Рішення міської ради

Про внесення змін до Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шістнадцятої сесії

№15 від 11.04.2012 р.

 

 

Про внесення змін до Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та депутата міської ради В. Швеця, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, затвердженого рішенням 2-ої сесії міської ради №35 від 30.08.2006 р., виклавши його у новій редакції згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця.

 

Міський голова  С. Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від 11.04.2012 р. №15

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Розділ 1 Загальні положення

1.1 Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі - Департамент) є виконавчим органом міської ради, до складу якого входять функціонально пов'язані управління (далі - Управління). Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.2 До складу Департаменту входять:

1.2.1 управління архітектури та містобудування;

1.2.2 управління земельних ресурсів та земельної реформи;

1.2.3 управління капітального будівництва.

1.3 Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4 Діяльність Департаменту та його структурних підрозділів проводиться у відповідності до системи управління якістю у виконавчих органах Хмельницької міської ради, яка регламентується Настановою з якості.

1.5 Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи і відповідні бланки, може мати самостійний баланс та рахунки в банку.

1.6 Департамент має право від свого імені укладати угоди, бути позивачем та відповідачем в усіх судах та користуватися усіма правами учасника судового процесу у відповідності до чинного законодавства України.

1.7 Управління, які входять до Департаменту, є юридичними особами. При Департаменті та в Управліннях можуть створюватись відділи, які не є юридичними особами.

1.8 Штатний розпис управління Департаментом та Управлінь, які входять до Департаменту, затверджується міським головою за поданням директора Департаменту.

1.9 Департамент має право, у відповідь на свої запити з питань, що входять до його компетенції, отримувати інформацію та матеріали від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

1.10 З метою налагодження співпраці із громадою міста при Департаменті за наказом директора може бути створена громадська рада, до складу якої включаються представники громадських організацій міста. Порядок роботи громадської ради визначається самою радою та затверджується наказом директора Департаменту.

1.11 Завдання та функції Департамент виконує через Управління, які входять до його складу.

 

Розділ 2 Завдання та функції Департаменту

2.1 Здійснює координацію діяльності Управлінь, що входять до його складу, яка має бути спрямована на забезпечення комплексного розвитку території міста, реалізацію державної політики у сфері містобудування та земельних відносин.

2.2 Сприяє координації діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

2.3 Координує та контролює дії щодо розробки та затвердження генерального плану міста, плану зонування міста, детальних планів території, міських містобудівних програм та іншої міської містобудівної документації.

2.4 Організовує контроль за виконанням генерального плану міста, плану зонування міста, детальних планів території, міських містобудівних програм та іншої міської містобудівної документації.

2.5 Приймає участь у підготовці пропозицій щодо розміщення на території міста нових промислових підприємств та інших об'єктів містобудування.

2.6 Забезпечує ведення інформаційних баз Департаменту, занесення до неї інформації, що міститься у землевпорядній документації, погодження такої документації, облік та збереження землевпорядної документації, яка знаходиться у Департаменті.

2.7 Приймає участь у підготовці та проведенні архітектурних та містобудівних конкурсів.

2.8 Координує та контролює проведення робіт з інвентаризації та розмежування земель в межах міста.

2.9 Координує та контролює якість та строки розгляду містобудівної та землевпорядної документації, яка надходить у структурні підрозділи Департаменту, контролює вчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету та міської ради у сферах містобудування та земельних відносин, організовує контроль за їх виконанням.

2.10 Забезпечує вчасну передачу на підпис міському голові правовстановлюючих документів на землю.

2.11 Забезпечує контроль за виконанням планів капітального будівництва об'єктів, замовником яких є управління капітального будівництва.

2.12. Забезпечує контроль за підготовкою та укладенням договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького та виконанням умов цих договорів.

2.13 Розглядає звернення громадян та юридичних осіб в межах своїх повноважень, надає відповіді на них у терміни, визначені чинним законодавством.

