2.12. Звільнення учнів від кваліфікаційних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2.13. Виробнича практика учнів та громадян проводиться на підприємствах, установах та організаціях відповідно до договорів.

2.2.14. Молодь та громадяни навчається в комбінаті за програмами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації різних спеціальностей за наявності відповідних ліцензій і здійснюється згідно замовлень підприємств.

2.2.15. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників з числа громадян здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (листа підприємства – замовника кадрів), медичної довідки та документа, що підтверджує оплату вартості навчання.

2.2.16. Тривалість навчального року в комбінаті обумовлюється виконанням навчальних програм.

Навчальні заняття для учнів загальноосвітніх навчальних закладів розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Для слухачів з числа дорослого населення навчальні заняття проводяться по мірі наступного набору груп.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного, виробничого  процесу.

3.1. Учасниками навчально-виховного  процесу  в  комбінаті є:

учні і громадяни;

директор, заступники директора комбінату,

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному, виробничому  процесах.

3.2. Учні і громадяни комбінату мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір спеціальності в комбінаті;

навчання у  декількох  гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в комбінаті;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, корекційно-відновною базою комбінату;

участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

представлення в органах громадського самоврядування комбінату;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, що порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Учні і слухачі комбінату зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися морально-етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережливо ставитися до комунального,  громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог законодавства, статуту, правил для учнів і слухачів комбінату.

3.4. Педагогічні працівники та інші працівники комбінату мають право на:

внесення керівництву комбінату та управлінню освіти міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву комбінату та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів і громадян, застосування  стягнень до тих, хто порушує правила для учнів і громадян, що діють в комбінаті;

вибір форм підвищення педагогічної майстерності та кваліфікації;

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування комбінату, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями і слухачами;

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5. Педагогічні та інші працівники комбінату зобов'язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів і громадян;

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей учнів і громадян відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти учнів і громадян, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями і громадянами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку комбінату, вимог інших документів, що  регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня і громадянина, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров'я учнів і громадян, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

дотримуватися вимог статуту комбінату, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

брати участь у роботі педагогічної ради комбінату;

виконувати накази і розпорядження директора, органів державного управління та місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад.

3.6. Вчителі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань комбінату працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження в комбінаті визначається директором згідно із законодавством і затверджується  управлінням освіти Хмельницької міської ради.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів, громадян комбінату протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного, а також іншого працівника з додержанням законодавства про працю.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.9. Педагогічні працівники комбінату підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.10. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, громадяни мають право:

обирати і бути обраними до батьківського комітету та  ради комбінату;

звертатися до органів управління освіти, директора комбінату та органів громадського самоврядування комбінату з питань навчання та виховання;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності комбінату;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу та зміцнення матеріально-технічної бази комбінату;

захищати законні інтереси учнів і громадян в органах громадського самоврядування  комбінату та у відповідних державних, судових органах.

 

IV. Управління комбінатом

4.1. Керівництво комбінатом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно  пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Директор комбінату призначається на посаду і звільняється з посади управлінням освіти міської ради.

4.3. Директор комбінату:

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

забезпечує реалізацію державної освітньої політики,

діє без доручення від імені комбінату;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами комбінату, затверджує після погодження з радою комбінату кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки  в установах банків і є розпорядником коштів;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного, виробничого процесу, контролює їх використання;

затверджує мережу класів;

організовує трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони  дитинства і праці;

за погодженням з радою комбінату призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки  працівників комбінату;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм  і  методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією) колективу;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів і громадян;

створює належні умови для здобуття учнями і слухачами позашкільної та професійної освіти;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам комбінату відповідно до законодавства;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та  організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує право учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

4.4 Заступник директора з навчально-виховної роботи:

відповідає за організацію навчально-виховного процесу, якість трудової підготовки, за виконання навчальних програм, за якість навчання, знань і умінь учнів;

складає розклад занять і звіти про навчально-виховну роботу;

аналізує педагогічну діяльність вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;

планує методичну роботу та контролює її виконання;

організовує і проводить семінари, лекції, педагогічні ради, педагогічні читання та інші заходи з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

координує роботу комбінату з інститутом післядипломної педагогічної освіти вчителів, інформаційно-методичним кабінетом, управлінням освіти міської ради та методичним центром професійно-технічної освіти;

надає допомогу директору комбінату в організації проведення атестації педагогічних працівників;

підтримує зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами міста;

вивчає і узагальнює кращий досвід вчителів комбінату та організовує його поширення та впровадження;

сприяє організації науково-дослідної роботи вчителів;

формує вчителя як творчу особистість, здатну до створення якісно нового в педагогічній діяльності;

комплектує навчальні групи і вносить пропозиції щодо закріплення за ними вчителів і майстрів виробничого навчання.

4.5 Заступник директора з навчально-методичної роботи:

заключає з підприємствами і організаціями міста договори про проходження навчально-виробничої практики та виробничого навчання учнями комбінату;

відповідає за замовлення та видачу свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації випускникам;

організовує і контролює проходження учнями виробничого навчання в комбінаті та навчально-виробничої практики на підприємствах міста;

несе персональну відповідальність за роботу по охороні праці під час проходження виробничого навчання, навчально-виробничої практики та навчального водіння автомобілем учнями;

веде відповідну навчально-методичну документацію;

здійснює контроль за діяльністю майстрів виробничого навчання, якістю знань, навчанням в майстернях міжшкільного навчально-курсового комбінату і на виробництві;

контролює роботу навчальних автомобілів;

проводить роботу по вдосконаленню навчально-матеріальної бази комбінату;

складає графік практичного водіння автомобіля учнями 11-го класу;

закріплює майстрів в/н за учнями профілю «Автосправа»;

відповідає за замовлення та видачу учням свідоцтв водія;

організовує іспити у відділі реєстраційно-екзаменаційної роботи;

відповідає за збереження і технічний стан автотранспорту;
відповідає за здійснення заходів щодо охорони праці в комбінаті, пожежної безпеки.

4.6 Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи:

вживає заходів щодо підтримки в належному стані будівель комбінату, майна, яке знаходиться на балансі комбінату;

здійснює контроль за дотриманням чистоти і порядку в навчальних класах, лабораторіях, побутових приміщеннях і коридорах;

забезпечує відповідні санітарно-гігієнічні умови для проведення навчальних занять;

здійснює контроль за наявністю інвентаря і підтримує його в робочому стані;

надає допомогу вчителям і майстрам виробничого навчання у придбанні матеріалів, інструментів, устаткування для організації практичних занять і продуктивної праці;

вживає заходів по забезпеченню технічних працівників комбінату спецодягом, захисними, миючими, дезінфекційними засобами;

несе відповідальність за ремонт, підготовку до нового навчального року приміщень, за охорону приміщень та майна, благоустрій, дотримання чистоти прилеглої території;

здійснює керівництво технічним персоналом, робітниками по обслуговуванню споруд і несе відповідальність перед директором комбінату за якість їх роботи, за створення їм сприятливих умов праці;

забезпечує рух фінансових, виробничих, господарських документів через бухгалтерію;

здійснює закупівлю, доставку, оприбуткування і реалізацію матеріальних цінностей, проводить інвентаризацію і організовує списання матеріалів, несе відповідальність за облік електроенергії, води, комунальних послуг, укладає угоди з обслуговуючими організаціями.

4.7  Методист з профорієнтаційної роботи:

організовує роботу по профорієнтаційній роботі і профконсультаціях учнів, відповідає за створення бази матеріалів з питань профорієнтації;

контролює якість проведення профорієнтаційної роботи, надає методичну, консультативну допомогу вчителям, майстрам виробничого навчання;

вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий досвід, аналізує результативність профорієнтаційної діяльності педагогів;

організовує зв’язок комбінату з навчальними закладами, установами, організаціями міста, міським центром зайнятості з питань профорієнтаційної роботи;

надає навчальним закладам міста консультації по проведенню профорієнтаційних заходів в школах.

4.8  Методист:

планує методичну роботу комбінату;

надає методичну допомогу вчителям, майстрам виробничого навчання;

вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий педагогічний досвід;

надає допомогу педагогічним працівникам у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, удосконаленні методики проведення навчальних занять;

організовує проведення колективних форм методичної роботи (інформаційні наради, конференції, педагогічні читання);

проводить індивідуальні форми методичної роботи (здійснює наставництво, надає консультації, проводить співбесіди, організовує стажування).

4.9 Вчителі комбінату здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень їх трудової підготовки, охорону праці дітей, проводять профорієнтаційну, позакласну роботу, беруть участь у підготовці навчального обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

4.10. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної трудової підготовки учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями вимог охорони праці на робочих місцях.

В навчальне навантаження майстра входять години та проведення практичних занять, виробничої практики  учнів. В межах робочого часу майстер виконує навчальне навантаження, готує до  занять матеріально-технічну базу навчально-виробничого процесу у закріпленій за ним майстерні (цеху, лабораторії тощо), бере участь у проведенні гурткової, профорієнтаційної, виховної роботи.

4.11 Директор комбінату є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління комбінатом.

4.12. Педагогічна рада комбінату:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його  структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення  діяльності комбінату, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

порушує клопотання про заохочення  педагогічних та інших  працівників.

4.13. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб комбінату. Кількість засідань педагогічної ради  визначається їх доцільністю,  але не може бути менше ніж чотири на рік. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора комбінату.

4.14. Вищим органом громадського самоврядування в комбінаті є загальні збори (конференція) колективу.

Делегати конференції з правом вирішального голосу  обираються від таких категорій:

працівників комбінату - зборами трудового колективу;

учнів комбінату - зборами навчальних груп;

батьків - батьківськими зборами навчальних груп;

представників шкіл, громадськості – делегуванням своїх представників.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Конкретна кількість і термін повноважень делегатів визначаються зборами комбінату.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради комбінату, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор комбінату, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду комбінату, її голову,  встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради комбінату про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

розглядають найважливіші питання діяльності комбінату;

приймають рішення про стимулювання  праці  директора, голови ради комбінату; у разі, коли директор не справляється  зі  своїми обов'язками, порушують клопотання  перед  управлінням освіти міської ради про його невідповідність посаді.

у період між загальними зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є рада комбінату.

4.15. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку комбінату та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління комбінатом;

розширення колегіальних форм управління комбінатом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.16. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку комбінату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в комбінаті;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та комбінатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

4.17.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) комбінату.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.18. Рада комбінату діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою, колективом або директором комбінату.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту комбінату, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації комбінату з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету комбінату.

4.20. Очолює раду комбінату голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням культурно-масових заходів.

4.21. Рада комбінату:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи комбінату та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту комбінату;

затверджує режим роботи комбінату;

сприяє формуванню мережі класів комбінату, обґрунтовуючи її доцільність в органах місцевого самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної навчально-методичної та адміністративно-господарчої діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації виховної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та управлінню освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами виховної роботи, до проведення культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

організовує громадський контроль за медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи комбінату;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Статутом комбінату можуть установлюватися й інші повноваження його ради, що не суперечать чинному законодавству.

4.22. У комбінаті за рішенням загальних зборів (конференції) або ради комбінату можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

V. Комбінат і загальноосвітні навчальні заклади

5.1. Комбінат здійснює координацію профорієнтаційної і методичної роботи з трудового виховання і навчання  в загальноосвітніх  навчальних закладах, є центром трудової підготовки старшокласників в місті, надає навчальним закладам допомогу в організації трудової підготовки учнів, здійснює  відбір учнів навчальних закладів до комбінату.

5.2. Навчальні заклади беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють систематичний контроль за відвідуванням учнями занять в комбінаті, їх успішністю, поведінкою. Педагогічні колективи навчальних закладів і комбінату забезпечують наступність у профорієнтаційній  роботі, навчально-виховному процесі. Навчальні заклади і комбінат  узгоджують  спільну роботу, розклад занять, навчальне навантаження.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність та майно комбінату

6.1. Фінансово-господарська діяльність комбінату здійснюється відповідно до законодавства та статуту комбінату.

6.2. Фінансування комбінату здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування комбінату може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.3. Додатковими  джерелами формування  коштів комбінату є:

кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами;

кредити банків;

інші надходження.

Кошти, отримані комбінатом з додаткових джерел фінансування,  використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.

6.4. Комбінат у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися  коштами  господарської  та   іншої діяльності відповідно до його статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

розвивати власну матеріальну базу,

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту комбінату.

Матеріально-технічна база комбінату включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

Для проведення навчально-виховної роботи комбінату надаються в користування (оренду) заклади міської комунальної власності безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання цих об'єктів у користування (оренду) визначається міською радою.

6.5. Майно комбінату може вилучатися міською радою лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі ліквідації комбінату майно та кошти відповідно до законодавства та засновницьких документів комбінату використовуються за рішенням міської ради.

6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в комбінаті здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

VIІ. Діяльність комбінату у рамках міжнародного співробітництва

7.1. Комбінат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити  міжнародний учнівський та педагогічний обмін  у рамках освітніх програм,  проектів,  брати участь у міжнародних заходах.

Комбінат має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями  інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

VIII. Контроль за діяльністю комбінату

8.1. Контроль за дотриманням комбінатом державних стандартів освіти здійснюється управлінням освіти міської ради та  відповідними структурними підрозділами міської ради.

8.2. Основною формою контролю за діяльністю комбінату є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються Хмельницькою міською радою та управлінням освіти Хмельницької міської ради відповідно до чинного законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідація комбінату

9.1. Рішення  про  реорганізацію або ліквідацію комбінату приймає міська рада.

9.2. Реорганізація або ліквідація комбінату здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.3. Якщо комбінат реорганізується чи ліквідується, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання за обраним профілем, а працівникам, які звільняються або переводяться на інше місце роботи, гарантовано дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

Секретар міської ради В.Лесков

Директор Хмельницького міського навчально-курсового комбінату І. Федоров