Проекти рішень міської ради

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності та затвердження складу конкурсної комісії з відбору інвесторів забудовників

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності та затвердження складу конкурсної комісії з відбору інвесторів забудовників

Розглянувши клопотання департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів та міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

            1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності згідно з додатком 1.

            2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору інвесторів-забудовників згідно з додатком 2.

            3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 10.07.2008 № 823 та від 14.02.2013 № 122

            4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.

 

 

Міський голова                                                                                                                  О. Симчишин

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від “____” _______________ 2019 р. №_______

Положення

про порядок проведення конкурсів з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності

 

1. Загальні положення.

 

  1. Положення про порядок проведення конкурсів з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності має на меті відкрито та прозоро визначити інвесторів-забудовників, які нададуть найкращі пропозиції на проведення таких робіт.
  2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

надбудова - вид реконструкції, при якій збільшується площа будівлі шляхом улаштування над його верхнім поверхом одного або декількох додаткових поверхів;

об’єкт реконструкції – окремий будинок, споруда чи приміщення або сукупність будинків, споруд чи приміщень, реконструкція яких здійснюється за єдиним проектом шляхом виконання підрядником доручених йому робіт;

реконструкція - перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, яка передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг;

балансоутримувач – підприємство, установа, організація, якій на праві господарського відання, оперативного управління належать будинки і споруди (їх частини) та на балансі яких вони знаходяться;

інвестор - фізична або юридична особа, яка вкладає кошти у матеріальні та інші ресурси об’єктів надбудов, реконструкції, передбачених цим Положенням;

конкурс - процедура виявлення найкращої економічної інвестиційної пропозиції на залучення інвесторів до фінансування надбудов, реконструкції тощо об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького, проведення якого визначається цим Положенням;

замовник конкурсу — виконавчий комітет Хмельницької міської ради;

організатор конкурсу — департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів;

учасники конкурс — фізичні або юридичні особи, які виявили бажання брати участь у конкурсі, подали про це заявку та документи відповідно до цього Положення та умов конкурсу;

конкурсні пропозиції - комплект документів, що оформлюється учасником конкурсу відповідно до вимог цього Положення та подається учасником на розгляд Комісії для прийняття рішення про переможця конкурсу;

конкурсна документація - комплект документів, що надається учаснику та містить поряд з іншим інформацію про об'єкт конкурсу та його умови;

оголошення про конкурс - розміщене в засобах масової інформації оголошення організатора конкурсу із запрошенням взяти в ньому участь;

процедура оцінки - порядок визначення переможця конкурсу із числа поданих конкурсних пропозицій, що відповідають вимогам, визначеним у конкурсній документації;

заява — письмове звернення фізичної чи юридичної особи про намір взяти участь у конкурсі;

конкурсна комісія — колегіальний орган, утворений міською радою для визначення інвестора-забудовника, який надасть найкращі пропозиції з числа поданих на конкурс;

переможець конкурсу — учасник конкурсу, який за рішенням конкурсної комісії надав кращу пропозицію.

  1. Рішення про проведення конкурсу та про затвердження переможця конкурсу приймає виконавчий орган Хмельницької міської ради за поданням організатора конкурсу шляхом прийняття відповідного рішення.
  2. Учасники конкурсу подають конкурсні пропозиції на кожен об’єкт реконструкції або надбудови окремо.
  3. Балансоутримувач будівлі надає конкурсній комісії у письмовій формі обґрунтовані пропозиції щодо проведення конкурсу з визначенням об'єкта, як предмета конкурсу, завдання на проектування, а також акт обстеження технічного стану об'єкта, який виноситься на конкурс, у тому числі інженерних мереж. Акт обстеження технічного стану об'єкта виготовляється на замовлення та за кошти балансоутримувача будівлі з подальшим відшкодуванням вартості таких послуг переможцем конкурсу.
  4. Конкурсна комісія створюється при виконавчому комітеті міської ради для вибору інвесторів, які залучаються до фінансування та виконання робіт з надбудови або реконструкції будівель комунальної власності.
  5. Організатор конкурсу організовує роботу конкурсної комісії та здійснює матеріально-технічне забезпечення її діяльності.

