«Про  затвердження  Порядку розміщення відкритих майданчиків  для  харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому“

           Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради           

«Про  затвердження  Порядку розміщення відкритих майданчиків  для  харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому“

 

  1. Визначення проблеми

 

        На даний час  не існує чіткого законодавчого врегулювання розміщення  відкритих майданчиків для харчування. Суб'єкти господарювання в своїй діяльності  керуються  Порядком  провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України   від 15.06.2006 р. № 833,  Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства , затверджених  наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.07.2002 р., а також  рішеннями п’ятнадцятої сесії міської ради від 29.02.12 №23 “Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького” та рішенням виконавчого комітету від 22.03.2012 р.  №230 “Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  об’єктів дрібнороздрібної пересувної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчування на території м. Хмельницького та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 13.08.2009 року №843”.

      У зв’язку із необхідністю впорядкування розміщення відкритих майданчиків для харчування на території міста, створення прозорих умов для ведення підприємницької діяльності, забезпечення надходження плати за їх розміщення, виникла потреба у розробці та затвердженні даного рішення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                    +

                  

Держава

+

                  

Суб'єкти господарювання,

                    +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                    +

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Визначення чіткого прозорого порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування на території  м. Хмельницького, упорядкування надходження коштів за їх розміщення, а також збільшення робочих місць.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення міської ради щодо впорядкування розміщення відкритих майданчиків для харчування у  м. Хмельницькому було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність  з надання послуг харчування з організацією відкритого майданчика для харчування у разі відсутності відповідного врегулювання може погіршити благоустрій міста,  створити перешкоди  для вільного пересування перехожих та інш.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення  «Про затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля  закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому»  дозволить  впорядкувати їх  та збільшити кількість легальних робочих місць для суб’єктів малого бізнесу,  залучити  додаткові кошти в бюджет міста.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

Запровадження регулювання

Очевидні, оскільки регуляторний ак.т затверджує порядок справляння коштів за розміщення майданчиків для харчування

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Запровадження регулювання

Очевидні, оскільки регуляторний акт з впорядкування розміщення відкритих майданчиків задовольняє попит громадян  на отримання послуг харчування, а також  запроваджує більш сприятливі умови для проживання.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

60

 

60

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

 

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Для суб’єктів господарювання  за умови відсутності законодавчого врегулювання регуляторний акт місцевих органів влади дозволяє розширити кількість посадочних місць, збільшити обсяги  виробничої діяльності закладу.

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною, погіршуватиме умови проживання  хмельничан, а також погіршить благоустрій міста.

Запровадження регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть змогу впорядкувати розміщення майданчиків для харчування, а також  створити нові робочі місця, залучити кошти до міського бюджету.

Витрати, пов’язані з влаштуванням майданчика для харчування та платою за користування земельною ділянкою.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення майданчиків для харчування.

Проблема продовжує існувати.

Запровадження регулювання

4

Забезпечується отримання якісного торговельного обслуговування, якісних послуг населенням міста у сфері торгівлі та, відпочинку.

Сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження успішної господарської діяльності.

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутні

Негативні наслідки для всіх учасників

Проблема продовжує існувати

Запровадження регулювання

Досягнення встановлених цілей

Для суб’єктів господарювання, які розміщують відкриті майданчики на території міста, обов’язкові  платежі за  їх розміщення. Прораховуються окремо для кожного суб’єкта господарювання в залежності від  площі майданчика.

Усі аспекти проблеми буде вирішено

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує проблемні питання.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги.

         Проектом регуляторного акта передбачено затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування  біля  закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому, який встановлює єдині умови та порядок їх розміщення, а також вимоги до їх утримання.

            Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з розміщення відкритих майданчиків для харчування біля  закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження підприємницької діяльності у цій сфері.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 6  робочих зустрічей :

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

11

Підготовлено проект рішення «Про затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування

біля  закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому»

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 60 од.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти малого  підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

                УІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до регуляторного акта також будуть вноситись відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу по:

- покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількості укладених договорів особистого строкового сервітуту;

- кількості коштів, які надійшли за укладеними договорами;

- кількість виготовлених паспортів прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності (відкритих майданчиків для харчування).

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, управління адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

 

 

Заступник начальника управління  торгівлі                                                             Н. Коваль                      

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua