Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять п’ятої сесії

№12 від 10.10.2018 р.

 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, враховуючи зміни до деяких законодавчих актів України з питань діяльності, керуючись Законами України: «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням одинадцятої сесії міської ради від 25 січня 2017 р. №3 «Про затвердження Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради в новій редакції»:

1.1. доповнити пункт 1.2 розділу 1 «Загальні положення» у реченні «Утримується за рахунок міського бюджету» наступними словами «та інших джерел, не заборонених законодавством України»;

1.2. доповнити розділ 3 «Повноваження управління» пунктами:

- 3.1.24 «Виступає розпорядником бюджетних коштів та залучених інвестицій в рамках інвестиційних проектів та програм в межах, визначених міською радою»;

- 3.1.25 «Надає висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини»;

- 3.1.26 «Надає висновки щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління»;

1.3. доповнити розділ 4 «Права Управління» пунктом 4.1.5. «Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки із закладами культури та мистецтва, закладами туристичної інфраструктури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами».

2. Затвердити Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради в новій редакції та уповноважити начальника управління культури і туризму А.Ромасюкова на підписання Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 10.10.2018р. №12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(нова редакція)

2018 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради. Місцезнаходження Управління: м. Хмельницький, вул.Проскурівська, 30.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді та підпорядковане виконавчому комітету, міському голові. Утримується за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. Загальна чисельність працівників управління встановлюється міською радою.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, Статутом територіальної громади міста Хмельницького, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Управління забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію Політики і цілей у сфері управління якістю та функціонування Системи управління якістю.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

1.6. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за управлінням закріплюється майно, що є комунальною власністю, і перебуває в оперативному управлінні (користуванні).

1.7. Управлінню підпорядковані комунальні підприємства, організації та установи культури і мистецтва згідно з переліком:

1.7.1. міський будинок культури;

1.7.2. центр національного виховання учнівської молоді;

1.7.3. культурно-мистецький центр «Ветеран»;

1.7.4. клуб «Книжківці»;

1.7.5. музей історії міста Хмельницького;

1.7.5.1. філія музею історії міста Хмельницького – музей Проскурівського підпілля;

1.7.6. музей-студія фотомистецтва;

1.7.7. централізована бібліотечна система;

1.7.8. дитяча школа мистецтв;

1.7.8.1. філія дитячої школи мистецтв у Південно-Західному мікрорайоні;

1.7.9. дитяча школа мистецтв «Райдуга»;

1.7.10. дитяча музична школа №1імені М.Мозгового;

1.7.11. дитяча музична школа №2;

1.7.12. дитяча музична школа №3;

1.7.13. дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

1.7.14. школа іконопису «Нікош»;

1.7.15. муніципальний естрадно -духовий оркестр;

1.7.16. муніципальний академічний камерний хор;

1.7.17. міське комунальне підприємство «Кінотеатр імені Т.Г.Шевченка»;

1.7.18. міське комунальне підприємство «Моно-театр «Кут»;

1.8. До сфери діяльності Управління належать культурно-мистецькі, туристичні заклади, підприємства, установи, громадські та інші організації, що здійснюють реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва, охорони культурної спадщини і туризму.

1.9. Управління є головним розпорядником коштів, які передбачені в бюджеті по галузі «Культура» та виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним Кодексом України.

1.10. Управління є неприбутковою організацією, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання та реалізації завдань Управління. Розподіл отриманих доходів або їх частин між засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб заборонено.

1.12. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями та департаментами Хмельницької міської ради, органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

Розділ 2. Завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Участь у формуванні державної політики і забезпечення її реалізації у сфері культури, охорони культурної спадщини і туризму.

2.1.2.Здійснення на території міста контролю за виконанням Закону України  «Про охорону культурної спадщини»,  інших нормативно - правових актів у цій сфері.

2.1.3. Реалізація основних напрямків державної політики у сфері охорони об'єктів культурної спадщини з урахуванням соціокультурного простору міста.

2.1.4. Формування в місті конкурентно-спроможного мистецького простору шляхом створення власного мистецького продукту, визначення перспектив і напрямків його розвитку, змісту початкової мистецької освіти, співпраці з міжнародними проектами і творчими організаціями.

2.1.5. Сприяння розвитку української національної культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесел.

2.1.6. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

2.1.7. Створення сприятливих умов для гармонійного та різнобічного розвитку дітей, молоді, задоволення їх потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі у творчій, культурологічній, туристичній діяльності.

2.1.8. Забезпечення підготовки і проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, концертів тощо, заходів щодо участі талановитих дітей та молоді в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, конференціях, виставках.

2.1.9. Сприяння захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, закладів та організацій у сфері культури і туризму, а також споживачів культурного і туристичного продукту.

