Рішення міської ради

Про внесення змін в рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010 р. №50 та затвердження Положення про управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№16 від 30.03.2011 р.

 

 

Про внесення змін в рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010 р. №50 та затвердження Положення про управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись ст.26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення другої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010 р. №50 «Про припинення управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, зміну найменування управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, затвердження Положення про управління соціальної політики і охорони здоров’я Хмельницької міської ради», а саме:

1.1 в назві рішення виключити слова: «затвердження Положення про управління соціальної політики і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

1.2 в п. 5, п. 7 замінити слова: «управління соціальної політики і охорони здоров’я Хмельницької міської ради» на слова: «управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

1.3 у п. 7 після слів: «управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради» доповнити словами: «, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради»; 

1.4 п. 6 визнати таким, що втратив чинність.

2. Затвердити Положення про управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради згідно додатку.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 р. №16

 

Положення

про управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Управління утворюється міською радою у відповідності з вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є самостійним управлінням Хмельницької міської ради.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради створене в результаті зміни найменування управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та приєднання управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради і є правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2. Основними завданнями управління є:

2.1 забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики в галузі охорони праці та зайнятості населення міста, загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення, забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

2.2 удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

2.3 здійснення нагляду за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій управлінням Пенсійного фонду;

2.4 призначення та виплата державних соціальних допомог, встановлених законодавством;

2.5. забезпечення на території міста реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім’ї;

2.6 участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

2.7 забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

2.8 призначення та надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива відповідно до вимог чинного законодавства;

2.9 забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення шляхом надання субсидій, соціальних допомог, компенсацій;

2.10 здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню субсидій, соціальних допомог, компенсацій, відшкодування пільг;

2.11 при наявності фінансування, здійснювати розрахунки з організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, реалізують газ, тверде та рідке пічне побутове паливо за нараховані населенню субсидії, проводити в межах кошторисних призначень розрахунки з підприємствами, що надають послуги особам, які мають право на пільги;

2.12. прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

2.13. здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

2.14. організація надання медико-санітарної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я міської комунальної власності;

2.15. управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальній громаді,  організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.16 забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

2.17 здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів та дотриманням бюджетного законодавства.

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 формує за участю профспілок, подає на затвердження та контролює цільові місцеві програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку міста; готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку міста та проекту місцевого бюджету, подає їх на розгляд міській раді та забезпечує їх виконання;

3.2 бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;

3.3 бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, об'єднаннями громадян здійснення заходів міської програми з питань охорони праці; сприяє впровадженню безпечних виробничих процесів і устаткування;

3.4 контролює правильність застосування Списків на пільгове пенсійне забезпечення та якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях;

3.5 надає органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах;

3.6 здійснює контроль за додержанням законодавства про працю;

3.7 аналізує стан використання трудових ресурсів, готує та подає на затвердження Хмельницькою міською радою програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання;

3.8 забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

3.9 приймає участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, реєстрації колективних договорів і угод, здійснює контроль за їх виконанням;

3.10 аналізує стан роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу, забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань вирішення трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій усіх форм власності, проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, здійснює контроль за їх виконанням;

3.11 здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці та за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, а також наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;

3.12 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому;

3.13 перевіряє правильність призначення (перерахунку) пенсій, правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення пенсій;

3.14 проводить компенсаційні виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

3.15 призначає та виплачує:

- щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікувальної комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

- компенсаційну виплату на догляд за інвалідом I групи або престарілою особою, яка досягла 80-річного віку;

- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

3.16 призначає і виплачує державні соціальні допомоги відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; формує банк даних одержувачів державних соціальних допомог, здійснює перерахунки раніше призначених допомог в зв'язку із змінами в чинному законодавстві України;

3.17 проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують державні соціальні допомоги та субсидії;

3.18 забезпечує діяльність комісії по розгляду питань соціального захисту малозабезпечених жителів міста;

3.19 забезпечує здійснення державними соціальними інспекторами контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, в тому числі одноразової допомоги при народженні дитини; організовує роботу комісії з питань контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини;

3.20 вирішує питання про фінансування ритуальних послуг для учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян;

3.21 проводить відшкодування коштів за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам по пільговому перевезенню населення;

3.22  приймає участь у комісіях: з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу; по розгляду питань проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків і квартир для мало захищених верств населення;

3.23 веде Єдиний державний  автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;

3.24 вирішує відповідно до чинного законодавства питання про надання пільг, субсидій та державних соціальних допомог;

3.25 здійснює контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

3.26 аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання пільг соціально незахищеним громадянам та подає пропозиції виконкому;

3.27 забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;

3.28 забезпечує своєчасне подання бухгалтерських звітів про витрати на заходи щодо соціального захисту населення за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, державного, обласного, міського бюджетів;

3.29 забезпечує подання звітів про фінансово-господарську діяльність відповідним органам у встановлені терміни;

3.30 забезпечує облік, збереження та своєчасну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, коштів та основних фондів;

3.31 приймає участь в розподілені коштів, передбачених для заходів щодо соціального захисту населення, а також для фінансування підвідомчих установ, громадських організацій;

3.32 готує пропозиції виконкому щодо надання за рахунок міського бюджету коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством соціальних гарантій соціального захисту населення;

3.33 виявляє малозабезпечених громадян похилого віку і одиноких непрацездатних громадян, які мають потребу в соціальній допомозі різного виду;

3.34 сприяє роботі та координує діяльність Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя", Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок із сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії", Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", пунктів харчування малозабезпечених громадян, в тому числі з наданням послуг на платній основі, контролює якість, своєчасність надання послуг щодо соціального захисту та цільове використання бюджетних коштів;

3.35 координує відповідну діяльність інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо соціального захисту населення;

3.36 забезпечує, в разі потреби, влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів;

3.37 сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам і об'єднанням у наданні соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку;

3.38 сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

3.39 підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства праці та соціальної політики України, а також єдиний комп'ютерно-інформаційний і телекомунікаційний простір;

3.40 вирішує питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;

3.41 вносить пропозиції виконкому щодо вирішення питань призначення помічника для громадянина, який потребує стороннього догляду;

3.42 здійснює компенсаційні виплати інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування інвалідів, а також вартості санаторно-курортного лікування;

3.43 забезпечує виконання рішень комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та діяльність комісії по розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

3.44 видає посвідчення : "Інвалід війни", "Учасник війни", "Член сім'ї загиблого", "Ветеран праці", «Батьків багатодітної сім’ї» та «Дитини з багатодітної сім’ї»;

3.45 веде облік багатодітних сімей міста, сприяє оздоровленню дітей даної категорії протягом року;

3.46 готує подання до Хмельницької облдержадміністрації для присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» багатодітним жінкам міста;

3.47 веде облік і забезпечує засобами пересування та реабілітації людей з обмеженими опорно-руховими функціями та оформляє документи на отримання автотранспорту;

3.48 веде облік і забезпечує санаторно-курортними путівками на лікування ветеранів та інвалідів війни, інвалідів загального захворювання, ветеранів праці, пенсіонерів;

3.49 забезпечує здійснення обстежень матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, влаштування в будинки-інтернати інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, та організовує роботу по направленню інвалідів дитинства на здачу іспитів в навчальні заклади та навчання до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів;

3.50 проводить відшкодування коштів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за безкоштовний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;

3.51 вирішує питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи, організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

3.52 надає одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

3.53 здійснює контроль за термінами надходження і виконання документів, розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління;

3.54 видає довідки громадянам про неперебування їх на обліку;

3.55 організовує ведення діловодства та архівної справи;

3.56 здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.57 роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

3.58 здійснює підготовку, укладення всіх видів договорів з метою реалізації в повному обсязі повноважень;

3.59 здійснює заходи претензійно-позовного характеру до порушників умов надання державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій тощо;

3.60 інформує населення з питань, що належать до компетенції управління через засоби масової інформації;

3.61 вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

3.62 в установленому законодавством порядку надає державну та галузеву  звітність, інформацію, документи та матеріали, затверджені  Міністерством охорони здоров’я України;  

3.63 здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я міської комунальної власності;

3.64 організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

3.65 готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд міській раді;

3.66 визначає потребу лікувально-профілактичних закладів міста у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

3.67 здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території міста;

3.68 здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

3.69 сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;

3.70 організовує у місті пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;    

3.71. забезпечує підготовку проектів рішень про затвердження відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на  території міста закладів охорони здоров’я;

3.72. сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;

3.73 разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

3.74 сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

3.75 організовує правове виховання працівників галузі охорони здоров’я, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я;

3.76 визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я міста, формує замовлення та забезпечує проведення в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

3.77 організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;

3.78 організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3.79 проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

3.80 сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.81 бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

3.82 забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

3.83 разом з іншими виконавчими органами ради здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у місті, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров'я тютюнового диму;

3.84 інформує населення міста через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

3.85 сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров'я тютюнового диму;

3.86 сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;

3.87 здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;

3.88 координує діяльність закладів охорони здоров’я міської комунальної власності в умовах обов’язкового медичного страхування, здійснює взаємодію з страховими компаніями;

3.89 закріплює різні верстви населення за закладами охорони здоров’я міської комунальної власності;

3.90 розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

3.91 організовує та забезпечує складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

3.92 отримує бюджетні призначення, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

3.93 затверджує кошториси розпорядників нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

3.94 здійснює управління бюджетними коштами, оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів у бюджетному процесі;

3.95 здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачання ними бюджетних коштів;

3.96 забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

 

IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4. Управління має право:

4.1 здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми та іншим громадянам пільг, встановлених законодавством;

4.2 подавати органам державного нагляду з питань охорони праці пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ, організацій, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

4.3 здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення державних пенсій, державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій;

4.4 одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.5 подавати виконавчому комітету, Головному управлінню праці та соціального захисту населення та управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

4.6 взаємодіяти з іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою виконання покладених на управління завдань, залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.7. давати згідно із законодавством розпорядження керівникам підпорядкованих підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

4.8. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.9. використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;

4.10 сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

4.11. вносити пропозиції міському голові про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій охорони здоров’я міста Хмельницького;

4.12. контролювати діяльність підпорядкованих лікувально–профілактичних закладів;

4.13. вносити пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5.2. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

- відділ експертизи умов праці та охорони праці;

- відділ трудових відносин та зайнятості населення;

- відділ державних соціальних інспекторів;

- відділ персоніфікованого обліку;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ пільг;

- відділ грошових виплат та компенсацій;

- відділ охорони здоров’я;

- відділ з питань звернень громадян та господарчо-обслуговуючої роботи;

- відділ програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації;

- відділ з питань взаємодії з соціальними фондами, громадськими організаціями, засобами масової інформації та проведення загальноміських заходів;

- відділ з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці;

- відділ з нагляду за правильністю призначення та виплати пенсії;

- відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

5.4. З метою колегіального вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватись колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління за посадою, а також працівників управління та інших осіб.

Членом колегії управління за посадою є також головний державний санітарний лікар міста. До складу колегії можуть входити керівники інших виконавчих органів ради та працівники закладів соціальної сфери та галузі охорони здоров'я.

Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління.

Рішення колегії приводяться в дію наказами начальника управління.

5.5. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватись наукові ради і комісії.

5.6. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

6. Начальник управління:

- здійснює керівництво управлінням, несе перед міським головою персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

- визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління;

- подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. здійснює керівництво діяльністю управління;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів соціальної сфери та галузі охорони здоров'я, що належать до сфери управління;

- розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій соціальної сфери та галузі охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації.

7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та асигнувань на утримання управління затверджує міський голова.

8. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою відповідно до чинного законодавства.

9. Положення набирає чинності з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради як юридичної особи.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп і відповідний бланк.

 

Секретар  міської ради В. Лесков