Оголошення

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСКУРІВ ОЙЛ»___

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові ___________________________Код ЄДРПОУ 44274672_____________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

___­­­­__29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 55 ____

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

____________________________тел. +38067-554-66-55___________________________________
 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Плановою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу по зберіганню нафтопродуктів, скрапленого вуглеводневого газу та автозаправної станції по вулиці Геологів, 3/5 А в м. Хмельницькому, призначеного для прийому нафтопродуктів (бензину та дизпалива) і скрапленого вуглеводневого газу (далі СВГ), що надходять на підприємство автомобільним транспортом, зберігання в резервуарах-сховищах і їх відвантаження споживачам в автоцистерни, а також реалізація споживачам пального та СВГ через автозаправну станцію (АЗС). Максимальна річна продуктивність складу нафтопродуктів становить 40 000 т/рік (орієнтовно 5000 т/рік бензину та 35000 т/рік дизпалива), складу СВГ – 35 000 т/рік, автозаправної станції - 1800 т/рік бензину і дизпалива та 400 т/рік СВГ.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво комплексу по зберіганню нафтопродуктів, скрапленого вуглеводне­вого газу та автозаправної станції передбачає влаштування основних та допоміжних будівель і споруд:

- Автозаправної станції з операторною АЗС, резервуарним парком нафтопродуктів рідкого моторного палива (далі РМП), модулем для заправки автомобілів СВГ та іншого допоміжного обладнання;

- Складу нафтопродуктів з надземною базою зберігання нафтопродуктів загальним обсягом 1800 м³, постами зливно-наливними для автоцистерн з РМП, локальними очисними спорудами дощової та побутової каналізації та іншим допоміжним обладнанням;

- Газонаповнювальної станції (далі ГНС) з підземною базою зберігання СВГ загальним об’ємом зберігання 1000 м³, адміністративно-побутовим корпусом та іншим допоміжним обладнанням.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою нового будівництва комплексу по зберіганню нафтопродуктів, скрапленого вуглеводневого газу та автозаправної станції по вулиці Геологів, 3/5 А в м. Хмельницькому є будівництво даного комплексу з надземним розташуванням бази зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Однак дана альтернатива не можлива так, як в даному випадку не будуть витримані нормативні відстані від надземної бази зберігання до будівель і споруд комплексу, а також сусідніх будівель і споруд згідно ДБН В.2.5-20:2018.

Отже технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи комплексу по зберіганню нафтопродуктів, скрапленого вуглеводневого газу та автозаправної станції з підземним розміщенням резервуарного парку СВГ заданого обʼєму, споруд та обладнання, що повʼязані єдиною технологічною схемою, а також розмірами та конфігурацією ділянки землеволодіння, найбільш ефективною як з економічної, так із технологічної та екологічної точок зору для безпечного прийому, зберігання та відпуску легкозаймистих паливних рідин та скрапленого вуглеводневого газу.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність передбачається здійснювати на земельній ділянці, загальною площею 2,7 га, з кадастровим номером 6810100000:10:001:0288 по вул. Геологів, 3/5А в м. Хмельницькому, на якій розташовуються будівлі і споруди ТОВ «ПРОСКУРІВ ОЙЛ», згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу 268513134 від 02.08.2021 р, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2239951668101.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 є малоперспективною та недоречною, так як дана земельна ділянка знаходиться на землях промисловості, віддалена від центральної частини міста та великих житлових мікрорайонів, на даній земельній ділянці розташовуються будівлі і споруди ТОВ «ПРОСКУРІВ ОЙЛ», які будуть задіяні в комплексі, а також до цієї ділянки існують вже під’їзні шляхи. Розміщення об’єкта планованої діяльності на іншій земельній ділянці потребуватиме додаткових ресурсів (земельних, фінансових, енергетичних) для влаштування під’їзних шляхів, а також в період будівництва комплексу, враховуючи прилегле розташування залізничних колій, скупчення будівельної техніки та подальше збільшення потоку автотранспорту не спричинить збільшення шумового навантаження на населення.

Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспектив­ними в порівнянні з альтернативою 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив планованої діяльності являється позитивним. Важливими соціально-економічними факторами є поповнення місцевого бюджету податковими надходженнями, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні, забезпечення паливом автотранспортної галузі, розміщення потужностей для зберігання продуктів нафто- та газопереробної промисловості.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачається будівництво АЗС з встановленням, зокрема, операторної, 3-х підземних резервуарів для нафтопродуктів об’ємом по 20 м³, 1-го аварійного резервуару об’ємом 6 м³, газового модуля об’ємом 19,95 м3 з паливороздавальними колонками.

