Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№74 від 21.04.2021 р.

 

 

Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М.ВАВРИЩУКА.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на управління економіки та комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 21.04.2021 №74

Паспорт Програми

 комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради

 

1.

Назва Програми

Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки

2.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради

3.

Розробник Програми

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради

5.

Учасники Програми

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2021 -2022 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах асигнувань, передбачених бюджетом Хмельницької міської територіальної громади

8.

Очікувані результати виконання

1. Покращення якості надання послуг.

2. Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства.

3. Здійснення найбільш ефективного і якісного виконання статутної діяльності підприємства.

4. Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства

9.

Ключові показники ефективності

1. Здійснення своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства

2. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства

 

Директор комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради  В.ПРИСЯЖНЮК

 

Програма

розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка»

Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки

 

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Президента України, органів місцевого самоврядування.

 

1. Загальна частина.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради веде діяльність по забезпеченню фізичного комфорту, а саме по наданню лазневих послуг населенню. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2021 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» підприємство не може в повній мірі надавати свої послуги населенню. Оскільки основним видом доходу є кількісний показник наданих послуг, обмежувальні заходи суттєво впливають на фінансово-економічний стан підприємства. Такий стан призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідного обладнання, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому. Внаслідок карантинних обмежень, зростають борги за водопостачання, водовідведення, газ та електроенергію, зменшується запас дров та матеріалів. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства. Тому зростає потреба у фінансовій підтримці з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади послуг в побутового обслуговування та спрямована на виконання наступних завдань:

1. Покращення якості надання послуг;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

3. Забезпечення проведення поточних ремонтів лазні №1 та №2 Комунального підприємства «Чайка»  Хмельницької міської ради.

4. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

5. Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи підприємств.

6. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства.

7. Здійснення своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства.

 

3. Заходи з реалізації Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади; власних обігових коштів комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради, кредитних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування заходів Програми за рахунок бюджетних коштів проводиться в межах річних асигнувань, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади (далі - бюджет громади) на відповідний календарний рік.

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

1. Надання підприємством фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів.

2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету.

3. Прийняття відповідного рішення Хмельницькою міською радою.

4.Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

 

4. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом:

1. Внесків до статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду - бюджету розвитку бюджету громади.

2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду міського бюджету.

3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є – Управління економіки.

4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління економіки та  постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації.

 

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

1. Покращити якість надання послуг.

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства.

3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємства.

4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства.

 

7. Фінансове забезпечення виконання програми

Джерелами фінансування заходів програми є:

6.1. Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади;

6.2. Кошти підприємства, залучені на реалізацію програми розвитку;

6.3. Кредити комерційних банків, інші джерела, не заборонені законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання програми наведено в додатках до Програми.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради В.ПРИСЯЖНЮК

 

Додаток 1

до Програми розвитку та фінансової підтримки

Комунального підприємства «Чайка»

Хмельницької міської ради  на 2021-2022 роки

 

Перелік заходів щодо виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради

на 2021-2022 роки

№ п/п

Перелік заходів Програми

Обсяг фінансування,  тис. грн.

2021

2022

Всього

1.

Забезпечення діяльності підприємства по наданню лазневих послуг населенню

300,0

300,0

600,0

 

Директор комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради В.ПРИСЯЖНЮК