Встановити розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на рівні 1 (одного) відсотку комунальним підприємствам та виконавчим органам Хмельницької міської ради.

 

  2. Порядок утворення та роботи конкурсної комісії.

 

  2.1. Для забезпечення проведення конкурсів створюється конкурсна комісія з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудови та реконструкції будівель комунальної власності (далі — Комісія).

  2.2. Комісія є колегіальним органом та створюється з метою забезпечення дотримання єдиних принципів при відборі інвестора-забудовника, який надасть найкращі пропозиції.

  2.3. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням. Обмеження щодо поверховості при проведенні робіт із надбудов будівель комунальної власності визначаються містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план міста, план зонування території міста (зонінг), історико-архітектурний опорний план міста з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів, детальні плани територій тощо). Проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності здійснюється переможцем конкурсу без подальшого набуття ним права власності на нерухоме майно.

  1. Комісія має право визнати одного учасника конкурсу переможцем конкурсу на кілька об’єктів реконструкції або надбудови.

2.5. Основними завданнями Комісії є:

- проведення конкурсу із відбору інвестора-забудовника;

- затвердження умов проведення конкурсів;

- визначення переможця за підсумками проведеного конкурсу.

- подання в газету “Проскурів” та на офіційний веб-сайт Хмельницької міської ради оголошення про дату, місце, час та умови проведення конкурсу;

  - визначення умов конкурсу, серед яких обов'язковою має бути умова подання ескізної пропозиції;

  - розгляд та здійснення аналізу матеріалів та пропозицій, наданих учасниками конкурсу;

  - проведення оцінки наданих матеріалів та пропозицій, прийняття рішення про визначення переможця за результатами проведеного конкурсу;

  - забезпечення виконання рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу.

            2.6. Комісія має право:

            - запрошувати і заслуховувати представників учасників конкурсу;

            - отримувати від учасників конкурсу роз'яснення щодо наданих ними проектів та пропозицій.

            2.7. Рішення про проведення засідання Комісії приймається її головою, яке проводиться під його головуванням. У разі відсутності голови Комісії засідання веде заступник голови Комісії.

            2.8. Підготовка проведення засідань Комісії здійснюється її секретарем.

            2.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 її складу.

            2.10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування. При рівності голосів, поданих “за” і “проти”, голос голови Комісії є вирішальним.

            2.11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який складається секретарем, підписується усіма присутніми членами Комісії, її головою (або заступником) та секретарем.

            2.12. Комісія розглядає подані учасниками конкурсу пропозиції протягом не більше 14 робочих днів після останнього для їх подання.

            2.13. Оригінали протоколів засідань, матеріали до них зберігаються у секретаря Комісії.

            2.14. Контроль за виконанням рішень Комісії здійснює її голова.

 

3. Умови прийняття участі в конкурсі.

 

  3.1. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу, або знаходяться в стадії ліквідації;

- мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів);

- не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів;

            - подали нераціональну інформацію щодо інвестиційного проекту або недостовірні дані щодо свого фінансово-економічного стану;

            - не надали усіх необхідних документів у встановлений термін.

            3.2. Конкурсна документація:

            - форма заяви на участь у конкурсі;

            - перелік документів та відомостей, які повинні додаватись учасником конкурсу до заяви на участь у конкурсі;

            - технічний паспорт будівлі;

            - інші документи (за рішенням Комісії).

3.3. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

4. Оголошення конкурсу.

 

            4.1. Після надходження до конкурсної комісії документів, передбачених пунктом 1.5 Положення, організатор конкурсу готує та вносить на розгляд виконавчого комітету, який є замовником конкурсу, проект рішення про оголошення конкурсу. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради відповідного рішення, оголошення про дату, час, місце та умови проведення конкурсу за поданням конкурсної комісії офіційно публікується у газеті “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

            4.2. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:

            - найменування і місце знаходження організатора конкурсу, контактний телефон;

            - умови проведення конкурсу;

            - критерії визначення переможця конкурсу;

            - дату, час і місце проведення конкурсу;

            - порядок і терміни подачі заяв на конкурс;

            - порядок і терміни подачі учасниками конкурсу конкурсних пропозицій;

            - інші відомості у разі необхідності за рішенням Комісії.

            4.3. Після оголошення конкурсу будь-яка фізична особа або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, має право отримати конкурсну документацію.

            4.4. Передача учаснику конкурсу конкурсної документації проводиться секретарем Комісії після реєстрації у відповідному журналі.

 

            5. Порядок оформлення права на участь в конкурсі.

 

            5.1. До участі у конкурсі допускаються лише учасники конкурсу, які подали заяву на участь у конкурсі з наданням документів, передбачених пунктом 5.3 цього Положення.

            5.2. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду учасника конкурсу з умовами конкурсу та зобов'язання дотримуватись цих умов.

            5.3. Для участі у конкурсі учасник зобов'язаний надати:

            - заяву на участь в конкурсі, що затверджується Комісією;

            - завірені належним чином копії статуту, виписку з ЄДР;

            - гарантії фінансового забезпечення реалізації інвестиційного проекту, підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та можливості їх залучення;

            - довідку Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів на момент оголошення конкурсу, декларацію про доходи (для фізичних осіб-підприємців);

            - розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з вказаною датою їх виникнення;

            - конкурсні пропозиції, які мають відповідати умовам конкурсу;

            - відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового і організаційного забезпечення реалізації конкурсних пропозицій;

            - містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва у відповідності до завдання на проектування;

            - інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.

            5.4. Заява і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером учасника конкурсу, підписи завірені печаткою учасника або нотаріально, документи прошиті та пронумеровані. У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа-підприємець, підпис учасника конкурсу має бути посвідчений нотаріально.

            5.5. Конкурсна пропозиція передається у подвійному конверті, завіреному печатками учасника конкурсу. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначаються найменування об'єкта конкурсу. На внутрішньому конверті, крім названої інформації, зазначається найменування учасника конкурсу та його місцезнаходження.

            5.6. Усі документи повинні бути оформлені і заповнені розбірливо, стирання та виправлення не допускаються. Секретар Комісії одразу проводить перевірку поданої заяви та документації на їх відповідність пред'явленим вимогам. Якщо подані документи не відповідають вимогам цього Положення — це є підставою для повернення їх учаснику конкурсу з метою усунення недоліків та повторного подання.

            5.7. Конкурсна документація надається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою або безпосередньо секретарю Комісії. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується у розписці.

            5.8. Секретар Комісії реєструє подану документацію в журналі заяв, що надійшли, видає заявнику опис прийнятих документів з вказівкою реєстраційного номера, або направляє рекомендованим листом за місцезнаходженням, вказаним в заяві, повідомлення про присвоєння йому статусу учасника конкурсу.

            5.9. Після закінчення встановленого Комісією терміну прийом заяв та документів припиняється. Внесення змін до документів та конкурсних пропозицій після їх реєстрації не допускається.

            5.10. Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня подачі заяв (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу. Датою відклику подання є дата реєстрації письмового звернення учасника в журналі.

            5.11. День закінчення строку подачі конкурсних пропозицій зазначається секретарем Комісії відповідним записом в наступному рядку після реєстраційних даних про останнього учасника.

 

6. Порядок організації та проведення конкурсу. Оголошення переможця конкурсу.

 

            6.1. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого Комісія приймає рішення про переможця конкурсу.

