Рішення виконавчого комітету

від 22.08.2019 № 708 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 22.08.2019 № 708

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради

 

Розглянувши лист відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста, з метою удосконалення процедури складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, керуючись ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради в новій редакції (додаток 1).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

2.1. рішення виконавчого комітету від 23.07.2009 року № 733 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради»;

2.2. рішення виконавчого комітету від 22.08.2013 року № 553 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 23.07.2009 року № 733».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.

 

Міський голова   О. Симчишин

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.08.2019 № 708

 

 

 

Порядок

складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради (далі – підприємств).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою, визначеною у додатку № 1 до даного Порядку, на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати:

3.1. збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно із плановими та прогнозними показниками на поточний рік.

 У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками;

3.2. зростання фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов’язково подає заходи щодо забезпечення чистого прибутку на рівні поточного року із відповідними розрахунками.

4. Розробка фінансових планів підприємствами здійснюється відповідно до вимог пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

5. Проект фінансового плану підприємства в паперовому (3 примірники) та електронному вигляді подається на розгляд виконавчому органу міської ради, якому підпорядковується підприємство, а у разі відсутності підпорядкування – відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста, до 1 листопада року, що передує плановому.

5.1. До проекту фінансового плану в паперовому вигляді додаються:

а) пояснювальна записка, яка включає результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, в тому числі:

- відомості про майно підприємства;

- дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;

- відомості про претензійно-позовну роботу;

- детальна інформація про залучення, витрачання та погашення кредитних коштів;

б) штатний розпис на плановий рік;

в) проблемні питання діяльності підприємства та пропозиції по їх вирішенню;

г) затверджені заходи стратегічного плану розвитку підприємства на плановий рік;

д) проект інвестиційної програми підприємства на плановий рік (за наявності);

є) інша інформація.

6. Виконавчий орган міської ради, якому підпорядковується підприємство, протягом десятиденного терміну здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності за два попередні роки, приймає рішення щодо його погодження або повернення на доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте рішення.

7. У разі відхилення проекту фінансового плану, підприємство протягом 5 календарних днів доопрацьовує його відповідно зазначених у повідомленні зауважень та повторно подає на затвердження.

8. Виконавчий орган міської ради, якому підпорядковується підприємство, на протязі 5 календарних днів повторно розглядає проект фінансового плану підприємства та до 20 листопада, що передує звітному, подає на погодження відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста, який на протязі десятиденного терміну його опрацьовує, приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте рішення. В разі повернення проекту фінансового плану на опрацювання, виконавчий орган міської ради, якому підпорядковується підприємство, та підприємство протягом п’яти днів з дня надходження проекту забезпечують його доопрацювання з урахуванням зауважень.

9. Проект фінансового плану підприємства, погоджений виконавчим органом міської ради, якому підпорядковується підприємство, та відділом планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста, у трьох примірниках разом із пояснювальною запискою, подається заступнику міського голови, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує і координує роботу відповідного підприємства, до 05 грудня року, що передує плановому.

10. Заступник міського голови протягом 5 календарних днів розглядає проект фінансового плану підприємства та приймає рішення про його затвердження або відхилення. У разі відхилення проекту фінансового плану, заступник міського голови в письмовій формі повідомляє підприємство про підстави відхилення.

11. У разі відхилення проекту фінансового плану, підприємство протягом 5 календарних днів допрацьовує його відповідно до висловлених зауважень та повторно подає на затвердження міського голови.

12. Погоджені та завізовані заступником міського голови фінансові плани в 1 примірнику подаються відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста до 20 грудня поточного року.

13. Зміни до затвердження фінансового плану підприємства можуть вноситься з дозволу заступника міського голови, який затвердив фінансовий план, але не більше двох разів протягом планового року.

13.1. Проект змін до фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається виконавчому органу міської ради, якому підпорядковується підприємство не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

13.2. Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 11.

13.3. Зміни до фінансового плану не можуть вноситися у звітні періоди, що минули.

14. Звіт про виконання фінансового плану підприємство (додаток 3) надає у відділ планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста щоквартально разом з фінансовою звітністю не пізніше 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, разом із пояснювальною запискою щодо результатів за квартал та із зазначенням причин відхилень фактичних показників від планових.

14.1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану за рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним роком.

15. Фінансовий план підприємства (додаток 1) заповнюється згідно рекомендацій щодо заповнення форм фінансового плану (додаток 2).

16. При складанні фінансового плану на 2020 рік за розділами: ІV «Рух грошових коштів», VІІ «Звіт про фінансовий стан», VІІІ «Кредитна політика», ІХ «Коефіцієнтний аналіз», у графі «факт поточного року (очікуваний)» враховувати дані лише за 2019 рік.

17.  Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування показників фінансового плану несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

18. Відділ планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста щоквартально інформує міського голову про стан виконання фінансових планів.

19. Контроль за виконанням фінансового плану здійснює заступник міського голови, який затвердив фінансовий план.

 

Керуючий справами виконавчого комітету     Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста    Е.Тришневський

 

Додаток 1 до Порядку

від 22.08.2019 №708

 

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

рік

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середня кількість працівників

   

 

Адреса, телефон

 

 

 

Прізвище та ініціали керівника

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

ПІДПРИЄМСТВА НА ___  рік

 

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування фінансових результатів

 

Код рядка

Факт минулого  року

План поточного року

Факт поточного року (очікуваний)     

Плановий рік (усього)

У тому числі

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Доходи

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші непрямі податки

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрування)

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

008

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрування)

009

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

012

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

012/1

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

012/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрування)

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрування)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

017

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

019

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

023/1

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

023/2

 

 

 

 

 

 

 

 

ІI. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

024

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

025

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

 

 

 

на розвиток виробництва

026/1

 

 

 

 

 

 

 

 

фонд матеріального заохочення

026/2

 

 

 

 

 

 

 

 

резервний фонд

026/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

027

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:

028

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

028/1

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

028/2

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

028/3

 

 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

028/4

 

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

028/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

028/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)

029

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:

030

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

030/1

 

 

 

 

 

 

 

 

військовий збір

030/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:

031/1

 

 

 

 

 

 

 

 

основний платіж

031/1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

031/1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:

031/2

 

 

 

 

 

 

 

 

основний платіж

031/2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

031/2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат

032

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

033

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.:

034

 

 

 

 

 

 

 

 

цільове фінансування

034/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності

035

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової  діяльності

036

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

037

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період  (без цільового фінансування), в т.ч.:

038

 

 

 

 

 

 

 

 

надійшло власних фінансових ресурсів

038/1

 

 

 

 

 

 

 

 

використано фінансових ресурсів, в т.ч. на:

038/2

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст активів

038/2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення зобов’язань

038/2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

039

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

040

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, у тому числі:

041

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на сировину й основні матеріали

041/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на паливо та енергію

041/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

042

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

043

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

044

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

045

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційні витрати, усього

046

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього

047

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

048

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

049

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

050

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

051

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

052

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) оборотних активів

053

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

054

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

055

 

 

 

 

 

 

 

 

залучені кредитні кошти

056

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетне фінансування

057

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти

058

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

059

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, в т.ч.:

060

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

061

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

061/1

 

 

 

 

 

 

 

 

знос

061/2

 

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

061/3

 

 

 

 

 

 

 

 

вартість введених основних засобів

061/4

 

 

 

 

 

 

 

 

вартість виведених основних засобів

061/5

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст основних засобів

061/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи, в т.ч.:

062

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

062/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього активи

063

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

064

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобовязання і забезпечення

065

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобовязання і забезпечення

066

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

067

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

067/1

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

067/2

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

067/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Використано залучених коштів, усього, у тому числі:

068

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання, в т.ч.

068/1

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст активів

068/1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення зобовязань

068/1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання, в т.ч.

068/2

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст активів

068/2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення зобовязань

068/2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

068/3

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст активів

068/3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення зобовязань

068/3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

069

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

069/1

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

069/2

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

069/3

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт дохідності активів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності діяльності

071

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

072

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття

073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста    Е.Тришневський

 

Додаток 2 до Порядку

від 22.08.2019 № 708

 

 

 

І. Рекомендації щодо заповнення форм фінансового плану.

 

І. Розділ «Формування фінансових результатів»

 

1. Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства в плановому році, а також довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

2. Рядок 001 «дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» призначено для відображення загальної суми доходу, який планується отримати підприємством від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг. Дохід наводиться з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

3. У рядку 002 «податок на додану вартість» відображається запланована сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

4. У рядку 003 «інші непрямі податки» відображається сума податків, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг.

5. У рядку 004 «інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

6. Показник рядка 005 «чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 001) відповідних податків, зборів, платежів, знижок (рядки 002, 003, 004).

7. Показник рядка 006 «інші операційні доходи» відображає загальну суму інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід вiд операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід вiд роялті, відсотків, отриманих нa залишки коштів нa поточних ра­хунках в банках; дохiд від реалізації оборотних активів (крiм фінансових інвестицій), нео­боротних активів, утримуваниx для продажу, i грyпи вибуття;  дохід від списання кредиторської заборгованості; одержанi штрафи, пені, неустойки тощo; отримані з бюджету дотації та фінансова підтримка тощо.

8. Показник рядка 007 «дохід від участі в капіталі» відображає дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі.

9. Показник рядка 008 «інші фінансові доходи» відображає дивіденди, проценти (у тому числі отримані за строковими депозитними вкладами) та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

10. У рядку 009 «інші доходи» відображаються суми: доходів вiд реалізації фінансових інвестицій; доходів вiд неопераційних курсових різниць; доходів підприємств (крім тиx, основною діяльністю якиx є торгівля цінними паперами) вiд зміни балансової вартості фінансових інструментiв, які оцінюються зa справедливою вартістю, та iнших доходів, які виникають пiд час господарської діяльності, алe не пов’язанi з операційною діяльністю підприємства; доходів від безоплатного отримання необоротних активів (у сумі, пропорційній нарахованій амортизації); доходів від дооцінки раніше уцінених об’єктів необоротних активів (у межах попередньої уцінки); доходів від відновлення корисності активів (у межах раніше проведених уцінок і зменшень корисності); доходів у вигляді перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності.

11.  У рядках 006-009 наводяться суми доходів без податку на додану вартість.

12. Показник рядка 010 «усього доходів» дорівнює сумі рядків 005 - 009.

13. Показник рядка 011 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)» відображає розмір собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

14. Показник рядка 012 «адміністративні витрати» відображає суму загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

15. Показник рядка 013 «витрати на збут» відображає суму витрат підприємства, пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, послуг), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, послуг).

16. Показник рядка 014 «інші операційні витрати» відображає загальний розмір собівартості реалізованих виробничих запасiв, необо­ротних активів, утримуваних для продaжу, та групи вибуття; витрати на формування резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрат вiд операційних курсових різниць; визнанi економічні (фі­нансові) санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, понесені у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

17. Показник рядка 015 «фінансові витрати» відображає витрати підприємства на сплату процентів за кредитами та іншi витрати підприємства, пов’язaні із запозиченнями (крiм фінансових витрат, якi включаються в собівар­тість кваліфікаційних активiв).

18. Показник рядка 016 «втрати від участі в капіталі» відображає збиток вiд інвестицій в асоційовані, дочірні aбо спільні підприємства, облік якиx ведуть методoм участі в капіталі.

19. Показник рядка 017 «інші витрати» відображає загальний розмір: собівартості реалізації фінансових інвестицій; втрaт вiд неопераційних курсових різниць; втрат вiд уцінки фінансових інвестицій тa необоротних активів; витрат підприємств (кpім тиx, основною діяль­ністю якиx є торгівля цінними паперами) вiд зміни балансової вартості фінансовиx інструментів, якi оцінюються зa справедливою вартістю; інших витрат, які виникають пiд час господарської діяльності (кpім фінан­сових витрат), aле не пов'язані з операційнoю діяльністю підприємства.

20. Показник рядка 018 «податок на прибуток від звичайної діяльності» відображає суму витрат з податку нa прибуток.

21. Показник рядка 019 «усього витрат» дорівнює сумі рядків 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 та 018.

22. Показник рядка 020 «валовий прибуток (збиток)» розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 005) і собівартістю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 011).

23. Показник рядка 021 «фінансовий результат від операційної діяльності» визначається як різниця між алгебраїчною сумою валового прибутку (збитку) й іншого операційного доходу (рядки 020, 006) та адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами (рядки 012, 013, 014).

24. Показник рядка 022 «фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування» визначається як різниця між алгебраїчною сумою фінансового результату від операційної діяльності, доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів (рядки 021, 007, 008, 009) та фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат (рядки 015, 016, 017).

25. Показник рядка 023 «чистий прибуток (збиток), у тому числі:» розраховується як різниця між сумою прибутку (збитку) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 022) та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 018).

 

ІІ розділ «Розподіл чистого прибутку».

Відрахування частини прибутку.

  1. У рядку 024 «відрахування частини прибутку» відображаються сума перерахованих дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за минулий рік.
  2. У рядку 025 «залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих періодів на початок звітного періоду» відображають розмір нерозподіленого прибутку минулих років або непокритого збитку.
  3. У рядку 026 «інші фонди» відображаються суми відрахування до фондів, в т.ч.: на розвиток виробництва (рядок 026/1), фонд матеріального заохочення (рядок 026/2), резервний фонд (рядок 026/3).
  4. Показник рядка 027 «залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду» відображає розмір нерозподіленого прибутку або непокритого збитку на кінець звітного періоду.

 

ІІІ розділ «Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів».

