Проекти рішень міської ради

Про викладення в новій редакції Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від  16.03.2016 № 68 із внесеними змінами

Про викладення в новій редакції Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від  16.03.2016 № 68 із внесеними змінами

 

Враховуючи зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 881 до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321, керуючись законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна», та враховуючи пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Викласти в новій редакції Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від  16.03.2016 № 68 із внесеними змінами.

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   М. Ваврищука та управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

 

Міський голова                                                                                                  О. СИМЧИШИН

ПОГОДЖЕНО:

  Секретар міської ради                                                                                       В. ДІДЕНКО

Заступник міського голови                                                                               М. ВАВРИЩУК

Начальник управління правового

забезпечення та представництва                                                                     Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                         М. ДРУЖИНІН

 

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ___.___.2021р. №____

 

ПОРЯДОК

переведення дачних і садових будинків,

що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

1. Даний Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

 2. Уповноваженим органом, який приймає рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, на території Хмельницької міської територіальної громади, є управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

3.  Переведення дачних і садових будинків, що відповідають  державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно.

4.  Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі – власник) подає до управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом власника,  заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

- копія документа, що підтверджує право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

- письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

- документ (або засвідчена копія такого документа) про присвоєння адреси дачного або садового будинку (наказ про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна; довідка, видана уповноваженою особою кооперативу/товариства, у разі наявності наказу щодо визначення адрес для садових будинків, що розташовані на території відповідного кооперативу/товариства). У випадку відсутності такого документа, заявнику слід звернутися з відповідною заявою про присвоєння адреси до управління адміністративних послуг;

- звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам, підписаний виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера.

Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку містить відомості, передбачені Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться з метою визначення відповідності фактичного стану садового або дачного будинку новому функціональному призначенню та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».

5. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів управління архітектури та містобудування  Хмельницької міської ради протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

6. Рішення створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера та накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника уповноваженого органу.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  • встановлення відсутності у дачному чи садовому будинку діючої протягом року системи опалення для забезпечення експлуатації будинку та/або її невідповідність державним будівельним нормам, що встановлюють вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування;
  • встановлення наявності у дачному чи садовому будинку деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій.

7. Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради  у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є уповноважений орган, рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами). У разі подання заяви про переведення дачного або садового будинку у жилий будинок через управління адміністративних послуг рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, видається через зазначене управління.

8. Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житла, зокрема для реєстрації місця проживання.

9. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  В. ДІДЕНКО

 

 

В.о. начальника  управління архітектури

та містобудування                                                                                         М. ДРУЖИНІН

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку

_______________________________________________

(найменування органу, якому

___________________________________________________

надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

___________________________________________________

його керівника)

___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи  - власника

будинку,

___________________________________________________

серія і номер паспорта,

___________________________________________________

ким, коли виданий,

___________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника  податків

___________________________________________________

місце проживання)

 

ЗАЯВА

про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

 

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) № __________ , розміщений______________________________________________________________________

                                 (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)

______________________________________________________________________________

що належить мені на праві власності відповідно до ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                          (документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)

у жилий будинок.

            Звіт  про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку зареєстрований за номером _______________ у Реєстрі будівельної діяльності.

З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  я,

_____________________________________________________________________________,

                                               (прізвище, власне ім’я та по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Додаток:

1. Копія документа про право власності на садовий або дачний будинок, засвідчена в установленому порядку.

2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення садового або дачного будинку у жилий.

3. Документ (або засвідчена копія такого документа)  про присвоєння адреси дачного або садового будинку.

4. Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку у разі  подання документів у паперовій формі.

 

___ ____________ 20 ___ р.              _________________             _____________________

                                                                   (підпис)                                          (ініціали та прізвище)