Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерух

     Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”,  Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. №906 (зі змінами) та з метою підвищення ефективності використання комунального майна при передачі його в оренду за результатами конкурсу, а також з метою збільшення надходжень до міського бюджету від оренди комунального майна, шляхом посилення відповідальності несумліних учасників конкурсу.

       Назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку проведення   конкурсу   на    право   оренди    комунального    майна   територіальної   громади

м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна) ”

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької  міської ради.

Розробник документа – управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – юрисконсульт управління комунального майна Хмельницької міської ради – Стасишена І.М.

Контактний телефон: 65-13-33.

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

    

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі надходження двох і більше заяв при вивченні попиту на об’єкт оренди орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” органи місцевого самоврядування затверджують порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності. На сьогодні порядок проведення конкурсу на право оренди об’єктів територіальної громади міста Хмельницького  врегульовано рішенням виконавчого комітету  від 26.12.2013 р. №904 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького». Аналіз практики проведення конкурсів на право оренди, укладення за їх результатами договорів оренди, підтвердив необхідність внесення змін та перегляду діючого Порядку проведення конкурсів. Зокрема, прослідковувались випадки зловживання учасниками конкурсу при пропонуванні завищеного розміру орендної плати, а в подальшому не укладення договору оренди як переможцем конкурсу. Наслідком таких зловживаннь є невчасне укладення договорів оренди, недоотримання бюджетом коштів від оренди, та неефективне використання комунального майна в цілому.

      Важливість цієї проблеми обумовлена тим, що оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом додаткових доходів міського бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

Громадяни

-

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

       Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до частини шостої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” порядок проведення конкурсу визначається органами місцевого самоврядування – для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.
Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються в оренду.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

        Проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта у  зв’язку з відсутністю механізму відсіювання несумліних учасників конкурсів, та необхідністю внесення інших змін, зокрема, перегляду пакету документів, що подаються заявниками, перегляду процедури голосування членами комісії та інше.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:
- удосконалення механізму конкурсної процедури передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади;
- приведення положень регуляторного акта до вимог діючого законодавства України;

- забезпечення простого та прозорого механізму передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади ;
- дотримання передбачених законодавством норм та правил.
Метою державного регулювання є:
а) затвердження єдиного порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;
б) підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності територіальної громади шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурентних засадах;
в) збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1- Залишити без змін чинну редакцію Порядку

 Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки на сьогодні умови Порядку не передбачають значної відповідальності і відповідно допускають несумлінних учасників до участі у конкурсі.Чинний перелік необхідних документів, що подаються заявником не відповідає законодавству, потребує перегляду процедура голосування.

Альтернатива 2 – Внесення змін до чинної редакції Порядку

Такий спосіб є найбільш неефективним з огляду на правила нормопроектувальної техніки*

Альтернатива 3 - Розроблення нової редакції Порядку

Такий спосіб є найбільш ефективним з огляду на правила нормопроектувальної техніки та забезпечить досягнення цілей регулювання.

 *В подальшому альтернатива 2 не розглядається як найбільш неефективна серед запропонованих.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Діючий Порядок проведення конкурсу на право оренди на сьогодні не в повній мірі відповідає чинному законодавсту, має численні прогалини, тому вигоди  відсутні

З урахуванням чинної редакції Порядку процедура проведення конкурсу на право оренди залишається не приведеною у відповідність до чинного законодавства.В результаті відсутності сутєвої відповідальності допускають несумлінних претендентів до участі в конкурсі, а пізніше учасники вчиняють дії, які приводять до зриву конкурсу.

Альтернатива 3

Приведення Порядку  у відповідність до чинного законодавства.Мінімілізація випадків зриву конкурсів на оренду комунального майна, як наслідок збільшення укладення договірних відносин за результатами конкурсного визначення, збільшення надходженнь від орендної плати.

