Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету,  керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням тридцять п’ятої сесії міської ради від 11.12.2019 №38 «Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту та затвердження в новій редакції статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради», а саме:

1.1 підпункт 3.2.20 викласти в наступній редакції:

«3.2.20. придбання та використання нерухомого майна, необхідного для надання медичних послуг, а також закупівля, зберігання та використання для цієї ж потреби лікарських засобів, обладнання, інвентарю та інших ресурсів;»;

1.2. пункт 4.2. викласти в наступній редакції:

«4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану та плану використання бюджетних коштів, затверджених Засновником.»;

1.3. пункт 6.4. після підпункту 6.4.3 «Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.» доповнити підпунктом 6.4.4. «Затверджує фінансовий план Підприємства та зміни до нього.», відповідно підпункт 6.4.4 «Здійснює інші повноваження визначені законодавством.» вважати підпунктом 6.4.5.;

1.4. підпункт 6.5.2. викласти в наступній редакції:

«6.5.2. Погоджує фінансовий план, план використання бюджетних коштів контролює їх виконання.»;

1.5. підпункт 6.6.13 викласти в наступній редакції:

«6.6.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичних директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства.»;

1.6. пункт 6.6. після підпункту 6.6.17. доповнити підпунктами 6.6.18. «Забезпечує складання проекту фінансового плану Підприємства (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік та подання цього проекту для затвердження Засновнику Підприємства;» та 6.6.19. «За погодженням із Засновником та відповідно до вимог чинного законодавства України має право придбавати нерухоме майно, необхідне Підприємству для досягнення мети, зазначеної у цьому Статуті.», відповідно підпункт 6.6.18 «Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом;» вважати підпунктом 6.6.20.;

1.7. пункт 6.7. викласти в наступній редакції:

«6.7. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками, призначена Уповноваженим органом управління.»

1.8. пункт 7.1. виключити, відповідно пункти 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. вважати пунктами 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.;

1.9. пункт 7.2. викласти в наступній редакції:

«7.2. Фінансовий план та план використання бюджетних коштів Підприємства затверджуються Засновником.»;

1.10. у пункті 9.1. абзац другий викласти в такій редакції:

«Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, отримані та/або придбані Підприємством за будь-якими договорами із фізичними і юридичними особами, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.»;

1.11. пункт 9.3. викласти в наступній редакції:

«9.3.  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

9.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до законодавства України;

9.3.2. Бюджетні кошти;

9.3.3. Кошти, отримані за договором про медичне обслуговування населення із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

9.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

9.3.5. Цільові кошти;

9.3.6. Кредити банків;

9.3.7. Кошти, отримані за будь-якими договорами із фізичними і юридичними особами;

9.3.8. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

9.3.9. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

9.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

9.3.11. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.».

2. Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Хмельницької міської ради, який доручити підписати начальнику управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради   Б.Ткачу (згідно з додатком).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти  на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 321 КБ
Формат: pdf