            6.2. У встановлений день і годину проведення конкурсу на засіданні Комісії у присутності учасників конкурсу розглядаються представлені секретарем документи, що надійшли разом із заявами. Складається протокол, у якому фіксується найменування учасників, їх місцезнаходження та перелік документів, що надійшли разом із заявою. Учасники конкурсу, у заяві та документах яких виявлена невідповідність вимогам цього Положення, зазначаються в протоколі окремо, і їх конкурсні пропозиції не розглядаються. Конкурсні пропозиції на цій частині засідання Комісії не відкриваються.

            6.3. На закритій частині засідання Комісія відкриває конверти із конкурсними пропозиціями та розглядає їх з метою визначення переможця конкурсу. Комісія має право прийняти рішення щодо додаткового вивчення конкурсних пропозицій, для чого у засіданні Комісії може бути оголошена перерва не більше ніж на два тижні. Комісія також має право передати конкурсні пропозиції для їх вивчення фахівцям виконавчих органів міської ради та спеціалізованих установ та організацій.

            6.4. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі пропозиції відповідно до умов конкурсу.

            6.5. Конкурс може бути оголошений Комісією таким, що не відбувся, у разі, якщо:

            - протягом встановленого строку надійшло менше двох заяв на участь у конкурсі;

            - усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу та критеріям визначення переможця конкурсу;

            - усі конкурсні пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації.

            6.6. Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, виконавчим комітетом може бути прийняте рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу, згідно з умовами його проведення, встановленими цим Положенням.

            6.7. За результатами конкурсу Комісія складає протокол, у якому зазначається:

            - склад присутніх членів Комісії;

            - найменування об'єкта конкурсу;

            - відомості про учасника конкурсу;

            - пропозиції учасників конкурсу;

            - пропозиції присутніх на засіданні членів Комісії щодо визначення переможця;

            - результати голосування членів Комісії;

            - обгрунтування визначення переможця конкурсу;

            - окрема думка членів Комісії, які голосували проти прийнятого рішення.

            6.8. Протокол Комісії за результатами конкурсу підписується головуючим на засіданні Комісії та переможцем конкурсу в день проведення конкурсу.

            6.9. Наявність протоколу Комісії надає право укласти між балансоутримувачем будівлі та переможцем конкурсу договір щодо проведення переможцем конкурсу робіт, передбачених його конкурсними пропозиціями. Договір укладається та підписується балансоутримувачем, який подавав пропозицію відповідно до пункту 1.5 цього Положення згідно з додатком 3.

            6.10. Протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу переможцю конкурсу балансоутримувачем будівлі надсилається проект договору щодо проведення переможцем конкурсу робіт, передбачених його конкурсними пропозиціями. Договір повинен бути підписаний переможцем конкурсу протягом двадцяти календарних днів після вручення та повернутий відповідному балансоутримувачу.

            6.11 Договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і його підписання сторонами.

            6.12. Якщо протягом двадцяти календарних днів з дня отримання договору він не буде підписаний переможцем конкурсу, результати конкурсу визнаються анульованими. У такому випадку Комісія оголошує про проведення повторного конкурсу в порядку, передбаченому цим Положенням.

 

Секретар міської ради                                                                                                 М. Кривак

Директор департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                                                                      О. Чорнієвич

Завідувач юридичного відділу                                                                                    Л. Демчук

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від “____” _______________ 2019 р. №_______

Склад конкурсної комісії з відбору інвестора-забудовника на проведення робіт із надбудов та реконструкції будівель комунальної власності

 

 

Голова комісії:

- заступник міського голови, який за розподілом обов'язків є відповідальним за виконання повноважень у сфері містобудування.

 

Заступник голови комісії:

- директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

Секретар комісії:

- головний спеціаліст відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування.

 

Члени комісії:

- начальник управління архітектури та містобудування;

- начальник управління комунального майна;

- заступник начальника управління житлово-комунального господарства;

- головний інженер Хмельницького бюро технічної інвентаризації;

- керівник підприємства — балансоутримувач будівлі;

- голова Хмельницької обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);

- голова громадської ради при виконавчому комітеті міської ради (за згодою).

 

Секретар міської ради                                                                                                 М. Кривак

Директор департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                                                                      О. Чорнієвич

Завідувач юридичного відділу                                                                                    Л. Демчук

 

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від “____” _______________ 2019 р. №_______

ДОГОВІР

на реалізацію інвестиційного проекту __________________________________________

 

м. Хмельницький

“____”______________20___р.

 

Балансоутримувач - _______________________________________________, в особі керівника

_________________________________________________________________, з однієї сторони та

Інвестор-забудовник (переможець конкурсу) - _______________________________________, в особі керівника ______________________________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні — Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства, уклали цей Договір (далі — Договір) про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. За результатами конкурсу та відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з відбору інвестора-забудовника на проведення робіт із надбудови та реконструкції будівлі комунальної власності від “_____”__________________ 20___ р. переможцем конкурсу визначено ________________________________________________________________________. Інвестор-забудовник зобов'язується на власний ризик і за власні кошти відповідно до умов цього договору забезпечити реалізацію затвердженого конкурсною комісією інвестиційного проекту ___________________________________________________________________________

(назва об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________________________

з подальшою можливістю його використання на умовах оренди.

1.2. Інвестор-забудовник бере зобов'язання здійснити в повному обсязі фінансування проектування будівництва та/або реконструкції _________________________________________

                                                                                                                                                  (назва об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________________________

в порядку та на умовах, викладених в цьому договорі.

1.3. ______________________________________________________________________________,                                                                             

(назва об'єкта будівництва)

введений в дію за рахунок інвестиційних коштів, є власністю Балансоутримувача.

1.4. Балансоутримувач передає в оренду Інвестору-забудовнику приміщення, які  утворились за результатами проведення робіт із надбудови та реконструкції __________________________________________________________________________________

(назва об'єкта будівництва)

терміном на ________ років.

 

2. Порядок та умови інвестування

2.1. Загальний обсяг інвестицій - _______________ грн. Збільшення обсягу інвестицій при збільшенні вартості робіт з проектування, будівництва та/або реконструкції __________________________________________________________________________________

                                                                                           (назва об'єкта будівництва)

повинно бути письмово узгоджено між Балансоутримувачем та Інвестором-забудовником шляхом підписання додаткової угоди.

2.2. Інвестор-забудовник не пізніше, ніж через ________ днів після підписання сторонами цього договору та після підписання сторонами додаткової угоди (при збільшенні обсягу інвестицій) приступає до виконання робіт, визначених п. 1.1 цього Договору.

2.3. Інвестування (фінансування) робіт проводиться Інвестором-забудовником самостійно в повному обсязі відповідно до умов конкурсу з відбору інвестора-забудовника на проведення робіт із надбудови та реконструкції будівлі комунальної власності від “_____”__________________ 20___ р..

 

3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Інвестор-забудовник зобов'язується:

3.1.1. Своєчасно здійснювати виконання та фінансування робіт, передбачених п. 1.1 цього Договору.

3.1.2. У разі необхідності укласти з Балансоутримувачем Договір оренди приміщень, які утворились за результатами проведення робіт із надбудови та реконструкції _________________________________________________________________________________.

(назва об'єкта будівництва)

3.1.3. Своєчасно вносити плату за комунальні послуги (водо-, енерго-, теплопостачання тощо) та інші платежі після отримання рахунку Балансоутримувача.

3.1.4. Дотримуватись розпорядку роботи, правил та вимог нормативно-правових актів, правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог.

3.2. Інвестор-забудовник має право:

3.2.1. Вимагати від Балансоутримувача передачі об'єкта, на якому розміщений збудований  за рахунок інвестиційних коштів ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назва об'єкта будівництва)

в оренду на підставі умов цього Договору.

