Рішення міської ради

Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників Хмельницької міської ради та її виконавчих органів

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення першої сесії

№21 від 08.12.2020 р.

Внесені зміни:

рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №13

 

Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників Хмельницької міської ради та її виконавчих органів

 

Розглянувши пропозицію міського голови, відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 №414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 №377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників», наказу Міністерства праці України від 02.01.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників Хмельницької міської ради та її виконавчих органів.

2. Установити, що для секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, керівників, заступників керівників, спеціалістів, службовців виконавчих органів Хмельницької міської ради застосовуються посадові оклади та розміри надбавок за ранг, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268.

3. Установити, що для робітників, зайнятих обслуговуванням Хмельницької міської ради та її виконавчих органів, застосовуються оклади (тарифні ставки), встановлені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 №77.

4. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці:

4.1. встановлювати:

4.1.1. секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, керівникам, спеціалістам, службовцям департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів посадові оклади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268, та робітникам посадові оклади відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77;

4.1.2. заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

4.1.3. надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки (винагороди) за вислугу років;

керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки (винагороди) за вислугу років;

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

4.1.4. спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

4.1.5. секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, керівникам підрозділів та їх заступникам, спеціалістам:

надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці, в розмірі залежно від рівня допуску;

доплату за бронювання військовозобов’язаних - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4.1.6. надбавку за вислугу років:

посадовим особам органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків - у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993р. №1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів»;

4.1.7. надбавку робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

4.1.8. доплату робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці (використання дезинфікуючих засобів) – у розмірі 10 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)

4.1.9. надбавку за класність водіям в таких розмірах: водій 2-го класу – 10 відсотків, водій 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

4.1.10. надбавку водіям за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

4.2. надавати секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, керівникам, їх заступникам, спеціалістам, службовцям департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

4.3. надавати робітникам матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку;

4.4. здійснювати преміювання секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, керівників, їх заступників, спеціалістів, службовців департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання визначаються у положенні про преміювання, яке затверджується розпорядженням міського голови.

Щомісячні розміри премій в залежності від їх особистого вкладу визначаються міським головою шляхом прийняття відповідного розпорядження.

Преміювання працівників здійснюється щомісяця в межах фонду оплати праці за результатами роботи за фактично відпрацьований час поточного місяця.

4.5. визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи.

5. Встановити, що надбавка високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи виплачується щомісячно у розмірі, визначеному розпорядженням міського голови про прийняття на роботу або відповідним розпорядженням міського голови про її збільшення/зменшення у випадках, передбачених законодавством.

6. Встановити, що штатний розпис затверджується розпорядженням міського голови.

7. У разі недостатності коштів на оплату праці надати право міському голові зменшувати або призупиняти зазначені виплати.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову О.Симчишина.

(Внесені зміни в підпункт 4.4 згідно із

рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №13)

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 137.79 КБ
Формат: rtf
File link
Розмір: 137.63 КБ
Формат: rtf
File link
Розмір: 66 КБ
Формат: doc