Рішення міської ради

Про затвердження Положення про Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя (в новій редакції)

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення четвертої сесії

№73 від 17.02.2021 р.

 

Про затвердження Положення про Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя (в новій редакції)

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законами України «Про соціальні послуги», Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.08.2016 року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» в новій редакції, яке доручити підписати директору Центру Юрченку Анатолію Петровичу згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність п.2 рішення двадцять дев'ятої сесії Хмельницької міської ради від 13.02.2019 року № 14 «Про перейменування Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» на Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова  О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №73

ПОЛОЖЕННЯ

про Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя»

1. Загальні положення

1.1. Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» (далі Центр) - це установа соціальної реабілітації, яка належить до сфери управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, а також дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - діти з інвалідністю), спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

Повне найменування закладу «Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя», скорочене найменування закладу «Центр реабілітації «Школа життя».

1.2. Засновником Центру є Хмельницька міська територіальна громада в особі Хмельницької міської ради.

Центр утворено на основі комунальної форми власності і не має на меті отримання прибутку. Діяльність Центру координує управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.3. Центр утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально пристосованими приміщеннями, що відповідають державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, безбар'єрній архітектурі, протипожежним вимогам, техніці безпеки та мають усі види благоустрою.

1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.7. Юридична адреса Центру: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 20/2.

 

2. Завдання Центру

2.1. Центр забезпечує:

1) виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

2) створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних та сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;  

3) створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей з інвалідністю, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

4) проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної та фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації) на підставі індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю ( далі - ПІР);

5) розвиток навичок автономного проживання дитини з інвалідністю в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих (абілітація);

6) підготовку батьків або законних представників дитини з інвалідністю до продовження (в разі потреби) реабілітаційних (абілітаційних) заходів поза межами установи;

7) виконання та оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації дитини з інвалідністю в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних (абілітаційних) заходів;

8) співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

2.2. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі перевезення в межах Хмельницької міської територіальної громади дітей з інвалідністю, які знаходяться у Центрі на денному догляді, зокрема їх перевезення до місця розташування Центру та/або до місця проживання дитини з інвалідністю та/або до місця надання послуг поза межами Центру.

2.3. Центр забезпечує на безоплатній основі, відповідно до законодавства харчуванням дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в Центрі.

2.4. Для вирішення завдань Центр надає базові соціальні послуги, визначені Законом України «Про соціальні послуги»:

1) денний догляд;

2) соціальна адаптація;

3) консультування;

4) інформування.

2.5. Соціальна послуга з денного догляду в обсязі, визначеному Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

 

3. Структура Центру

3.1. Структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення соціально-педагогічної реабілітації (абілітації);

3) відділення фізично-медичної реабілітації (спостереження);

4) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

5) служба психолого-логопедичної реабілітації;

6) служба соціального патронажу;

7) служба господарського забезпечення.

3.2. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад та положення яких затверджуються директором Центру.

 

4. Умови зарахування до Центру

4.1. Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, які надаються Центром з комплексної реабілітації ( абілітації), батьки дітей з інвалідністю або їх законні представники подають на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за місцем проживання/ перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

У разі звернення батьків дитини з інвалідністю або її законних представників безпосередньо до Центру, фахівець із соціальної роботи Центру допомагає в поданні заяви до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради не пізніше ніж протягом наступного робочого дня та інформує про можливість отримання необхідної допомоги та умови її надання (в усній формі, через електронні засоби комунікації або шляхом надання друкованих інформаційних матеріалів).

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов'язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для дитини з інвалідністю); картка ІПР;

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі ( у разі потреби);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

акт оцінювання потреб дитини з інвалідністю/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

4.2. До Центру зараховуються у разі наявності вільних місць:

4.2.1. Діти віком до трьох років (включно), які мають ризик отримати інвалідність, що проживають в межах Хмельницької міської територіальної громади;

4.2.2. Діти з інвалідністю, віком до 18 років, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних (абілітаційних) заходів.

4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

1) гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

2) усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

3) часті судомні напади та їх еквіваленти;

4) захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови не супроводження дитини з інвалідністю її батьками або законними представниками).

4.3. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів приймає управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

4.4. Рішення про відмову у наданні соціальних послуг приймає управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та має бути вмотивованим.

4.5. Рішення про відмову в наданні соціальних послуг може бути оскаржене у судовому порядку.

4.6. Договір про надання соціальних послуг укладається в письмовій формі між надавачем та батьками дитини з інвалідністю чи його законним представником. Істотними умовами договору про надання соціальних послуг є назва соціальних послуг, умови їх надання та вартість, права, обов’язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними. Невід’ємною частиною договору про надання соціальних послуг є індивідуальний план реабілітації (картка ІПР), яка видається медичним закладом та індивідуальний план надання соціальних послуг, який складається фахівцем із соціальної роботи, із залученням психолога, медичного працівника та інших фахівців. В індивідуальному плані надання соціальних послуг, крім заходів, передбачених у Державному стандарті  соціальних послуг, зазначаються інші заходи, які потрібно здійснити для надання таких послуг, а також відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки здійснення заходів, відповідальні виконавці.

У разі, якщо надавач соціальних послуг надає особі одночасно кілька соціальних послуг, укладається один договір про надання соціальних послуг та складається один індивідуальний план надання соціальних послуг.

Продовження строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за результатами оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах не рідше, ніж раз на рік або після завершення терміну дії індивідуальної програми реабілітації;

4.7. Центр припиняє надавати соціальні послуги у таких випадках:

- відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї або виконання всіх реабілітаційних заходів згідно картки ІПР;

- закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- відмова батьків чи законних представників дитини з інвалідністю від отримання соціальних послуг та дострокове розірвання ними договору про надання соціальних послуг;

- зміна місця проживання/ перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг умов договору, що унеможливлює надання соціальних послуг;

- виявлення/ встановлення недостовірності поданої інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг;

- смерть отримувача соціальних послуг;

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припиненням ним надання соціальних послуг. У разі припинення надання соціальних послуг Центру, батьки чи законні представники отримувача соціальних послуг мають бути ознайомлені з рішенням про припинення послуг Центру.

 

5. Організація реабілітаційного процесу в Центрі

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути діти з інвалідністю, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5.2. Реабілітаційний процес може спрямовуватися на:

1) формування та розвиток в дитини з інвалідністю основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

2) опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо;

3) надання дитині з інвалідністю своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

5.3. Центр, з урахуванням особливостей своєї діяльності, самостійно визначає загальну спрямованість та форму організації реабілітаційного процесу і її складових, а також види реабілітаційних та інших соціальних послуг.   

5.4. Центр забезпечує наступні форми реабілітаційного процесу:

1) денне перебування;

2) індивідуальне відвідування;

3) соціальний патронаж.

В центрі можуть діяти інші форми реабілітаційного процесу.

5.5. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі ІПР дитини з інвалідністю, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі дітей з інвалідністю і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників.

5.6. Центр надає дітям з інвалідністю лише ті види реабілітаційних послуг (заходів), яких вони об'єктивно потребують за рішенням реабілітаційної комісії.

5.7. Батьки або законні представники зобов’язані забезпечити супровід дитини з інвалідністю, які за своїм станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду.

5.8. Центр самостійно, за потребою визначає та затверджує мережу реабілітаційних груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей їх діяльності. Середня кількість осіб в групі становить від 8 до 12 дітей з інвалідністю.

У разі потреби діти з інвалідністю можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

5.9. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

 

6. Платні послуги

6.1. Центр надає платні послуги за рахунок отримувача або третіх осіб понад обсяги, визначені Державним стандартом соціальних послуг.

Соціальні послуги з установленням диференційованої плати за надання соціальних послуг понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за повну плату.

6.2. Вартість соціальної послуги визначається залежно від змісту та обсягу послуг на підставі тарифу, обчисленого відповідно норм чинного законодавства.

 

7. Управління Центром

7.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади Хмельницьким міським головою у встановленому законодавством порядку.

Директор Центру діє на підставі контракту, укладеного з Хмельницьким міським головою.

7.2. Директор Центру:

1) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів дітей з інвалідністю;

6) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

7) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

8) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам;

9) виконує інші функції пов’язані із діяльністю Центру.

 

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп із своїм найменуванням.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених у встановленому порядку управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

8.3. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

8.4. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

8.5. Центр має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов для дітей з інвалідністю;

2) укладати договори про співробітництво.

8.6. Фінансове забезпечення Центру проводиться відповідно до законодавства.

 

9. Припинення Центру

9.1. Припинення Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням засновника у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Директор Центру  А. ЮРЧЕНКО