2.1.10. Забезпечення діяльності та розвитку базової мережі закладів культури шляхом створення умов щодо покращення якості та збільшення й урізноманітнення обсягу послуг населенню.

2.1.11. Створення сприятливих умов для розвитку та утримання в належному стані соціальної та ринкової інфраструктури, проведення своєчасного ремонту та реконструкції об’єктів у сфері туризму і культури, залучення до цієї роботи інвесторів.

2.1.12. Розширення міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сфері культури і туризму.

2.1.13. Сприяння діяльності громадських організацій, федерацій, товариств, благодійних фондів, тощо культурно-мистецької спрямованості, в першу чергу, молодіжних та дитячих.

2.1.14. Підтримка обдарованих дітей, творчої і талановитої молоді, їх наставників та керівників художніх колективів.

2.1.15. Сприяння туристичному бізнесу в напрямку розвитку внутрішнього та іноземного туризму, залученню дітей та учнівської молоді до туризму, створенню та популяризації самобутнього туристичного продукту міста. 

2.1.16. Забезпечення на території міста обліку, охорони, збереження та використання пам’яток історії та культури, доступу населення до об'єктів культурної спадщини.

2.1.17. Ознайомлення громадян з пам’ятками історії та культури, включення їх до туристичних маршрутів.

2.1.18. Збереження нематеріальної культурної спадщини, у т.ч. традиційної культури, мови, діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв та обрядів.

 

3. Повноваження Управління

3.1. Відповідно до покладених завдань Управління:

3.1.1. Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової мистецької освіти;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, підвищення рівня її матеріально-технічного забезпечення;

- інфраструктури кіно та відео мережі, кіно та відео прокату;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію старих діючих об’єктів туристичної інфраструктури.

3.1.2. Сприяє:

- формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- забезпеченню виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини;

- популяризації справи охорони культурної спадщини у місті, організації експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;

- дотриманню режиму використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- централізованому комплектуванню, забезпеченню належних матеріально-технічних умов зберігання та використанню бібліотечних фондів;

- збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичного ареалу міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ і організацій у сфері культури і туризму.

3.1.3. Вносить пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, збереження культурної спадщини у місті, зокрема про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток історії та культури;

- видання приписів та розпоряджень щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам’ятках у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- організації охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування;

- укладання охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

-  відзначення талановитих дітей та молоді, працівників, митців, аматорів народного мистецтва, майстрів народної творчості преміями, стипендіями, відзнаками, грамотами, подяками.

3.1.4. Бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових, регіональних та міських програм;

- розробленні проектів статутів закладів культури, мистецтв, позашкільної мистецької освіти, які знаходяться у комунальній власності міста;

- реалізації міжнародних, всеукраїнських культурно-мистецьких проектів, в т.ч. виставок-ярмарків, фестивалів, конкурсів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

3.1.5. Здійснює:

- координацію діяльності установ та організацій, комунальних підприємств у сфері культури і туризму;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури; заходи, які посилюють роль бібліотек як інформаційних центрів та поліпшують поінформованість населення;

- організаційно-практичне керівництво роботою кінотеатрів;

- контроль за збереженням музейних та бібліотечних фондів та їх постійне поповнення.

3.1.6. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства підпорядкованими установами та закладами:

- розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- організовує та забезпечує складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх фінансовому управлінню;

- отримує бюджетні призначення відповідно до рішення міської ради, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

- затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

- здійснює управління бюджетними коштами, оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів у бюджетному процесі;

- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачання ними бюджетних коштів;

- забезпечує організацію та ведення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- проводить аналіз діяльності закладів культури шляхом збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, забезпечує контроль за їх достовірністю, потреби у працівниках у сфері культури і мистецтва. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток культури і туризму в місті;

- розробляє проекти міських програм розвитку культури, мистецтва, туризму і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо фінансування заходів, спрямованих на розвиток культури, мистецтва, туризму;

- здійснює фінансування за рахунок коштів міського бюджету програм у сфері культури і туризму, проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, участі представників міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах в межах виділених Управлінню коштів, всеукраїнських та міжнародних заходів, підпорядкованих закладів культури, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, комунальних підприємств, надає фінансову підтримку та допомогу громадським організаціям, товариствам, аматорським колективам, клубам, асоціаціям культурно-туристичного спрямування, обдарованим дітям і творчій, талановитій молоді в межах затвердженого кошторису;

- розробляє положення про персональні стипендії для обдарованих дітей і творчої молоді, викладачів, працівників культури, провідних митців для підтримки їх творчості та розвитку їх здібностей. В межах затвердженого кошторису виплачує стипендії обдарованим дітям - лауреатам фестивалів та конкурсів, їх наставникам та провідним діячам мистецтв міста;

- здійснює контроль за ефективністю використання культурно-мистецьких та інших об’єктів, що підпорядковані Управлінню, виконує функції замовника будівництва, реконструкції та ремонту приміщень закладів культури та інших споруд соціального призначення;

- укладає договори в межах своїх повноважень та взаємодіє з громадськими організаціями культурного спрямування у проведенні загальноміських заходів.

3.1.7. Організовує та контролює роботу щодо виявлення, обліку об’єктів та пам’яток культурної спадщини, їх паспортизації, встановлення режиму і порядку використання та популяризації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх території.

3.1.8. Затверджує положення про конкурси, фестивалі та проводить міські та відкриті конкурси, фестивалі, майстер-класи, конференції тощо, нагороджує переможців, учасників, кращих учнів мистецьких навчальних закладів, учасників творчих колективів у визначених положенням про захід в номінаціях особистими та командними кубками, сувенірами, дипломами та грамотами з цінними подарунками, у межах коштів, виділених на розвиток культури і мистецтва.

3.1.9. Утримує культурні та інші споруди, які знаходяться на балансі Управління та надає їх в оренду в установленому порядку.

3.1.10. Підтримує видання книг місцевих авторів шляхом розгляду їх творів та прийняття рішення Координаційною радою із закупівлі творів місцевих авторів при Управлінні культури.

3.1.11. Проводить фестивалі, конкурси, виставки, ярмарки, форуми, конференції та інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, нагороджує цінними подарунками, грамотами та відповідною атрибутикою їх учасників, переможців, представників громадських культурологічних організацій, викладачів, керівників колективів, спрямовані на забезпечення виходу художніх колективів, обдарованих дітей і талановитої молоді на всеукраїнський та міжнародний рівень.

3.1.12. Залучає до розв’язання актуальних проблем розвитку культури і туризму, охорони культурної спадщини всі зацікавлені установи та організації незалежно від форм власності за їх згодою або на договірних засадах.

3.1.13. Сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню мережі закладів культури, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, насамперед в мікрорайонах міста, визначає пріоритети розвитку культури в місті.

3.1.14. Надає організаційну та практичну допомогу у проведенні в місті обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходів.

3.1.15. Забезпечує, в межах кошторису підготовку і виступи художніх колективів та окремих виконавців міста в обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах.

3.1.16. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері культури і туризму, проводить з цією метою методичні і науково - практичні семінари, фестивалі, конференції та інші заходи.

3.1.17. Сприяє розвитку підприємництва та залученню інвестицій у сфері культури і туризму, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань культурно-мистецької і туристичної діяльності.

3.1.18. Розглядає листи, звернення, пропозиції та скарги громадян, юридичних та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до його компетенції, вирішує питання щодо виявлення та усунення причин, що породжують скарги.

3.1.19. Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації щодо переліку пам’яток та об’єктів культурної спадщини, що перебувають на обліку, а також інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток.

3.1.20. Погоджує при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і мистецтва, підпорядкованих управлінню.

3.1.21. Погоджує надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста.

3.1.22. Погоджує на призначення, за поданням керівників закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, кандидатури їх заступників.

3.1.23. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

3.1.24. Виступає розпорядником бюджетних коштів та залучених інвестицій в рамках інвестиційних проектів та програм в межах, визначених міською радою.

3.1.25. Надає висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населеннях місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.

3.1.26. Надає висновки щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

 

Розділ 4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.2. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.1.3. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони.

4.1.4. Готувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.5. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки із закладами культури та мистецтва, закладами туристичної  інфраструктури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами.

 

Розділ 5. Керівництво Управління

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України: «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.2. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління відповідно до Закону України: «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.3. До складу управління входить на правах структурного підрозділу сектор охорони культурної спадщини і туризму, який очолює завідувач.

5.4. При управлінні діє централізована бухгалтерія закладів культури міста.

5.5. Права та обов’язки начальника управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, встановлює розподіл обов’язків, визначає ступінь відповідальності працівників Управління;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує кошториси розпорядників коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів);

- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

- здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та надання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- затверджує плани роботи Управління, положення про структурний підрозділ та централізовану бухгалтерію закладів культури міста, штатні розписи підпорядкованих установ;

- розглядає в установленому порядку питання заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління та керівників підпорядкованих йому установ;

- скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

- укладає від імені управління угоди та видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки для зарахування спеціальних коштів, та інших позабюджетних коштів.

5.6. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступника, спеціалістів управління. До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, провідні митці, представники громадських організацій культурного спрямування.

5.7. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

5.8. Рішення колегії оформлюються протокольно та затверджуються наказами начальника управління.

5.9. В Управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

 

Розділ 6. Припинення Управління

6.1. Припинення Управління проводиться міською радою у встановленому чинним законодавством порядку.

6.2. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

6.3. Зміни до Положення про управління відповідно до діючого законодавства вносяться на підставі рішення сесії міської ради.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління культури і туризму  А.Ромасюков