  1. Рядки даного розділу повинні включати всі обов’язкові платежі комунальних підприємств до бюджету.
  2. Рядок 028 «сплата поточних податків та обов’язкових платежів до Державного бюджету України» має відповідати сумі рядків 028/1 – 028/6, показник рядка 028/3 повинен мати від’ємне значення.
  3. Рядок 029 «сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» відображає розмір сплачених податків та зборів до місцевого бюджету.

4. Рядок 030 «інші податки, збори та платежі на користь держави» має відповідати сумі рядків 030/1 – 030/2.

5. Рядок 031 «погашення податкової заборгованості» має відповідати сумі рядків 031/1 (які складаються з рядків 031/1.1 та 031/1.2) та 031/2 (які складаються з рядків 031/2.1 та 031/2.2)

6. Показник рядка 032 «усього виплат» дорівнює сумі рядків 028 - 031.

 

ІV розділ «Рух грошових коштів».

  1. У рядку 033 «залишок коштів на початок періоду» відображається залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

2. У рядку 034 «чистий рух коштів від операційної діяльності» відображається результат руху коштів від операційної діяльності - основною діяльністю підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

3. Розмір надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб для фінансування витрат на операційну діяльність підприємства відображається в рядку 034/1«цільове фінансування».

4. У рядку 035 «чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності, пов’язаної із придбанням та реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей).

5. У рядку 036 «чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображається результат руху коштів від фінансової діяльності, пов’язаною із зміною розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

7. У рядку 037 «чистий рух коштів за звітний період» відображається сума грошових надходжень та видатків від операційної діяльності (р. 034), інвестиційної діяльності (р. 035), фінансової діяльності (р. 036).

8.  Рядок 038 «чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування)» визначається різницею між надходженням власних фінансових ресурсів та їх видатками (в в.ч. спрямованих на придбання активів та погашення зобов’язань).

9. У рядку 039 «вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

10. У рядку 040 «залишок коштів на кінець року» наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях «чистий рух коштів за звітний період» (р. 037) та  «вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (р. 037). Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

 

V розділ «Елементи операційних витрат».

В розділі V «елементи операційних витрат» наводиться сума відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Показник рядка 045 «інші операційні витрати» розраховується різниця між операційними витратами (р. 046), матеріальними затратами (р.041), витратами на оплату праці (р. 042), нарахуваннями на оплату праці (р. 043), амортизацією (р.044).

 Показник рядка 046 «операційні витрати» розраховується як сума собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (р. 011), адміністративних витрат (р. 012), витрат на збут (р. 013), інших операційних витрат (р. 014).

 

VІ розділ «Капітальні інвестиції».

В розділі VІ «капітальні інвестиції» наводиться сума витрат нa придбання абo створення матеріальних i нематеріальних необоротниx активiв та джерела капітальних інвестицій.

У рядку 047«капітальні інвестиції» наводяться суми коштів у розрізі кожного виду інвестицій.

У рядку 055 «джерела капітальних інвестицій» наводяться суми коштів в розрізі кожного джерела, спрямованих на придбання капітальних інвестицій.

 

VІІ розділ «Звіт про фінансовий стан».

В розділі VІІ «Звіт про фінансовий стан» відображається інформація про активи, зобов’язання і власний капітал підприємства.

 

VІІІ розділ «Кредитна політика».

В розділі VІІІ «Кредитна політика» відображається інформація про суми отриманих, використаних та повернутих залучених коштів.

 

ІХ розділ «Коефіцієнтний аналіз».

Рядок  070 «Коефіцієнт дохідності активів»  характеризує частку сукупного  доходу  в  одній гривні вартості активів підприємства. Визначається діленням сукупних доходів (р. 010) до сукупних активів (р. 063).

У рядку 071 «Коефіцієнт рентабельності діяльності» відображається інформація про наявність можливостей підприємства до відтворення, розширення виробництва та прибутковість діяльності підприємства. Визначається діленням чистого прибутку (р. 023/1) до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р. 005).

Рядок 072 «Коефіцієнт фінансової стійкості» характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Визначається діленням власного капіталу (р. 064) до суми довгострокових (р. 065) та поточних (р. 066) зобов’язань.

Рядок 073 «Коефіцієнт покриття» характеризує достатність  оборотних  засобів  підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Визначається діленням оборотних активів (р. 062) до суми поточних (р. 066) зобов’язань.