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Порядок визначає  процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна, зокрема цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності. Отже, Порядок регулює відносини між орендодавцями та орендарями комунального майна, запропонований регуляторний акт не спричиняє безпосереднього впливу на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Проект Порядку стосується регулювання порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна і не стосується безпосередньо діяльності субєктів господарювання. Крім того, кількість учасників конкурсів серед представників бізнесу спрогнозувати неможливо, а отже, вплив проекту Порядку у числовому форматі не підлягає вимірюванню.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_

_

_

_

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

_

_

_

_

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Діючий Порядок проведення конкурсу на право оренди на сьогодні не зовсім відповідає чинному законодавсту, має численні прогалини, тому вигоди  відсутні

Ризик неукладення договору оренди майна і, як наслідок, неможливість здійснювати підприємницьку діяльність на потенційно орендованому майні.

Альтернатива 3

Приведення Порядку у відповідність до чинного законодавства, зменшення пакету необхідних документів, що подаються учасниками конкурсу, запровадження сутєвих фінансових санкцій до несумлінних учасників, що забезпечить гарантію успішного проведення конкурсу.

відсутні

 

 

  1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінювання визначається за чотирибальною системою оцінки ступення досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишити дану ситуацію без змін

            1

Проблема продовжуватиме існувати

Альтернатива 3

Прийняття регуляторного акта

             4

Проблема більше не існуватиме

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

Не дозволить досягти цілей державного регулювання. Оскільки, з урахуванням чинної редакції Порядку процедура проведення конкурсу на право оренди залишається не приведеною у відповідність до чинного законодавства. В результаті відсутності сутєвої відповідальності допускають несумлінних претендентів до участі в конкурсі, а пізніше учасники вчиняють дії, які приводять до зриву конкурсу, що має наслідком затягування в передачі обєктів комунальної власності в оренду, недоотримання орендної плати, втрати міського бюджету.

Для добросовісних учасників конкурсу є ризик неукладення договору оренди майна і, як наслідок, неможливість здійснювати підприємницьку діяльність на потенційно орендованому майні.

 

1

Альтернатива 3

Приведення Порядку у відповідність до чинного законодавства, зменшення пакету необхідних документів, що подаються учасниками конкурсу, запровадження сутєвих фінансових санкцій до несумлінних учасників, що забезпечить гарантію успішного проведення конкурсу, мінімілізація випадків зриву конкурсів на оренду комунального майна, як наслідок збільшення укладення договірних відносин за результатами конкурсного визначення, збільшення надходженнь від орендної плати.

відсутні

4

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення цілей

Зовнішні чинники, що можуть вплинути  на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний сосент ситуації без змін -відсутні

Альтернатива 3

  1. приведення Порядку у відповідність до чинного законодавства;
  2.  зменшення пакету необхідних документів, що подаються учасниками конкурсу;
  3.  запровадження сутєвих фінансових санкцій до несумлінних учасників, що забезпечить гарантію успішного проведення конкурсу, мінімілізація випадків зриву конкурсів на оренду комунального майна;
  4. збільшення кількості вчасно укладених договорів оренди за результатами конкурсного визначення;
  5.  збільшення надходженнь до міського бюджету від орендної плати, .

 

Зовнішні чинники, що можуть вплинути  на дію регуляторного акта - відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

  • прийняття запропонованого проекту рішення;
  • інформування громадськості громади про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Хмельницької міської ради;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

      Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування, оскільки, в даному випадку запропонований регуляторний акт не встановлює, не змінює процедури надання адміністративної послуги, а лише зменшує орендну ставку за оренду комунального майна для вказаної вище мети оренди.

      Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат.

      Питому вагу суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься регулювання розрахувати неможливо. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест)  не додається, оскільки, виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат.

            VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

            VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- кількість проведених конкурсів по визначенню орендарів;

- кількість суб’єктів господарювання, які визначенні переможцями конкурсів;

- кількість укладених договорів оренди.

            IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, порівняня.

 

Начальник управління                                                                        М. Трещов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua