Проекти рішень міської ради

Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Хмельницькому

 

Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Хмельницькому

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», частини третьої статті 8, статей 11, 12, 14, частини третьої статті 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради  України від 29 червня 2017 року №451 «Про затвердження правил користування електричним транспортом у місті Хмельницькому», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 з метою запровадження загального механізму об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Хмельницькому, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Хмельницькому, що додається.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та на управління транспорту та зв’язку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ”____”______________2020 №____

 

Методика

розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським  транспортом загального користування у місті Хмельницькому

 

І. Загальні положення

Методика визначає механізм обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Хмельницькому за регульованими цінами, в тому числі: автобусами, що працюють у звичайному режимі руху та тролейбусами (далі — ПЗЕІ).

1.1. Методика розроблена відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту (с) додатку XXIII до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського Парламенту та Ради  від 23 жовтня 2007 року «Про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і  автомобільними  шляхами», Бюджетного  кодексу  України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», частини третьої статті 8, статей 11, 12, 14, частини третьої статті 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради  України від 29 червня 2017 року №451 «Про затвердження правил користування електричним транспортом у місті Хмельницькому», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері, на виконання рішень справи Антимонопольного комітету України від 23 січня 2020 року №47р.

1.2. Загальна сума компенсації за надання ПЗЕІ визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Компенсація за надання ПЗЕІ здійснюється на підставі рішень Хмельницької міської ради.

 

II. Розрахунок компенсації за надання ПЗЕІ

2.1. Загальна сума компенсації за надання ПЗЕІ не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття економічно обґрунтованих витрат  (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні ПЗЕІ витратами та доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням рівня прибутку.

2.2. Перевізник забезпечує коректне відображення на окремих рахунках бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до організаційної структури підприємства таким чином, щоб чітко відстежувались:

- витрати та доходи, пов’язані з послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об’єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних аудиту та визначатись обліковою політикою підприємства.

2.3. Обчислення чистої фінансової різниці здійснюється за наступним алгоритмом:

2.3.1. чиста фінансова різниця, пов’язана з перевезенням пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду в міському електротранспорті транспорті обчислюється за формулою:

ЧФРпе = П х Т х К, де

ЧФРпе - чиста фінансова різниця, пов’язана з перевезенням пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду в міському електротранспорті,

П – кількість платних пасажирів,

Т– діючий тариф за одну поїздку платного пасажира;

К – коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних пасажирів згідно рішення виконавчого комітету.

2.3.2. чиста фінансова різниця, пов’язана з перевезенням пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду в міських автобусах обчислюється за формулою:

ЧФРпа = Мп х Т х Р, де

ЧФРпа - чиста фінансова різниця, пов’язана з перевезенням пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду в міських автобусах,

Мп – кількість пільгових місць в автобусі згідно рішення сесії міської ради,

Т– діючий тариф за одну поїздку платного пасажира;

Р – кількість виконаних рейсів.

2.3.3 чиста фінансова різниця, пов’язана з покриттям витрат в зв’язку з різницею між економічно обґрунтованими витратами та діючим тарифом обчислюється за формулою:

ЧФРт =  ОВ - Дв – Ді - ЧФРп

ЧФРт - чиста фінансова різниця, пов’язана з покриттям витрат між економічно обґрунтованими витратами та діючим тарифом,

ОВ – економічно обґрунтовані витрати, пов'язані з наданням ПЗЕІ,

Дв – доходи, отримані від основної діяльності – перевезення платних пасажирів в міському транспорті,

Ді – доходи інші, отримані від інших видів діяльності,

ЧФРп - чиста фінансова різниця, пов’язана з перевезенням пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду електротранспортом (ЧФРпе) та автобусом (ЧФРпа)

2.4. Витрати та доходи розраховуються відповідно до чинних положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства. Амортизаційні відрахування по придбаним основним засобам за рахунок коштів державного та міського бюджету включаються в доходи та у витрати.

2.5. При розрахунку компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути враховані витрати, понесенні перевізником, у зв’язку з наданням ПЗЕІ, такі як:

- витрати на оплату праці персоналу;

- відрахування на соціальні заходи;

- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- витрати на ремонт, який не пов'язаний з поліпшенням об'єктів підприємств (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), утримання, експлуатацію, ремонт основного виробничого обладнання в обсягах, визначених законодавством, та інші види ремонтів і технічного обслуговування в обсягах, визначених системами технічного обслуговування та ремонту об'єктів міського електричного транспорту та автобусів, а також витрати на оплату робіт, пов’язаних з державним технічним контролем об’єктів міського електротранспорту;

- вартість запасних частин, купованих комплектувальних виробів, паливно-мастильних та інших матеріалів, що використовуються безпосередньо для забезпечення технологічного процесу перевезень пасажирів і на технологічні операції, пов'язані з підготовкою автобусів та/або тролейбусів до експлуатації, і є необхідною складовою для надання транспортних послуг;

- постійні та інші витрати, передбачені законодавством, необхідні для надання ПЗЕІ.

2.6. При укладанні з одним перевізником декількох договорів з надання ПЗЕІ,  загальні витрати розподіляються між різними договорами з надання ПЗЕІ та іншими видами діяльності.

2.7. Для підвищення прозорості та уникнення перехресних субсидій, якщо перевізник поряд із наданням ПЗЕІ займається й іншими видами діяльності, облікові рахунки різних видів діяльності повинні бути відокремлені та відповідати таким умовам:

- облікові рахунки, що відповідають кожному з видів діяльності, повинні бути окремими, а частка відповідних активів і постійних витрат повинна розподілятися відповідно до чинних положень бухгалтерського обліку та податкового законодавства;

- всі змінні витрати, відповідна частка постійних витрат і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю перевізника, не можуть бути віднесені до ПЗЕІ;

- витрати на надання ПЗЕІ повинні бути врівноважені доходами та виплатами від замовника транспортних послуг, без будь-якої можливості передачі доходу в інший сектор діяльності.

 

III. Проведення відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ

3.1. Сума коштів, що підлягає перерахуванню перевізнику визначається в межах бюджетних асигнувань.

3.2. Суми коштів, що підлягають перерахуванню перевізнику, повинні визначатися на основі звітних даних підприємства (у т.ч. управлінської звітності), а при завершенні бюджетного року - на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до показників річної звітності.

Відповідальність за повноту та правильність даних несе перевізник.

3.3. Фінансування кошторисних призначень на відшкодування витрат перевізникам здійснюється на підставі поданих ними заявок/актів/звітів/розрахунків.

3.4. Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам проводиться на їх розрахунковий рахунок при надходженні коштів на зазначену мету.

 

IV. Заходи щодо уникнення надмірної компенсації

4.1. Компенсація не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами перевізника при наданні ПЗЕІ з урахуванням рівня прибутку.

4.2. При здійснені відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ застосовуються заходи контролю у бюджетному процесі відповідно до Бюджетного кодексу України.

4.3. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації її повернення здійснюється в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

 

Секретар міської ради М.КРИВАК

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.ШЕПУРЕВ