„Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмельницького”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Хмельницької міської ради

„Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмельницького”

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р. № 1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення   Хмельницької міської ради, як регуляторного акта.

І. Визначення проблеми

Cистема централізованого водовідведення м.Хмельницького призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойми. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого дозволу на спеціальне водокористування.

Для запобігання порушення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі стічними водами в р.Південний Буг (КОС-2) та р.Кудрянка (КОС-1)  необхідно, щоб на вході до каналізаційних очисних споруд МКП Хмельницькводоканал” концентрації забруднюючих речовин стічних вод не перевищували певні значення – допустимі концентрації (ДК).

Забезпечення дотримання визначених ДК забруднюючих речовин стічних вод на вході до очисних споруд можливо тільки тоді, коли концентрації забруднюючих речовин стічних вод підприємств м.Хмельницького, що скидаються у міську каналізацію, в свою чергу не перевищували визначених для них величин.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом державного регулювання, полягає в забезпеченні якісного очищення стічних вод на  очисних спорудах перед скидом їх в р.Південний Буг та р.Кудрянка.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення міста Хмельницького, відповідно до вимог Законів України: „Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, ”Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, „Про благоустрій населених пунктів” виникла необхідність у затвердженні Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Хмельницького.

Метою зазначеного регуляторного акта є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

    1. Ці Правила розроблено згідно з державними Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. №316, Водним кодексом України, Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законом України «Про житлово-комунальні послуги”, іншими нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у міську каналізацію.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава, у т.ч.:

 

 

Орган місцевого самоврядування

Так

Суб’єкти господарювання

Так

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

Так

ІІ. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;

-підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

-забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- провадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо);

-безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);

-якісна робота очисних споруд МКП “Хмельницькводоканал», поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин);

-встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи системи і до небезпечності її експлуатації та незабезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств м.Хмельницького.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.

3.1 Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Альтернатива 2

Залишити наявний стан справ без змін.

3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

3.2.1 Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Таблиця 1

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Введення в дію запропонованого акта забезпечить:

- запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

- безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету.

Альтернатива 2

У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акта, вигоди відсутні.

Витрати відсутні.

3.2.2 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Таблиця 2

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та якість для населення умов діяльності МКП «Хмельницькводоканал» та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються підприємствами до системи централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

Витрати відсутні.

 

1

2

3

Альтернатива 2

Стан справ залишиться

без змін.

Вигоди відсутні.

Витрати власних коштів МКП «Хмельницькводоканал» на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Втрати коштів МКП «Хмельницькводоканал», які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд.

3.2.3 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

таблиця 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта

87

265

2332

2684

Питома вага групи у загальній кількості, %

3,2

9,9

86,9

х

 

*Відповідно до даних МКП “Хмельницькводоканал” кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.07.2018р.- 2624

 

Таблиця 4

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

Правилами регулюються відносини між МКП «Хмельницькводоканал» і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему.

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу.

 

Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 3162.

Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення” та визначаються для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Альтернатива 2

Вигоди відсутні.

Витрати відсутні.

3.2.4 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва.

Таблиця 5

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1

1045793,76

Альтернатива 2

-

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого, середнього та малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 р. – 3723, 00 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017 р.№ 2246-VІІІ)

Таблиця 6

№ з/п

Витрати

За перший рік, тис.грн

За 5 років, тис.грн

1

2

3

4

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

4,00 год. х 22,41 грн. = 89,64

448,2

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

 

1

2

3

4

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

 

 

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

300,00

1500,00

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8

Інше (уточнити), грн.

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

389,64

1948,2

10

Кількість суб’єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2684

2684

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

1045,7

5228,9

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

1) введення в дію запропонованого регуляторного акта;

2) залишення наявного стану справ без змін.

Таблиця 7

Рейтинг результатив

ності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за 4-бальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

 

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення;
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста;
- визначення умов приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;
- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності;
- забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Альтернатива 2

1

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що на теперішній час в місті відсутній механізм контролю за скидом стічних вод Споживачів.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення Хмельницької  міської ради „Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмельницького”.

Впровадження цього регуляторного акта передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

- оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

- внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд  міської ради;

- у разі прийняття регуляторного акта – оприлюднення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Хмельницької міської ради ;

- у разі прийняття регуляторного акта здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

VIII. Визначення показників результативності

дії регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- кількість укладених договорів на приймання стічних вод до ситеми централізованого водовідведення м. Хмельницького між споживачами та  МКП “Хмельницькводоканал”

- кількість обстеженнь та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Хмельницького, відповідно до розділу 5 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Хмельницького.