3.3. Балансоутримувач зобов'язується:

3.3.1. Здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

3.3.2. При умові виконання Інвестором-забудовником зобов'язань з інвестування згідно з цим договором протягом _________ днів після закінчення будівництва/реконструкції надати Інвестору-забудовнику в оренду приміщення, які утворились за результатами проведення робіт із надбудови та реконструкції за рахунок інвестиційних коштів в порядку та на умовах, передбачених договором оренди у випадку його укладення.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати проведення Інвестором-забудовником фінансування проектування, будівництва/реконструкції ___________________________________________________________

                                                      (назва об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________________________

на умовах цього Договору.

3.4.2. Самостійно обирати контрагентів для виконання робіт з проектування, будівництва/реконструкції ___________________________________________________________

                                                      (назва об'єкта будівництва)

___________________________________________________________________________________.

3.4.3. У разі потреби проводити перевірки виконання Інвестором-забудовником зобов'язань за цим Договором.

 

4. Терміни виконання та якість робіт

 

4.1. Датою початку виконання робіт є дата підписання Договору. Виконання робіт та передання їх результату Балансоутримувачу встановлюється до ________ року.

Виконання робіт здійснюється за рахунок сил та матеріалів Інвестора-забудовника, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.

4.2. Замовник має право вимагати від Інвестора-забудовника додаткові документи про якість робіт та матеріалів, які використовуються Інвестором-забудовником при наданні робіт, в разі якщо обов'язковість їх наявності встановлена законодавством України, діючим на момент поставки робіт.

4.3. Не надання Інвестором-забудовником документів про якість робіт та матеріалів, які використовуються Інвестором-забудовником при наданні робіт, надає Балансоутримувачу право відмовитись від прийняття робіт та припинити Договір в односторонньому порядку, без відшкодування будь-яких збитків Інвестору-забудовнику. В такому випадку Договір буде вважатись розірваним з вини Інвестора-збудовника через 10 днів після направлення повідомлення про розірвання Договору.

4.4. Інвестор-забудовник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій та обладнання, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку (5 років).

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. За порушення строку виконання робіт, встановленого п. 4.1 Договору, Інвестор-забудовник сплачує пеню в розмірі ______________ від суми Договору за кожен день прострочення.

5.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань, якщо доведуть, що це сталось не з їх вини.

5.4. Сплата штрафу, пені, встановлених цим Договором та законодавством України, не звільняє Сторони від виконання покладених на них зобов'язань за цим Договором.

 

6. Порядок розв'язання спорів

6.1. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Усі можливі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами в порядку, передбаченому законодавством України.

6.3. Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку.

 

7. Строк дії та умови зміни або розірвання договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________________

__________________________________________________________________________________.

(кінець строку реалізації інвестиційного проекту)

7.2. Інвестор-забудовник не має права вимагати від Балансоутримувача повернення перерахованих грошових коштів до закінчення будівництва та/або реконструкції ____________

__________________________________________________________________________________.

(назва об'єкта будівництва)

7.3. Зміна умов або розірвання Договору проводиться за погодженням Сторін, які оформлюються додатковою угодою.

7.4. Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін або за рішенням судових органів у випадках, передбачених законодавством України.

7.5. Сторона-ініціатор дострокового розірвання Договору повинна повідомити про це іншу Сторону за два місяці до моменту розірвання.

7.6. Сторони не мають права передавати свої права за цим Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

 

8. Інші умови договору

8.1. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.2. Відносини між собою Сторони врегульовують переговорами та діють на підставі законодавства України, при цьому, Сторони розуміють зміст і термінологію окремих пунктів цього Договору та підписують його на засадах добровільності та взаєморозуміння.

8.3. Для виконання цього Договору Сторони зобов'язуються обмінюватись інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради, зустрічі та консультації, здійснювати спільні заходи щодо реалізації інвестиційного проекту.

8.4. Цей Договір є невідплатним, тобто виплата відсотків з фінансування проектування будівництва та/або реконструкції Балансоутримувачем не здійснюється.

8.5. Невід'ємною частиною цього Договору є календарний графік виконання робіт.

 

9. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

 

Балансоутримувач

Інвестор-забудовник

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________        ___________________

            (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

 

М.П.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________        ___________________

            (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

 

М.П.