Проекти рішень міської ради

Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького»

 

Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни:

1.1. Внести зміни до Статуту комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького», а саме:

1.1.1. В пунктах 1.2. і 1.5. слова «29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна,3» замінити словами «29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя,3».

1.1.2. В пункті 8.2. виключити слова «у триденний термін».

1.2. Затвердити нову редакцію Статуту комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького», яку доручити підписати заступнику директора комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» Ю.Решетнікову, згідно додатку.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника директора Комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» Ю.Решетнікова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ____________2022 р. №___

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи Хмельницької міської ради

«Агенція розвитку Хмельницького»

(нова редакція)

 

м.Хмельницький

2022 рік

 

1. Загальні положення.

1.1. Комунальна установа Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» (далі – Агенція) створена як неприбуткова установа, заснована на комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького.

1.2. Засновником  Агенції є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (далі – Засновник).

1.3. Агенція підзвітна, підконтрольна та підпорядкована Хмельницькій міській раді та міському голові.

1.4. Агенція не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Найменування Агенції:

повне: Комунальна установа Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького»;

скорочене: КУ «Агенція розвитку Хмельницького».

1.5. Юридична адреса: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя,3.

1.6. Агенція не несе відповідальності за зобов’язання Власника.

 

2. Мета та предмет діяльності Агенції.

2.1. Метою створення і діяльності Агенції є сприяння реалізації Стратегії розвитку міста шляхом надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі її реалізації, а також налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду, знань і коштів для реалізації та фінансування проектів розвитку міста, а також налагодження партнерських відносин з містами-побратимами та донорськими організаціями.

2.2. Предметом діяльності Агенції для реалізації зазначеної мети є:

- надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку міста;

- формування системи муніципального маркетингу та брендингу міста;

- генерування, розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток міста з урахуванням його специфіки, можливостей і потреб;

- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей;

- ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів розвитку міста і відповідності до його потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;

- налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;

- формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвесторам;

- розробка інвестиційних проектів, консультативний супровід реалізації проектів;

- надання консультаційних послуг у сфері публічних закупівель, маркетингу, соціологічних досліджень;

- участь у розроблені та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології;

- участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі у інвестиційних форумах та інших заходах в країні та за її межами.

2.3. Відповідно до мети і предмету діяльності Агенція:

- розробляє і реалізує програми та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток міста, власні програми розвитку діяльності;

- проводить обстеження та дослідження потенційних об’єктів інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм;

- бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до її діяльності;

- готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення кредитів та інвестицій, у тому числі іноземних;

- здійснює пошук потенційних грантодавців, інвесторів та кредиторів для часткового або повного фінансування проектів Агенції та інших інвестиційних проектів;

- забезпечує поширення інформації та популяризацію власної діяльності та перспективних напрямків розвитку міста;

- організовує і проводить виставки, семінари, конференції;

- провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

 

3. Майно і кошти Агенції.

3.1. Майно Агенції знаходиться у комунальній власності і закріплене за нею на праві оперативного управління.

3.2. Власник майна, закріпленого за Агенцією на праві оперативного управління, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган – виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту  та законодавчих актів України.

3.3. Майно і кошти Агенції міста використовуються виключно для досягнення мети її створення та здійснення функцій, визначених статутом.

3.4. Джерелами формування коштів та майна Агенції міста є:

- кошти міського бюджету м. Хмельницького, передбачені на реалізацію цільових програм і проектів згідно з чинним законодавством України;

- кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

- кошти та майно, отримані з державних або міжнародних фондів;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

4. Управління Агенцією.

4.1. Управління Агенцією здійснює директор.

4.2. Директор Агенції виконує функції її правління.

4.3. Директор Агенції призначається на посаду міським головою шляхом укладання з ним контракту на основі проведення відкритого конкурсу.

4.4. Директор Агенції повинен вільно володіти англійською мовою.

4.5. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених контрактом відповідно до законодавства.

4.6. Директор Агенції без довіреності діє від імені Агенції, представляє її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання діяльності Агенції.

4.7. Працівники Агенції призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

4.8. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Агенції, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Агенції, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- внесення змін до Статуту.

4.9. До компетенції директора Агенції належить:

- організація діяльності Агенції відповідно до чинного законодавства України, забезпечення контролю за виконанням планів, програм, створення необхідних умов для розвитку Агенції;

- формування штатного розпису Агенції, який погоджується міським головою;

- затвердження посадових обов’язків працівників Агенції;

- прийняття на роботу, звільнення, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників агенції;

- укладання угод, видача доручень, в установленому порядку відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків;

- створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників Агенції;

- організація виконання кошторису доходів і видатків Агенції;

-встановлення надбавок, доплат, премій, надання матеріальної допомоги працівникам Агенції відповідно до законодавства України;

- забезпечення захисту відомостей, що становлять службову таємницю;

- забезпечення охорони праці, протипожежної безпеки, дотримання законності та порядку в межах Агенції.

4.10. Директор Агенції несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань, результати діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Агенції

 

5. Правовий статус Агенції

5.1. Агенція є неприбутковою установою, керується чинним законодавством України, нормативними актами міської ради, виконавчого комітету та цим Статутом, здійснює некомерційну діяльність.

5.2. Агенція є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в національній та іноземній валюті в установах Державного казначейства України, банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Агенція набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом порядку. Агенція від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному судах.

5.3. Агенція не є бюджетною установою.

5.4. Агенція може укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами.

5.5. Доходи Агенції використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізація мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів Агенції або їх частини між засновником, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

 

6. Права Агенції.

6.1. Для вирішення завдань та реалізації мети діяльності Агенція має право:

6.1.1. Отримувати у встановленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали для виконання статутних завдань;

6.1.2. Виступати учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань відповідно до їх статутних завдань;

6.1.3. Брати участь у міжнародних організаціях і проектах;

6.1.4. Проводити науково-практичні конференції та інші наукові зустрічі;

6.1.5. Брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з юридичними особами різних форм власності, а також фізичними особами;

6.1.6. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами;

6.1.7. За окремим рішенням Власника виступати засновником та учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань відповідно до їх статутних завдань;

6.2. У разі необхідності створювати комісії, координаційні, експертні, дорадчі та інші групи.

6.3. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

 

7. Облік і звітність.

7.1. Питання організації та ведення бухгалтерського обліку в Агенції  регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

7.2. Агенція здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає фінансову звітність, несе відповідальність за її достовірність.

7.3. Забезпечення дотримання Агенцією встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Агенції вносяться відповідно до вимог чинного законодавства

8.2. Агенція повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

 

9. Припинення діяльності Агенції.

9.1. Припинення діяльності Агенції здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

9.2. Ліквідацію Агенції здійснює ліквідаційна комісія, яку утворює Власник або орган, що прийняв рішення про ліквідацію.

9.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Агенцією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію. 

9.4. При реорганізації та ліквідації Агенції працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

9.5. У разі ліквідації чи реорганізації Агенції її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету. У разі реорганізації Агенції її права та обов’язки переходять до правонаступника. Агенція вважається реорганізованою або ліквідованою з часу внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» Ю.РЕШЕТНІКОВ