- кількість виявлених порушеннь в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м.Хмельницького по яким пред'являються споживачам претензії та позови;

- сума надходжень грошових коштів за перевищення забруднюючих речовин в стічнитх водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Стосовно регуляторного акта послідовно буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження його результативності за показниками, визначеними під час проведення аналізу регуляторного впливу до нього на підставі даних, наданих хіміко-вимірювальною лабораторією стічних вод.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено на етапі підготовки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік (в термін не пізніше двох років) з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні три роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

 

Директор

МКП “Хмельницькводоканал”   В.Б. Кавун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником МКП “Хмельницькводоканал»  у період з 02.05.2018 р. по 02.07.2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі, письмове опитування суб’єктів господарювання:

1. ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”

2. ФОП “Рикун”

3. ТзОВ “Проскурів-Агро”

4. ПП “Назар”

4

Надано  розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва.

Нагалошено на  необхід-ності забезпечення екологічної ситуації в         м. Хмельницькому шляхом прове-дення систематичного контролю за якістю стічних вод,  доведення  стічних вод споживачів до показників допусти-мих концентрацій для їх безпечного відведення та очищення на каналізаційних очисних спорудах м.Хмельницькому, запобігання псуванню систем водовідведення.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництв:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                     2332 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 86,9 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”.

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

Придбання іншого необхідного обладнання   (пристроїв, машин, механізмів)

 

5000

 

 

 

Не передбачені

-

 

 

Не передбачені

5000

 

 

Не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування                              

 

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів)           

650,00

-

3 250,00

4

Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування  уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень

480,00

-

2400,00

5

Інші процедури :

 

Податки та збори (зміна розміру

податків/зборів, виникнення

необхідності у сплаті податків/

зборів), гривень

 

Витрати на оборотні активи

(матеріали, канцелярські товари

тощо), гривень

 

Витрати, пов’язані із наймом

додаткового персоналу, гривень

 

Витрати на утилізацію або вивезення осадів (жиру), утворених на локальних очисних спорудах, гривень                        

 

Витрати за скид рідких відходів без укладення договору чи не на зливних станціях або пунктах виробника

 

Інше:

                     

 

Не передбачені

 

 

70,00

 

 

500,00

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

-

 

Не передбачені

 

 

-

 

 

-

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

-

 

Не передбачені

 

 

350,00

 

 

2000,00                                 

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

-

6

Разом, гривень

 

6700

 

13000

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

   

2332

8

Сумарно, гривень

 

15624400

-

30316000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень

 

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

10

Процедури організації виконання   вимог регулювання       

 

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

 

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень

1300

1300

5200

13

Інші процедури :

 

Витрати, пов’язані із веденням

обліку, підготовкою та поданням

звітності державним органам,

гривень

 

Витрати, пов’язані з адміністру-

ванням заходів   державного

нагляду (контролю) (перевірок,

штрафних санкцій, виконання

рішень/ приписів тощо), гривень

 

Витрати за скид стічних вод до      3 36666     37733333133                                                                                                  системи централізованого

водовідведення з перевищенням

допустимих концентрацій

забруднюючих речовин, гривень

 

Витрати на проведення аналізу

арбітражної проби, гривень

 

Інше

 

 

 

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

-

 

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

-

 

 

Не передбачені

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

 

 

Не передбачені

 

-

14

Разом, гривень

 

1300

1300

5200

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

2332

 

16

Сумарно, гривень

 

3031600

-

12126400

 

 

 

Директор МКП “Хмельницькводоканал”                                              В.Кавун

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Витрати виробника на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Підприємство, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал”

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника комунального підприємства відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,167

52,43

1

1678

14692

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

639992

камеральні

1,764

52,43

4

1678

620769

виїзні

0,1

28,64

4

1678

19223

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,33

40,48

4

1678

89661

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,117

52,43

1

1678

10293

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0,33

52,43

1

1678

29032

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,083

63,88

4

1678

35587

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
 

0,33

73,82

1

1678

40877

Разом за рік

 

 

 

 

860134

Сумарно за п’ять років

 

 

 

 

4300670

__________
* 1678  - кількість споживачів з окремими випусками.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

15624400

78122000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3031600

15158000

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

18656000

93280000

4

Витрати виробника на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва*

860134

4300670

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

19516134

97580670

_______________

* Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми :

Проект регуляторного акта буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті  Хмельнитцької міської ради, що дозволить усім заінтересованим особам ознайомитися з ним  та надати свої зауваження і пропозиції, що дозволить суб’єктам господарювання скоротити вартість адміністративного навантаження.

 

 

 

 

Директор МКП “Хмельницькводоканал”                                              В. Кавун

                                                                                                                     

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua