Рішення міської ради

Про створення комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» та затвердження статуту

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сімнадцятої сесії

№51 від 17.06.2022 р.

 

Про створення комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» та затвердження статуту

 

Розглянувши пропозицію депутата Хмельницької міської ради С.Болотнікова, з метою виконання програм щодо реалізації заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи національного спротиву», Господарським кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади».

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» згідно з додатком.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.06.2022 року №51

 

СТАТУТ

комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади»

 

м.Хмельницький

2022

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» (далі Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством.

1.2. Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, буд.3 (далі – «Власник»).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство немає у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства: українською мовою: - повне найменування: комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади»; - скорочене найменування: КП «НТЦ Хмельницької МТГ».

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, провулок Героя України Олексія Скоблі,1.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету міської ради.

 

2. Мета та напрямки діяльності Підприємства

2.1. Метою діяльності Підприємства є:

2.1.1. виконання програм щодо реалізації заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади;

2.1.2. проведення військово-патріотичного виховання громадян України та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

2.1.3. підготовка та навчання населення до умов життєдіяльності у випадку проведення воєнних (бойових) дій;

2.1.4. здійснення іншої господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг та виконання робіт для досягнення додаткової економічної вигоди з метою отримання прибутку.

2.2. Напрямки діяльності Підприємства:

2.2.1. надання послуг на території Хмельницької міської територіальної громади фізичним і юридичним особам, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності;

2.2.2. проведення теоретичних та практичних занять у підготовці громадян до національного спротиву, у тому числі організація виїзних занять;

2.2.3. формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

2.2.4. розробка пропозицій щодо охорони, безпеки та захисту адміністративних будівель місцевої влади та інших об’єктів стратегічного значення територіальних громад;

2.2.5. надання допомоги у створенні підрозділів тероборони та добровольчих формувань територіальних громад;

2.2.6. участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора;

2.2.7. сприяння популяризації участі в заходах національного спротиву;

2.2.8. проведення спільних заходів з представниками Міністерства оборони України та/або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (інших органів/установ зі схожими функціями), представниками органів місцевого самоврядування, органів державної влади тощо.

2.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) відповідно до законодавства України.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплене за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

3.5.1. майно, передане Підприємству Власником;

3.5.2. доходи, одержані від господарської діяльності;

3.5.3. кредити банків та інших кредиторів;

3.5.4. придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

3.5.5. амортизаційні відрахування;

3.5.6. прибуток від позареалізаційних операцій;

3.5.7. кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

3.5.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал Підприємства утворюються Власником та становить 3 000 грн. (три тисячі грн).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, тобто Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8.Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянами, окреме індивідуально визначене майно з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника - органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Розмір частки прибутку Підприємства, що підлягає зарахуванню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, встановлюються за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладанням контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до законодавства.

4.4. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.5. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.6. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.7. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.8. До виняткової компетенції Власника належить:

4.8.1. прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

4.8.2. прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

4.8.3. прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);

4.8.4. прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

4.8.5. прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

4.9. Директор Підприємства:

4.9.1. відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

4.9.2.затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

4.9.3. приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

4.9.4. укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

4.9.5. у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

4.9.6. залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на договірних умовах, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

4.9.7. несе персональну відповідальність перед Власником за діяльність підприємства;

4.9.8. розробляє та затверджує положення про структурні під розділи Підприємства.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні Директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

5.5. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод.

Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про облікову політику та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. Підприємство зобов'язане подавати до відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста Хмельницької міської ради завірені копії фінансової звітності: у строки, встановлені органом. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника - Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обов'язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб'єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов'язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО