Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

З метою здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії міської ради від 31.05.2017 р. №4 “Про затвердження Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.

 

 

 

Міський голова                                                                                                      О. Симчишин

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від “__”________ 2018 р. №___

 

 

Порядок

часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі – Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва в рамках Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького  на 2017-2018 роки (надалі – Програма) шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва (далі – Компенсація).

 

1.2. Компенсація надається суб’єктам підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових коштів тощо).

 

1.3. Компенсація за кредитами надається в розмірі, що не перевищує облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб’єктом підприємництва.

Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

 

1.4. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансову підтримку суб’єктів підприємництва в рамках Програми є управління економіки міської ради (надалі – Головний розпорядник коштів).

 

2. Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території м. Хмельницького;

 

2.2. Проводять господарську діяльність не менше одного року;

 

2.3. Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України;

 

2.4. Розробили та реалізують інвестиційні проекти за наступними пріоритетними напрямами:

виробництво харчових продуктів та напоїв (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку);

текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

деревообробне виробництво;

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

виробництво ґумових і пластмасових виробів;

металургійне виробництво;

машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку);

оптова та роздрібна торгівля;

транспорт, доставка;

тимчасове розміщування та організація харчування;

професійна, наукова та технічна діяльність;

освіта та охорона здоров’я;

надання інших видів послуг.

 

3. На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надають в оренду нерухоме майно;

 

3.2. Є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

 

3.3. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

 

3.4. Подали недостовірну інформацію щодо свого фінансового стану та кількості існуючих робочих місць.

 

4. Основними критеріями під час визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Компенсацію, є:

4.1. Відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2.4 цього Порядку;

 

4.2. Модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва продукції (послуг);

 

4.3. Кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

 

4.4. Рівень середньої заробітної плати працівників за останній бюджетний період;

 

4.5. Виробництво продукції на експорт та у рамках імпортозаміщення;

 

4.6. Збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за останній звітний період;

 

4.7. Впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій;

 

4.8. Впровадження інновацій та нових технологічних процесів.

 

5. Механізм надання Компенсації

5.1. Компенсація здійснюється на підставі Договору про взаємодію між Головним розпорядником коштів та кредитно-фінансовою установою (надалі – Договір про взаємодію) (додаток 1).

 

5.2. Суб’єкти підприємництва, які бажають отримати Компенсацію, укладають кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи та подають до кредитно-фінансової установи повний пакет документів, перелік яких наведений у додатку 2 до Договору про взаємодію.

 

5.3. Кредитно-фінансові установи не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем  підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб’єктом підприємництва подають Головному розпоряднику коштів реєстр позичальників, які уклали кредитні договори із зазначенням прогнозованої суми Компенсації.

 

5.4. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами надається головним розпорядником коштів шляхом перерахунку коштів на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

 

5.5. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами здійснюються у порядку надходження від кредитно-фінансових установ реєстрів позичальників в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення Програми, та в межах одного бюджетного періоду щоквартально за І, ІІ, ІІІ квартали до кінця місяця наступного за звітним кварталом та за жовтень, листопад ІV кварталу до 20 грудня.

 

5.7. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

6. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                              М. Кривак

 

 

Начальник управління економіки                                                                            О.Новодон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

ДОГОВІР ПРО ВЗАЄМОДІЮ

 

м. Хмельницький                                                                               “___“_________ _____року

 

Управління економіки міської ради (надалі – Головний розпорядник коштів), в особі начальника управління ___________________ _____________________________, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та __________________________ (надалі – кредитно-фінансова установа), в особі __________________________, який діє на підставі _______________________________, з іншої сторони, (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва в рамках Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького  на 2017-2018 роки (надалі – Програми), у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Головний розпорядник коштів частково відшкодовує відсоткові ставки за кредитами суб’єктам підприємництва (надалі – Позичальникам) на реалізацію інвестиційних проектів у кредитно-фінансовій установі у розмірі згідно з розрахунком, передбаченим Порядком.

1.3. Кредитування Позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи та законодавства України.

1.4. Кредити, залучені суб’єктами підприємництва, для реалізації інвестиційних проектів в рамках Програми надаються виключно у національній валюті.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов'язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Обмінюватися наявною у розпорядженні Сторін інформацією, що стосується цього предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні зв’язки з третіми особами.

3. Обов’язки і права Головного розпорядника коштів

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Порядку.

3.1.2. Частково відшкодувати відсоткові ставки за кредитами за кредитним договором, відповідно до реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою, згідно з підпунктами 3.1.1 цього договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри позичальників згідно з підпунктом 4.1.5 цього договору.

3.1.4. Перераховувати кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва, відповідно до реєстрів на транзитний рахунок №_______________, що відкритий у кредитно-фінансовій установі щоквартально за І, ІІ, ІІІ квартали до кінця місяця наступного за звітним кварталом та за жовтень, листопад ІV кварталу до 20 грудня, відповідно до фінансового забезпечення Програми.

3.1.5. Повідомляти кредитно-фінансову установу про усі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Головному розпоряднику коштів у зв’язку з виконанням обов’язків за цим договором.

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Головний розпорядник коштів має право:

3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов цього договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів, поданих Позичальниками кредитно-фінансовій установі (сформованих відповідно до вимог додатку 3 до цього договору) та на їх підставі контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих в рамках Програми, відповідно до умов цього договору.

4. Обов’язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені Порядком, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи та законодавством України.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткового відшкодування відсоткових ставок за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.2 цього Договору, та відобразити це у реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 3 до цього Договору.

4.1.4. Формувати реєстр позичальників, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим договором, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цього договору.

4.1.5. Формувати та подавати розпоряднику, щомісячно не пізніше 15 числа місяця, реєстр Позичальників, згідно з формою (додатку 1) до цього Договору, починаючи з місяця наступного за місяцем  підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб’єктом підприємництва.

4.1.6. Перераховувати скеровані Головним розпорядником коштів на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для зарахування Компенсації на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення відсоткових ставок за кредитами Позичальників.

4.1.7. Здійснювати заходи з популяризації Програми позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Порядку.

4.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

4.1.9. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою (необхідно зазначити повну назву програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького, а також дату та номер рішення, яким затверджено дану Програму)».

4.1.13 Перевіряти цільове використання коштів за наданим нею кредитом.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:

4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам цього договору.

4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність сторін:

5.1. При невиконанні чи неналежному виконанні зобов’язань, передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавство України.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит у рамках Програми у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

5.3. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника здійснювати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами згідно зі сформованими кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.

5.4 Кредитно-фінансова установа несе повну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.

6. Форс-мажорні обставини:

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання

Зобов’язань за цим договором внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних невідворотних обставин, які не існували під час укладення договору та виникли поза волею Сторін (війна, блокади, пожежі тощо).

6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ТПП України.

7. Строк дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладення додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Головний розпорядник коштів підтверджує, що Позичальники, внесені до реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього договору частково відшкодувати відсоткові ставки за кредитами в межах фінансового забезпечення Програми .

9. Місце знаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

Головний розпорядник

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

М.п.

М.п.

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                              О. Новодон

 

 

Додаток 1

до Договору про взаємодію

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

ПОГОДЖЕНО

 

Кредитно-фінансова установа

Головний розпорядник

__________________________

__________________________

 

 

 

       

 

Реєстр № _________

позичальників, які отримали кредит у

__________________________________________________________________

у рамках Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького  на 2017-2018 роки за _______________201__року

                                                                                                                                                          (місяць)

Реквізити кредитно-фінансової установи:

__________________________________________________________________

 

з/п

Назва позичальника

Код ЄДРПОУ

Місце реєстрації позичальника

Ціль кредиту

№ і дата кредитного договору

Строк дії кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Відсоткова ставка за користування кредитом,%

Сума нарахованих відсотків за користування кредитом, грн.

Розмір компенсації

Облікова ставка НБУ на дату укладення кредитного договору, %

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

«____»________________201__р.                                                              _______________________________ -________________

                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)                (підпис)

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               М.П.

 

Додаток 2

до Договору про взаємодію

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подаються суб’єктами підприємництва на отримання відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів (надаються у кредитно-фінансову установу)

 

  1. Завірену суб’єктом підприємства копію статуту (для юридичних осіб).
  2. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  3. Відомості про суб'єкта підприємництва: чисельність працівників; виробничі потужності та площа; виробнича спеціалізація.
  4. Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.
  5. Довідку про сплату податків до місцевого бюджету за попередній рік.
  6. Два примірники звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (дод. 4) на дату укладення кредитного договору та на момент отримання відшкодування відсоткових ставок за кредитом.
  7. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів.
  8. Інші документи, передбачені вимогами кредитно-фінансової установи.

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]