Рішення міської ради

Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової третьої сесії

№1 від 12.01.2011 р.

 

Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, рішення сесії обласної ради від 29.12.2010 року №6-2/2010 “Про обласний бюджет на 2011 рік”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік" та Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2011 рік у сумі  715928322,13 гривень, в т.ч. обсяг дотації вирівнювання у сумі 102378800,0 гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1577800,0 гривень, іншої дотації з обласного бюджету у сумі 1853730,0 гривень та субвенцій з Державного та обласного бюджетів  у сумі 194990415,0 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 637221722,13 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів – 194990415,0 гривень, спеціального фонду бюджету – 78706600,0 гривень  (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 715928322,13 гривень, в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 636148445,0 гривень, в т.ч. субвенцій з Державного та обласного бюджетів  194032415,0 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 79779877,13 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів – 600000,0 гривень, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету (додаток 2).

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2011 рік згідно з додатком 3 до даного рішення.

Розпорядникам коштів міського бюджету:

при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи відповідно до встановлених бюджетних асигнувань.

4. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  1073277,13  гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1073277,13 гривень, джерелом покриття якого визначити  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 400000,0 гривень.

7. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік в сумі 1000000,0 гривень.

8. Затвердити в складі спеціального фонду бюджету бюджет розвитку, джерелом формування якого визначити надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста,  в сумі 4564400,0 гривень, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, в сумі 638100,0 гривень, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва в сумі 21500000,0 гривень.

9. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснене за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

10. Установити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 20000,0 гривень та розподіл надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету у сумі  200000,0 гривень (додаток 6).

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2011 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
  • нарахування на заробітну плату (код 1120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
  • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)
  • трансферти населенню (код 1340).

12. Дозволити міському фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного та обласного бюджетів за кодами функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету міське фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

14. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

15. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради отримувати:

а) позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

б) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2011 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2011 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2011 рік.

17. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною  комісією з питань планування, бюджету та фінансів з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2011 рік.

18. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2011 рік (додаток 7).

19. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2011 році (додаток 8).

20. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов'язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду  міського бюджету.

21. Управлінню житлово-комунального господарства титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства.

22. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління виконавчого комітету міської ради.

24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів та фінансове управління виконавчого комітету міської ради.

 

Міський голова С.Мельник

File link
Розмір: 674 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 841 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 831 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 266 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 475 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 274 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 354 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 365 КБ
Формат: pdf