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста   Е.Тришневський

 

Додаток 3 до Порядку

від 22.08.2019 № 708

 

 

 

 

 

рік

 

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

 

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

 

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

 

Середня кількість працівників

   

 

 

Адреса, телефон

 

 

 

 

Прізвище та ініціали керівника

 

 

 

 

 

   

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

 ПІДПРИЄМСТВА за ___  (квартал, рік)

 

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування фінансових результатів

 

 

Код рядка

План

Факт

Відхилення (+, -)

Виконання (%)

 
 

Доходи

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

інші непрямі податки

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрування)

006

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

008

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрування)

009

 

 

 

 

 

Усього доходів

010

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

012

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

012/1

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

012/2

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/3

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрування)

013

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрування)

015

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

017

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

 

 

 

 

 

Усього витрати

019

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

020

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

021

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

 

 

 

 

 

прибуток

023/1

 

 

 

 

 

збиток

023/2

 

 

 

 

 

ІI. Розподіл чистого прибутку

 

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

 

 

 

яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

024

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

025

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

на розвиток виробництва

026/1

 

 

 

 

 

фонд матеріального заохочення

026/2

 

 

 

 

 

резервний фонд

026/3

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

027

 

 

 

 

 

III. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:

028

 

 

 

 

 

податок на прибуток

028/1

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

028/2

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

028/3

 

 

 

 

 

акцизний збір

028/4

 

 

 

 

 

рентні платежі

028/5

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

028/6

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)

029

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:

030

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

030/1

 

 

 

 

 

військовий збір

030/2

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:

031/1

 

 

 

 

 

основний платіж

031/1.1

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

031/1.2

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:

031/2

 

 

 

 

 

основний платіж

031/2.1

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

031/2.2

 

 

 

 

 

Усього виплат

032

 

 

 

 

 

IV. Рух грошових коштів

 

Залишок коштів на початок періоду

033

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.:

034

 

 

 

 

 

цільове фінансування

034/1

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності

035

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової  діяльності

036

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

037

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період  (без цільового фінансування), в т.ч.:

038

 

 

 

 

 

надійшло власних фінансових ресурсів

038/1

 

 

 

 

 

використано фінансових ресурсів, в т.ч. на:

038/2

 

 

 

 

 

приріст активів

038/2.1

 

 

 

 

 

погашення зобов’язань

038/2.2

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

039

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

040

 

 

 

 

 

V. Елементи операційних витрат

 

Матеріальні затрати, у тому числі:

041

 

 

 

 

 

витрати на сировину й основні матеріали

041/1

 

 

 

 

 

Витрати на паливо та енергію

041/2

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

042

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

043

 

 

 

 

 

Амортизація

044

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

045

 

 

 

 

 

Операційні витрати, усього

046

 

 

 

 

 

VІ. Капітальні інвестиції

 

Капітальні інвестиції, усього

047

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

048

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

049

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

050

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

051

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

052

 

 

 

 

 

придбання (створення) оборотних активів

053

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

054

 

 

 

 

 

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

055

 

 

 

 

 

залучені кредитні кошти

056

 

 

 

 

 

бюджетне фінансування

057

 

 

 

 

 

власні кошти

058

 

 

 

 

 

інші джерела

059

 

 

 

 

 

VІІ. Звіт про фінансовий стан

 

Необоротні активи, в т.ч.:

060

 

 

 

 

 

Основні засоби:

061

 

 

 

 

 

первісна вартість

061/1

 

 

 

 

 

знос

061/2

 

 

 

 

 

залишкова вартість

061/3

 

 

 

 

 

вартість введених основних засобів

061/4

 

 

 

 

 

вартість виведених основних засобів

061/5

 

 

 

 

 

приріст основних засобів

061/6

 

 

 

 

 

Оборотні активи, в т.ч.:

062

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

062/1

 

 

 

 

 

Усього активи

063

 

 

 

 

 

Власний капітал

064

 

 

 

 

 

Поточні зобовязання і забезпечення

065

 

 

 

 

 

Довгострокові зобовязання і забезпечення

066

 

 

 

 

 

VІІІ. Кредитна політика

 

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

067

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

067/1

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

067/2

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

067/3

 

 

 

 

 

Використано залучених коштів, усього, у тому числі:

068

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання, в т.ч.

068/1

 

 

 

 

 

приріст активів

068/1.1

 

 

 

 

 

погашення зобов’язань

068/1.2

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання, в т.ч.

068/2

 

 

 

 

 

приріст активів

068/2.1

 

 

 

 

 

погашення зобов’язань

068/2.2

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

068/3

 

 

 

 

 

приріст активів

068/3.1

 

 

 

 

 

погашення зобов’язань

068/3.2

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

069

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

069/1

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

069/2

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

069/3

 

 

 

 

 

ІХ. Коефіцієнтний аналіз

 

Коефіцієнт дохідності активів

070

 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності діяльності

071

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

072

 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття

073

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста    Е.Тришневський