Оголошення

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Квартирно-експуатаційний відділ міста Хмельницький

код ЄДРПОУ- 07928461

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, буд. 3/1. Контактний телефон:. (0382) 64 – 71 – 84.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод для організації централізованого водопостачання потреб населення та підприємства КЕВ м. Хмельницький. Попереднє видобування здійснювалося на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 19.04.2012 р. № 4131 з Раківського родовища питних підземних вод, яке знаходиться в мікрорайоні Ракове на східній околиці м. Хмельницький.

Технічна альтернатива 1.

Експлуатація ділянки водозабору КЕВ м. Хмельницький Раківського родовища питних підземних вод планується для організації централізованого водопостачання з метою забезпечення господарсько-питних потреб населення мкр-н. Ракове та вторинних водокористувачів, а також для задоволення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб підприємства КЕВ м. Хмельницький.

Технічна альтернатива 2.

Тампонування експлуатаційних свердловин водозабору Раківського родовища питних підземних вод КЕВ м. Хмельницький та здійснення водопостачання об'єктів на зазначеній території шляхом буріння та облаштування нових свердловин.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Водозабір КЕВ м. Хмельницький Раківського родовища розташований на відстані 1,2 км від водозабору ділянки «Кудринка» і 3,69 км від водозабору ділянки «Центральна» Хмельницького родовища прісних підземних вод в мікрорайоні Ракове на східній околиці м. Хмельницький.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільний, у зв’язку з тим, що свердловини розташовані в межах земельних ділянок, які надані у постійне користування КЕВ м. Хмельницький. Попередня експлуатація проводилась згідно Спеціального дозволу на користування надрами № 4131 від 19.04.2012р. та діючого Дозволу на спеціальне водокористування № 54/ХМ/49д-20 від 23.04.2020 р.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону. Планована діяльність є безпечною для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Якість води буде відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальний фонд Раківського родовища складає 18 свердловин: (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19).

Роботи з геолого-економічного вивчення експлуатаційних запасів питних підземних вод Раківського родовища проводились у 2019-2020 роках ДП УкрДГРІ, затверджені експлуатаційні запаси становлять 2 700 м3/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

  • Дотримання вимог Водного кодексу України;
  • Дотримання вимог постанови КМУ № 2024 від 18 грудня 1998 р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів;
  • Дотримання умов Спеціального дозволу на користування надрами;
  • Дотримання умов Дозволу на спеціальне водокористування;
  • Дотримання інших вимог діючого природоохоронного законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2

теж, що і до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Територія планованої діяльності не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та землях іншого природоохоронного призначення. Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища, дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Так як свердловини №№2-19 Раківського родовища існуючі, проведення додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. Насосні станції, станції водоочистки, станція знезалізнення води побудовані відповідно до державних будівельних норм. Планується закрита система забору, очищення, розподілу води, яка задовольняє умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Буде здійснюватися інженерна підготовка і захист території здійснюватиметься існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Проведення робіт з тампонажу існуючих свердловин ділянки водозабору КЕВ м. Хмельницький Раківського родовища питних підземних вод та буріння/облаштування нових свердловин потребують додаткової еколого-інженерної підготовки та захисту території.

щодо територіальної альтернативи 1

теж, що і до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

В процесі експлуатації ділянки водозабору КЕВ м. Хмельницький Раківського родовища прісних підземних вод:

вплив на рослинний та тваринний світ — прийнятний;

вплив на клімат та мікроклімат - прийнятний;

вплив на техногенне середовище – прийнятний;

соціальне середовище – прийнятний;

водне середовище - прийнятний;

геологічне середовище — прийнятний;

ґрунти – прийнятний;

атмосферне повітря – прийнятний.

щодо технічної альтернативи 2

При проведені робіт з тампонажу існуючих свердловин та будівництва нових:

Вплив на атмосферне повітря- суттєвий;

вплив на рослинний та тваринний світ – суттєвий;

вплив на клімат та мікроклімат-у межах допустимого;

вплив на техногенне середовище – у межах допустимого;

соціальне середовище – у межах допустимого;

водне середовище- суттєвий;

геологічне середовище- суттєвий;

ґрунти- у межах допустимого.

щодо територіальної альтернативи 1

теж, що і до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно пп. 3 та 13, пункту 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об`єктів, що можуть чинити вплив на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої води) ділянки водозабору КЕВ м. Хмельницький Раківського родовища питних підземних вод.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – Котяш Лада Павлівна (Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів), тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 206-31-13 e-mail: [email protected].
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}