Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради «Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії міської ради «Порядок

часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету»

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від затвердження Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету.

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету».

Регуляторний орган – Хмельницька міська рада.

Розробник документа – управління економіки Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – начальник управління економіки Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 76-20-29.

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №16, Хмельницькою міською радою запроваджено надання часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, - це запровадження механізму надання фінансової підтримки місцевим товаровиробникам шляхом часткового відшкодування з міського бюджету участі у ярмарково-виставкових заходах.

Відсутність дієвих механізмів популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників на місцевому рівні є  найбільш актуальною причиною виникнення проблеми.

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить розширення доступу місцевих товаровиробників до участі у виставково-ярмаркових заходах; сприяння просуванню продукції місцевих виробників на нові ринки збуту; створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення в повній мірі описаної проблеми.

Проблема не може бути розв’язана з допомогою діючих регуляторних актів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основна ціль прийняття регуляторного акту – визначення умов та механізму надання фінансової підтримки місцевим товаровиробникам шляхом часткового відшкодування з міського бюджету участі у ярмарково-виставкових заходах в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки.

Прийняття регуляторного акта дасть можливість:

 • розширити доступ місцевих товаровиробників до участі у виставково-ярмаркових заходах;
 • сприяти просуванню продукції місцевих виробників на нові ринки збуту;
 • створити сприятливі умови для збільшення обсягів експорту.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.
Залишити ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Не забезпечує досягнення цілі.

Місцеві товаровиробники мають обмежений доступ до участі у виставково-ярмаркових заходах. Це не покращить стану розвитку підприємства та не забезпечить просування продукції місцевих виробників на нові ринки збуту. Запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.
Прийняття регуляторного акта

(далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету, що передбачає механізм фінансової підтримки товаровиробників на місцевому рівні.

Перевагами обраного способу є залучення місцевих виробників до участі у виставково-ярмаркових заходах, збільшення обсягу експорту товарів місцевого виробництва, популяризація ідей підприємництва.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива № 2

Стимулювання нарощування обсягів експорту товарів (надання послуг). Популяризація ідей підприємництва. Збільшення надходження до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

500000,0 грн. (кошти, передбачені в 2019 році на часткове відшкодування).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Відсутні

Альтернатива № 2

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

2767

124

2641

2153

7685

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,00

1,61

34,37

28,02

Х

*За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області за 2017 рік

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні.

Втрата можливості отримання додаткових прибутків.

Альтернатива №2

Відкритість, прозорість та доступність процедури запровадження механізму часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету. Зменшення вартості участі у ярмарково-виставкових заходах. Збільшення обсягів експорту.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту, кошти та час на підготовку відповідних документів для отримання відшкодування.

Розрахунок витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва додається.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива № 1

1

Не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети визначення механізму часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

0

Не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту регуляторного акта, для органу місцевого самоврядування вигода полягає в стимулюванні нарощування обсягів експорту товарів (надання послуг), популяризації  ідей підприємництва та, як наслідок, збільшення надходження до місцевого бюджету.

Громадяни отримують додаткову мотивацію до започаткування власної справи. .
Суб'єкти господарювання матимуть право отримати фінансову підтримку з місцевого бюджету та матимуть змогу розширити ринку збуту продукції.

У разі прийняття проекту регуляторного акта орган місцевого самоврядування – 500000,0 грн.
Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.
Для суб'єктів господарювання витрати складатимуть 226,17 грн./рік.

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: підтримка місцевих товаровиробників, розширення доступу виробників до участі у виставково-ярмаркових заходах та просування їх продукції на нові ринки збуту, створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту, збільшення надходжень до місцевого бюджету.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміна законодавства та недостатність фінансування з місцевого бюджету на часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження державного регулювання сприятиме популяризації ідей підприємництва та підтримці місцевих виробників. З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету.

Порядком встановлюється механізм отримання Фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету для підприємств, що беруть участь у ярмарково-виставкових заходах.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 62,39%.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – до прийняття нового. Водночас термін дії може бути змінений на підставі проведення відстеження результативності дії регуляторного акта, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • кількість місцевих товаровиробників, які отримали часткове відшкодування участі у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету;
 • обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів підприємництва;
 • зростання обсягів експорту місцевих товаровиробників;
 • рівень поінформованості місцевих товаровиробників щодо основних положень регуляторного акта;
 • просування іміджу міста на міжнародній арені.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись управлінням економіки Хмельницької міської ради на підставі статистичних даних, а також даних одержаних від місцевих товаровиробників, які отримали в установленому порядку фінансову підтримку.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний, аналітичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта – статистичні, аналітичні.

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

 • базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом;
 • повторне – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;
 • періодичне – через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Результати проведених заходів з відстеження дадуть змогу здійснити порівняння показників результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для отримання часткового відшкодування участі у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету), гривень

(Вартість проїзду для подачі заяви та пакету документів – 10 грн. (в обидві сторони) 5 х 2=10 грн.; вартість паперу(100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 50 арк. = 10 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 року) – 4173,0 грн., погодинної – 25,13 грн.; подача заяви та пакету документів  – 1,5 години (25,13 х 1,5 = 37,7 грн.)

10+10+37,7= 57,7

57,7

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

57,7

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2891

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

166810,7

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                   О. Новодон

 

 

 

 

Додаток 2

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "18" лютого 2019 р. по "25" лютого 2019 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з суб'єктами малого підприємництва та експертами

10

Прогнозований вплив оцінено як позитивний.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4794 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2641 (одиниць) та мікропідприємництва 2153 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 62,38 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі заяви та пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 25,13 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 р.)

1 година

25,13  грн.

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 25,13 грн. = 201,04 грн.)

1 робочий день

201,04 грн.

 

 

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

226,17 грн.

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4794

-

-

16

Сумарно, гривень

1084258,98

Х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління економіки Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

29,64 грн.

(98,8 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2018 року – 14135 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

4794

142094,16 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, документів

0,4 год.

39,52

1

4794

189458,9 грн.

3. Підготовка та опрацювання одного окремого рішення щодо відшкодування відсотків

1 год.

98,8 грн.

(середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2018 року – 14135 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

4794

473647,2 грн.

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

805200,26 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1084258,98

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1084258,98

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

805200,26

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2973718,22

Х

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                О. Новодон