2.14 Контролює виконання рішень міської ради з питань відчуження земельних ділянок, прийнятих у відповідності до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

2.15 Координує та контролює підготовку та проведення земельних аукціонів.

2.16 Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету у сферах містобудування та земельних відносин, у тому числі регуляторні акти, організовує контроль за їх виконанням.

2.17 Координує дії Управлінь, які входять до складу Департаменту, спрямованих на виконання власних та делегованих повноважень у галузі будівництва та у сфері регулювання земельних відносин.

2.18 Забезпечує контроль за підготовкою та укладенням договорів оренди землі та виконанням умов цих договорів.

2.19 Готує та надає громадянам та юридичним особам, в установленому законом порядку, пропозиції щодо усунення виявлених допущених ними порушень вимог чинного законодавства у сферах містобудування та земельних відносин.

2.20 Забезпечує ведення діловодства в управлінні департаментом та контроль за веденням діловодства в Управліннях.

2.21 Забезпечує ведення претензійної та позовної роботи з питань, які відносяться до компетенції Управлінь.

2.22 Є розпорядником баз даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Розділ 3 Управління Департаментом

3.1 Керівництво Департаментом здійснює директор, який призначається на посаду міським головою.

3.2 Директор Департаменту - керівник Департаменту, який здійснює управлінські, координаційні та інші функції стосовно Управлінь та відділів, що входять до складу Департаменту.

3.3 Заступниками директора Департаменту є за посадою начальники Управлінь, які призначаються на посаду міським головою за поданням директора Департаменту.

3.4 З метою забезпечення координації діяльності Управлінь, які входять до складу Департаменту, міським головою, за поданням директора Департаменту, затверджується штатний розпис управління департаментом, до якого входять відділи, які забезпечують діяльність Департаменту та Управлінь за визначеними напрямками.

 

Розділ 4 Права і обов'язки директора Департаменту

4.1 Директор Департаменту здійснює керівництво ним, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.

4.2 Директор Департаменту має право:

4.2.1 видавати накази з питань, віднесених до його компетенції, які є обов'язковими до виконання Управліннями та відділами, що входять до складу Департаменту, їх посадовими особами;

4.2.2 надсилати запити й одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Хмельницької міської ради, підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, аналітичні напрацювання й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент;

4.2.3 діяти від імені Департаменту та представляти інтереси Департаменту у відносинах із підприємствами, установами, організаціями, у судових та правоохоронних органах;

4.2.4 погоджувати штатні розписи Управлінь, які входять до складу Департаменту;

4.2.5 вносити міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту та Управлінь, які входять до його складу;

4.2.6 вносити пропозиції міському голові щодо заохочення працівників Департаменту, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування тощо.

4.3 Директор зобов'язаний:

4.3.1 вимагати від працівників Департаменту додержання вимог законодавства, своєчасного виконання посадових обов'язків, рішень міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва Хмельницької міської ради та Департаменту;

4.3.2 погоджувати Положення про управління та відділи Департаменту, посадові інструкції посадових осіб, які працюють у структурних підрозділах департаменту;

4.3.3 контролювати додержання законності посадовими особами департаменту під час виконання ними службових обов'язків;

4.3.4 підписувати листи, службові записки, візувати проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, інші документи та матеріали;

4.3.5 погоджувати посадові інструкції посадових осіб Управлінь та відділів, які входять до складу Департаменту;

4.3.6 контролювати додержання трудової дисципліни посадовими особами департаменту під час виконання ними службових обов'язків.

4.4 Директор департаменту має інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та визначені у посадовій інструкції.

 

Розділ 5 Фінансування діяльності Департаменту

5.1. Фінансування Департаменту здійснюється за рахунок міського бюджету у порядку, передбаченому чинним законодавством та рішеннями міської ради.

 

Розділ 6 Ліквідація та реорганізація Департаменту

6.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Секретар міської ради В. Лесков

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  В. Швець