Аналіз регуляторного впливу. «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Назва регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них».

Регуляторний орган – Хмельницька міська рада.

Розробник документа – управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – в.о. начальника  управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 75-22-37.

 

I. Визначення проблеми

Надходження від продажу земельних ділянок – одне з вагомих джерел доходів міського бюджету і найбільше джерело доходів, до бюджету розвитку, є реальним резервом збільшення дохідної частини до бюджету.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам. Зокрема даною статтею передбачено, що продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок  комунальної власності для потреб, визначених Земельним кодексом України, провадиться органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень згідно поданого клопотання та за умови згоди на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

Порядок продажу земельних ділянок у м. Хмельницькому визначено рішенням чергової двадцять третьої сесії Хмельницької міської ради № 31 від 04.02.2009 р. «Про продаж земельних ділянок та прав на них».

Згідно з п. 3 вищезазначеного рішення затверджено форму договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Пункт 1 даного договору передбачає умову, що заявник зобов'язується сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки у розмірі 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою.

На сьогодні існує проблема у визначенні розміру авансового внеску, який необхідно покупцю земельної ділянки сплатити до укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, що залежить від розміру земельної ділянки. Відтак, більшість користувачів великих за розміром земельних ділянок на яких розташоване їх нерухоме майно не поспішають викупляти земельну ділянку через великий розмір авансового внеску, що в свою чергу значно зменшує надходження до міського бюджету.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету, які будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста, необхідно здійснити градацію відсотку авансового внеску відповідно до площі земельної ділянки.

В разі прийняття даного нормативного акту, будучи власниками земельних ділянок суб'єкти господарювання та фізичні особи зможуть більш оперативніше реагувати на потреби ринку  та збільшувати відрахування до місцевого бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

 

Ні

Органи місцевого самоврядування

Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

 

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються земельними ділянками міста та суб'єкти у користуванні яких перебувають земельні ділянки міста.

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний регуляторний акт, а саме рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них».

 

II. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

- реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;

- удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та зацікавлених осіб у придбанні земельних ділянок (суб’єктами господарювання та громадянами);

- збільшення кількості укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок за рахунок градації відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки;

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету від сплачених авансових внесків в рахунок оплати ціни земельної ділянки для фінансування розвитку міста;

- забезпечення сприятливих умов на ринку землі.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення цілей державного регулювання є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них» унеможливлює досягнення поставлених цілей та призводить до недоотримання додаткових коштів до міського бюджету.

Альтернатива 2

Прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них» забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною та прийнятою. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначиться розмір відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки.

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не дасть можливості вирішення даної проблеми.

Друга альтернатива є прийнятною та дасть можливість впорядкувати процедуру визначення розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Усунення прогалин у питання продажу земельних ділянок комунальної власності. Встановлення чіткої процедури визначення розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки. Зміна надходжень до бюджету міста.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Розвиток  інфраструктури міста, створення нових робочих місць (у разі придбання земельних ділянок суб'єктами господарювання для функціонування виробничих підприємств)

Витрати пов'язані з виконанням взятих на себе зобов'язань щодо сплати вартості земельних ділянок

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

9

19

2

-

30

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

30%

63,3%

6,7%

-

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлено єдиний розмір відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки незалежно від площі земельної ділянки.

Вигода відсутня

 

Відсутні

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

Здійснення діяльності в прозорому нормативному полі, розширення сфер підприємницької діяльності, створення конкурентноспроможних умов між суб'єктами оціночної діяльності (за рахунок збільшення укладання договорів купівлі-продажу)

Витрати пов'язані з виконанням взятих на себе зобов'язань щодо сплати вартості земельних ділянок

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Неприйнятна

-

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

по альтернативі 2

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні:

1. Зберегти дану ситуацію без змін.

2. Прийняття запропонованого регуляторного акту.

На підставі проведеного аналізу вищезазначених альтернативних способів за допомогою нижченаведених таблиць здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення вищезазначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не може бути реалізована міською радою. Це не дозволяє досягнути цілей під час вирішення проблеми

Альтернатива 2

4

Дозволяє врегулювати порядок  визначення розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 1 не вирішує поставлених цілей

Альтернатива 2

1. Удосконалить порядок продажу земель

2. Забезпечить збільшення кількості  продажу земельних ділянок 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні

Забезпечить досягнення поставлених цілей, оскільки врегулює порядок визначення розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення ситуації, що склалася без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива 2

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише у даний спосіб можна вирішити проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, суб'єктів господарювання, міської ради при визначенні розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки

У разі змін до чинного законодавства, які можуть спливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Негативних наслідків від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для вирішення проблеми, визначеної у розділі I та досягнення цілей проектом акта передбачено механізм розв'язання проблеми шляхом його прийняття. 

Розробка рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них» здійснюється за принципами:

- законності;

- гласності;

- урахування практичного досвіду роботи у сфері земельних правовідносин;

- ефективності;

- доцільності.

Проектом акта пропонується здійснити градацію відсотку авансового внеску відповідно до площі земельної ділянки.

При  прийнятті даного регуляторного акта очікуються такі переваги :

- збільшення надходжень дохідної частини міського бюджету;

- впорядкування порядку визначення розміру відсотку авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки відповідно до площі земельної ділянки під час викупу.

Крім того, необхідно забезпечити належне інформування зацікавлених суб'єктів та оприлюднити необхідну інформації на веб-сайті міської ради.

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Витрати відсутні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії цього регуляторного акту необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв'язку із змінами в законодавстві України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Результативність  регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них»,  визначатиметься за такими показниками:

- кількість проданих земельних ділянок;

- кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

- обсяг коштів зарахованих до бюджету міської ради від продажу земельних ділянок.

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності запропонованим регуляторним актом.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  3. Періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.
  4. Відстеження результативності проводиться статистичним методом.
  5. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні земельних ресурсів та земельної реформи.
  6. Цільова група: фізичні та юридичні особи, які зацікавленні в придбанні земельних ділянок.

 

 

Директор департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                                                                            О. Чорнієвич

 

В.о. начальника  управління земельних ресурсів

та земельної реформи департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів

Хмельницької міської ради                                                                                                           Л. Матвєєва

 

Голова постійної комісії з питань містобудування,

земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища                                                                         А. Кветко

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua