Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від затвердження проекту рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Назва регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Регуляторний орган – Хмельницька міська рада.

Розробник документа – управління економіки Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – начальник управління економіки Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 76-20-29.

 

I. Визначення проблеми

З метою визначення перспектив та моделювання розвитку індустріального парку на території міста Хмельницького рішенням сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 року №11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький», що передбачає підготовку проекту рішення міської ради про затвердження порядку проведення конкурсу з вибору керуючої компанії, умов конкурсу та конкурсної документації, затвердження складу конкурсної комісії.

Відповідно до Закону України від 21.06.2012 №5018-VI «Про індустріальні парки» (далі – Закону) Хмельницька міська рада прийняла рішення про затвердження Концепції індустріального парку «Хмельницький» та створення індустріального парку «Хмельницький» (рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №15).

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у виникненні необхідності організації та проведення конкурсу з вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» для забезпечення економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури.

Вирішення цієї проблеми дасть можливість обрати керуючу компанію, яка якісно та у найкоротший термін забезпечить належне функціонування індустріального парку, здійснить розбудову інфраструктури індустріального парку, сприятиме постійному інноваційному процесу, нарощуванню експортного потенціалу та створенню замкнених циклів виробництва продукції. Проект рішення спрямований на врегулювання відносин в процесі проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» між ініціатором конкурсу, керуючою компанією та учасниками індустріального парку.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

 

+

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми. Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» ініціатор створення індустріального парку здійснює вибір керуючої компанії такого парку шляхом організації та проведення відкритого конкурсу на конкурентних засадах. При цьому процес взаємодії ініціатора створення індустріального парку з юридичними особами-претендентами на участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку потребує визначення чіткого порядку його організації та проведення, умов конкурсу, затвердження складу конкурсної комісії.

Проблема не може бути розв’язана з допомогою діючих регуляторних актів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основна ціль прийняття регуляторного акту – визначення порядку організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Прийняття регуляторного акта дасть можливість:

 • затвердити умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»;
 • утворити та затвердити склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»;
 • затвердити Порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.
Залишити ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Не забезпечує досягнення цілі.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акта,

не буде вибрано керуючу компанію індустріального парку, що стане підставою для його ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України та не дозволить досягти очікуваних результатів створення й функціонування такого парку.

Запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.
Прийняття регуляторного акта

(далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити чіткий механізм вибору керуючої компанії індустріального парку, умови конкурсу, порядок роботи та склад конкурсної комісії.

Це дасть змогу створити умови для забезпечення розбудови індустріального парку та його постійного функціонування, вирішити ряд завдань місцевого значення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлення системи умов та вимог до керуючої

компанії та учасників індустріального парку.

Забезпечення економічного розвитку міста.

Активізація інвестиційної діяльності.

Розвиток сучасної виробничої інфраструктури.

Збільшення зайнятості населення.

Витрати часу для проведення конкурсу та визначення переможця.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива № 2

Створення додаткових робочих місць та, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у місті, так і у регіоні в цілому.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

1

2

0

0

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

33,33

66,67

0,00

0,00

Х

*Згідно зі спостережними даними кількість заявок, поданих в інших регіонах України на участь у конкурсі з визначення керуючої компанії індустріальних парків, не перевищує 3-ьох. Оскільки будівництво та розвиток індустріального парку належить до великих інфраструктурних проектів, участь у конкурсі переважно беруть суб’єкти великого і середнього підприємництва, здатні забезпечити належне функціонування таких об’єктів.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні.

Втрата додаткової можливості розбудувати та здійснювати виробничу та комерційну діяльність, користуючись при цьому підтримкою держави, отримуючи прибутки.

Альтернатива №2

Підвищення ділової активності суб’єктів господарювання.

Створення прозорих та рівних умов конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку для всіх суб’єктів господарювання.

Забезпечення нормативно-правового забезпечення тривалих гарантій прав суб’єктів господарювання.

Отримання прибутку та  досягнення відповідних місцевих пріоритетів.

Розширення можливостей та використання пільгових умов для здійснення господарської діяльності;

Отримання прибутків та розвиток виробничої діяльності.

Витрати часу, пов’язані з підготовкою необхідних документів для участі в конкурсі.

Грошові витрати у вигляді сплати реєстраційного внеску, що передбачений чинним законодавством України.

Витрати часу та зусиль для розбудови інфраструктури індустріального парку, залучення потенційних учасників та додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива № 1

1

Не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети – визначення механізму вибору керуючої компанії індустріального парку, умов конкурсу, порядку роботи та складу конкурсної комісії.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

0

Не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту регуляторного акта, для органу місцевого самоврядування вигода полягає в створенні системи умов та вимог до керуючої компанії індустріального парку, збільшення на перспективу надходжень до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів шляхом створення нових робочих місць, розбудови інженерно-транспортної інфраструктури міста та покращення соціально-економічного розвитку територіальної громади міста.

Громадяни отримують можливість підвищення рівня життя та створення нових робочих місць.

Суб'єкти господарювання матимуть право отримати державну підтримку для здійснення господарської діяльності.

У разі прийняття проекту регуляторного акта орган місцевого самоврядування – несе витрати часу, необхідні для проведення конкурсу та визначення переможця.

 

Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

Для суб'єктів господарювання витрати будуть складатися з витрат часу, пов’язаних з підготовкою необхідних документів для участі в конкурсі та грошових витрат у вигляді сплати реєстраційного внеску. Також це витрати часу та зусиль для розбудови інфраструктури індустріального парку, залучення потенційних учасників та додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: забезпечення розбудови індустріального парку та його постійного функціонування, вирішення ряду завдань місцевого значення.

У результаті прийняття регуляторного акта буде

визначено механізм вибору керуючої компанії індустріального парку, умови конкурсу, порядок роботи та склад конкурсної комісії.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміна законодавства та недостатність фінансування для облаштування індустріального парку.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження державного регулювання сприятиме забезпеченню економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури.

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, утворити та затвердити склад і порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Регуляторний акт визначить порядок організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 0,00%.
Тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) не здійснюється.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – не обмежується певним проміжком часу, та діє до прийняття нового. Водночас термін дії може бути змінений на підставі проведення відстеження результативності дії регуляторного акта, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • кількість заявок на участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку;
 • кількість учасників індустріального парку, залучених керуючою компанією;
 • кількість новостворених робочих місць (буде визначатися за результатами запуску індустріального парку);
 • обсяг залучених інвестицій для облаштування індустріального парку;
 • обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів господарювання;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання-претендентів на участь у конкурсі щодо основних положень регуляторного акта.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись управлінням економіки Хмельницької міської ради на підставі статистичних даних, а також даних одержаних від юридичних осіб, які взяли участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Метод проведення відстеження результативності – статистичний, аналітичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта – статистичні, аналітичні.

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

 • базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом;
 • повторне – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;
 • періодичне – через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Результати проведених заходів з відстеження дадуть змогу здійснити порівняння показників результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

Додаток 1

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Вартість паперу (100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 100 арк. = 20 грн.

20,00

-

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (витрати на подання конкурсної пропозиції  для участі в конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального «Хмельницький»), гривень

(Вартість проїзду для подання конкурсної пропозиції – 10 грн. (в обидві сторони) 5 х 2=10 грн.; сплата реєстраційного внеску – 17 000,00 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 року) – 4173,0 грн., погодинної – 25,13 грн.; подання конкурсної пропозиції – 1,0 година (25,13 х 1,0 = 25,13 грн.)

10,00+17000,00+25,13= 17035,13

17035,13

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

17055,13

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

3

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

51165,39

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Вартість паперу (100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 100 арк. = 20 грн.

20,00

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua