Про затвердження Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

 

З метою впровадження механізму надання часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

 

Міський голова                                                                                                    О. Симчишин

Додаток

до рішення сесії міської ради

від “__”________ 2019 р. №___

 

 

Порядок

часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету для підприємств, що беруть участь у ярмарково-виставкових заходах як на території України, так і поза її межами (далі – часткове відшкодування) в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки (далі – Програма).

1.2. Часткове відшкодування спрямоване на виконання пріоритетного завдання Програми – популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників.

1.3. Цілями часткового відшкодування є: розширення доступу місцевих товаровиробників до участі у виставково-ярмаркових заходах; сприяння просуванню продукції місцевих виробників на нові ринки збуту; створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту.

1.4. Часткове відшкодування здійснюється через головного розпорядника коштів – Управління економіки міської ради (далі – Управління) як часткова компенсація участі товаровиробників у виставково-ярмаркових заходах на безповоротній основі.

1.5. Часткове відшкодування здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням Управління.

1.6. Часткове відшкодування здійснюється в межах кошторисних призначень на календарний рік.

1.7. Критеріями для надання часткового відшкодування є:

1) державна реєстрація та здійснення господарської діяльності безпосередньо на території м. Хмельницького;

2) рівень заробітної плати працівників за останній календарний рік не є нижчим за показник середньої заробітної плати по м. Хмельницькому;

3) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов`язаннями;

4) підприємство не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації.

1.8. Перевага при отриманні часткового відшкодування надається товаровиробникам кінцеві та цілісні продукція, товари, роботи, послуги яких відповідають одній з наступних вимог:

  • мають інноваційну складову;
  • експортуються на ринки Європейського Союзу або мають такі перспективи;
  • сприяють просуванню іміджу міста.

 

 

 

1.9. Часткове відшкодування здійснюється у формі часткового компенсування витрат за результатами участі товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах.

Відшкодуванню підлягають витрати, пов’язані безпосередньо з організацією, технічним забезпеченням та облаштуванням експозиції, внесок за участь у ярмарково-виставкових заходах (далі – Фактичні витрати).

Не підлягають відшкодуванню витрати на:

  • проживання та харчування учасників;
  • транспортні, трансфертні витрати;
  • участь експонентів у навчальних та культурно-масових заходах в рамках програми проведення виставково-ярмаркового заходу.

1.10. Часткове відшкодування здійснюється у розмірі 50% від Фактичних витрат, але не більше 300 тис. грн. на одного учасника за бюджетний рік. У разі, якщо витрати були здійснені в іноземній валюті, сума часткового відшкодування обраховується з урахуванням офіційного курсу валют Національного банку України на день проплати за участь у ярмарково-виставкових заходах.

 

2. Порядок надання часткового відшкодування.

2.1. За фактом участі у ярмарково-виставковому заході товаровиробник протягом 30 календарних днів подає на адресу Управління інформаційний лист-заяву (згідно з додатком).

До заяви додаються наступні документи:

- копія виписки з ЄДРПОУ;

- довідки про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями;

- довідку про те, що стосовно підприємства не порушено справу про банкрутство;

- документи фінансової звітності щодо участі у ярмарково-виставкових заходах (договір, акт виконаних робіт / послуг тощо);

- фото-, відео – матеріали, друкована продукція про підтвердження участі у ярмарково-виставкових заходах;

- відомості про всю незначну державну допомогу, отриману підприємством протягом останніх трьох років, її форму та мету.

2.2. Управління здійснює контроль за наявним фінансовим ресурсом та готує матеріали про часткове відшкодування на засідання виконавчого комітету міської ради.

2.3. На підставі наданих документів Управління щоквартально, у разі наявності заяв, до 15 числа формує перелік товаровиробників, яким надається часткове відшкодування, та подає проект рішення на затвердження виконавчому комітету міської ради.

2.4. Часткове відшкодування здійснюється шляхом перерахування Управлінням відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок підприємства, вказаний у заяві, на підставі договору.

2.5. Підприємство несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, отриманої від підприємства, часткове відшкодування підлягає поверненню до міського бюджету.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Ю. Сабій

 

Начальник управління економіки                                                                            О.Новодон

 

Додаток

до Порядку

часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

 

Інформаційний лист – заява

на отримання часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

 

1

Повна назва підприємства

 

2

ПІБ керівника

 

3

Код ЄДРПОУ

 

4

Юридична адреса

 

5

Контактні телефони (моб., роб.)

ел. пошта

 

6

КВЕД

 

7

Кількість працюючих, осіб

 

8

Розмір заробітної плати працівників за останній календарний рік, грн.

 

9

Наявність заборгованості з виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими  зобов`язаннями

 

10

Чи визнано банкрутом або порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії ліквідації?

 

11

Чи отримувало підприємство протягом останніх трьох років незначну державну допомогу?

 

12

Назва ярмарково-виставкового заходу, в якому брали участь

 

13

Термін, дата та місце проведення виставково-ярмаркового заходу

 

14

Продукція / послуги, що експонувались

 

15

Наявність інноваційної складової продукції / послуг (вказати)

 

16

Чи експортується продукція / послуги на ринки ЄС або має такі перспективи?

 

17

Яким чином продукція сприяє просуванню іміджу міста?

 

18

Сума витрат пов’язаних безпосередньо з організацією, технічним забезпеченням та облаштуванням експозиції, грн.

(фактичні)

 

19

Розрахунковий рахунок для перерахування часткового відшкодування

 

Шляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду управлінню економіки Хмельницької міської ради на обробку моїх особистих даних, даних суб’єкта господарювання у списках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з метою підготовки відповідно до вимог чинного законодавства адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів управління економіки Хмельницької міської ради. Зобов`язуюсь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. Посвідчую використання інформації про мене, суб’єкта господарювання. З механізмом часткового відшкодування ознайомлений.

 

________________________   ________________________    __________________________

              ПІБ                                                     посада                                особистий підпис

«____» _____________ 201___р.    

 

 

Начальник управління економіки                                                                            О.Новодон

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]