Проекти рішень міської ради

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького

 

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись законами України “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від "__"_______ 2018 р. № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького (далі – Положення) розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” та визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького (далі – Комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради  та цим Положенням.

 

2. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

2.1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється управлінням комунального майна Хмельницької міської ради (далі – Управління) для продажу об’єктів  малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття Хмельницькою міською радою рішення про приватизацію об’єкта.

2.2. Наказом Управління про утворення  Комісії може бути передбачено, що відповідна Комісія утворюється для організації продажу декількох об’єктів малої приватизації, щодо яких прийняті рішення про приватизацію.

2.3. Комісія утворюється у кількості 7 осіб. До складу Комісії входять: три представники Управління та по одному представнику фінансового управління Хмельницької міської ради, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, підприємства (організації, установи), на балансі якого обліковується об’єкт приватизації, постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

2.4. Основні принципи діяльності Комісії:

 • дотримання вимог чинного законодавства України;
 • колегіальність прийнятих рішень;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будьяких органів влади).

2.5. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Управління. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії. Голова Комісії та секретар призначаються із працівників Управління.

2.6. До основних повноважень комісії належать:

 • розроблення умов продажу об’єктів малої приватизації та їх подання на затвердження Управлінню;
 • визначення стартової ціни;
 • визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни (в разі необхідності);
 • ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження управлінню.

2.7. Комісія має право:

 • під час розроблення умов продажу вносити пропозиції Управлінню щодо надання запитів до органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
 • вносити пропозиції Управлінню щодо надання запитів фахівцям, експертам;
 • заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших фахівців.

 

3. Порядок роботи комісії

3.1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії. У разі відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його обов’язки виконує заступник голови комісії.

3.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3.3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (“за” або “проти”), результати якого заносяться до протоколу.

3.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

3.5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

3.6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та протягом п’яти робочих днів подаються на затвердження Управлінню.

3.7. Секретар комісії забезпечує:

 • підготовку матеріалів для розгляду комісією;
 • виконання доручень голови комісії;
 • підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

3.8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії. У разі, якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

3.9. Діяльність комісії припиняється наказом Управління.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління комунального майна М.Трещов