Рішення міської ради

Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№67 від 30.03.2011 р.

 

 

Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України "Про освіту", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від 30.03.2011 р. №67

Положення

про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності

 

І. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок та умови надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій, які постійно проживають у місті Хмельницькому для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах України усіх форм власності.

2. Надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів за навчання з міського бюджету на рахунок вищого навчального закладу двічі на рік в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік.

 

II. Порядок та умови надання матеріальної допомоги студентам соціально незахищених та пільгових категорій для здобуття вищої освіти

2.1. Матеріальна допомога для здобуття вищої освіти у навчальних закладах України усіх форм власності надасться студентам пільгових категорій до досягнення ними 23 років, а саме:

 • особам із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • особам з малозабезпечених сімей;
 • сиротам;
 • напівсиротам;
 • інвалідам.

Матеріальна допомога надається також в разі особливо тяжкого матеріального стану сім'ї або особливих обставин (хвороба батьків, нещасний випадок тощо).

2.2. Для надання матеріальної допомоги студенти пільгових категорій подають наступні документи:

 • заявузвернення на ім'я міського голови;
 • довідку про навчання у вищому навчальному закладі;
 • рахунок для оплати за навчання з витого навчального закладу;
 • довідку з місця проживання про склад сім'ї.

В залежності від наявної пільги подають наступні документи:

 • довідку про перебування на обліку як малозабезпечена сім'я;
 • копію довідки про встановлення інвалідності;
 • копію документа про надання статусу сироти, напівсироти чи особи з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.3. Матеріальна допомога може надаватись частково, в залежності від наявного бюджетного фінансування.

 

III. Комісія

3.1. Для визначення кандидатів з числа студентів пільгових категорій вищих навчальних закладів України усіх форм власності щодо надання їм матеріальної допомоги для навчання утворюється комісія у складі 11 (одинадцяти) осіб із числа представників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради, керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Хмельницького.

3.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.3. Основним завданням комісії є визначення студентів пільгових категорій для надання їм матеріальної допомоги для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності.

3.4. Персональний склад членів комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 3.5. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 3.6. Комісія проводить свої засідання не рідше двох разів на рік.

 3.7. Керівництво роботою комісії здійснює голова комісії, у разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

 3.8. Головою комісії є заступник міського голови з гуманітарних питань (далі - голова).

3.9. Заступником голови комісії є начальник управління освіти Хмельницької міської ради.

3.10. Комісія має наступні повноваження:

 • розглядає заяви студентів пільгових категорій для надання їм матеріальної допомоги на навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності та матеріали, додані до них;
 • визначає студентів пільгових категорій, яким буде надана матеріальна допомога для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності;
 • повідомляє заявників про результати розгляду їх звернень в терміни, визначені чинним законодавством.

3.11. По кожному зверненню студентів щодо надання їм матеріальної допомоги для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності приймається окреме рішення, що оформляється на окремому аркуші у двох примірниках, один з яких зберігається у відповідального секретаря комісії, а другий подається до відділення Державного казначейства України в місті Хмельницькому для проведення перерахунку коштів за навчання.

3.12. Рішення комісії приймаються на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у цьому засіданні. Рішення комісії вважається правомочним при присутності на засіданні не менш як двох третин її складу.

3.13. При однаковій кількості голосів - голос голови комісії є ухвальним.

3.14. Рішення комісії підписуються головою комісії та відповідальним секретарем.

3.15. Усі засідання комісії протоколюються. До протоколу вносяться хід розгляду заяв та матеріалів доданих до них, питання, що ставились на обговорення, особливі думки членів комісії тощо.

3.16. В разі наявності у членів комісії окремої думки з прийнятого рішення, або зауважень чи доповнень до нього, вони заносяться до протоколу засідання комісії.

3.17. У рішенні комісії по наданню матеріальної допомоги мають бути вказані: прізвище, ім'я та по-батькові студента, якому надається матеріальна допомога для навчання у вищому навчальному закладі України незалежно від форми власності та обґрунтування прийнятого рішення щодо цієї особи, сума матеріальної допомоги, яка буде надаватись.

3.18. Надання матеріальної допомоги припиняється у разі відрахування студента з вищого навчального закладу.

 

IV. Фінансування діяльності комісії

4.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи комісії здійснюється управлінням освіти Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління освіти Ю. Курманський