На АЗС виконуються такі основні технологічні процеси: приймання, зберігання нафтопродуктів; заправка автомобілів рідким моторним паливом, приймання та зберігання скрапленого вуглеводного газу (СВГ), заправка СВГ автотранспортних засобів.

Склад нафтопродуктів призначений для прийому і зберігання РМП. Резервуарний парк складу складається з групи наземних резервуарів (36 резервуарів) загальним об’ємом 1800 м3. По периметру резервуарного парку передбачено замкнуте обвалування. Для зливу та наливу нафтопродуктів передбачаються зливно-наливні пости з можливістю одночасного обслуговування 2-х автоцистерн. Для виконання технологічних операцій та забезпечення потреб персоналу передбачається операторна. Технологічна схема складу нафтопродуктів дозволяє проводити злив нафтопродуктів та налив нафтопродуктів в резервуарний парк та здійснювати переміщення нафтопродуктів між резервуарами бази зберігання.

Склад СВГ (газонаповнювальна стація (ГНС)) призначений для прийому СВГ, що надходить автомобільним транспортом, зберігання його в резервуарах-сховищах (10 резервуарів) загальним об’ємом 1000 м3 і відвантаження споживачам. Технологічне устаткування ГНС розміщується в насосно-компресорному відділенні, постах для наповнення автоцистерн, технологічних трубопроводах та базі зберігання. На ділянках газопроводів рідкої фази, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями, передбачаються запобіжно-скидні клапани. Для запобігання виходу газу в атмосферу при порушенні герметичності зливних пристроїв в посту наповнення на трубопроводах передбачені швидкісні клапани. Технологічна схема ГНС можливість виконувати технологічні операції: злив та налив СВГ в базу зберігання, переміщення СВГ між групами ємностей бази зберігання.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо охорон­ного законодавства;

- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

- скиди стічних вод повинні здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності з його умовами);

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

- дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планової діяльності технічної альтернативи 2 співпадають з технічною альтернативою 1 крім впливу на атмосферне повітря та ґрунти. Зокрема при надземному розташуванні ємностей для зберігання скрапленого вуглеводневого газу на них (згідно вимог ДБН В.2.5-20:2018) повинно бути 4 запобіжні клапани (на ємностях з підземним розташуванням резервуарів – 2 запобіжні клапани), що в свою чергу збільшує кількість викидів в атмосферне повітря. Також при надземному розташуванні ємностей для зберігання скрапленого вуглеводневого газу в період високих температур навколишнього середовища ємності потрібно охолоджувати водою, а це додатковий вплив на ґрунти та поверхневі води.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони відповідно до вимог Державних санітарних правил ДСП №173-96. Дотримання режиму охорони прибережної захисної смуги р. Плоска. Дотримання правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів.

Санітарно-гігієнічні обмеження: дотримання нормативів викидів забруднюючих речовин, допустимих рівнів виробничого шуму (дБА).

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспектив­ними.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування виконуються у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), а також охоронні, відновлювальні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води).

По периметру резервуарного парку зберігання нафтопродуктів передбачається замкнуте герметичне обвалування, резервуари зберігання СВГ встановлюються підземно на бетонних фундаментах, передбачені заходи пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва;

- організація відведення дощових та талих вод;

До майданчика планованої діяльності прокладена асфальтована під’їзна дорога.

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 є малоперспективною та недоречною, варіант розміщення за територіальною альтернативою 1 обраний в якості основного варіанту.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

клімат і мікроклімат – вплив не передбачається;

геологічне середовище – вплив не передбачається;

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при експлуатації комплексу по зберіганню нафтопродуктів, скрапленого вуглеводневого газу та автозаправної станції, при експлуатації автотранспорту під час доставки та відпуску нафтопродуктів та СВГ. Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта являються: дихальні клапани резервуарів зберігання РМП, запобіжні клапани резервуарів зберігання СВГ, паливороздавальні та газороздавальні пістолети, дизель-генератор, автотранспорт.

водне середовище – вплив на водні ресурси не суттєвий. При експлуатації об’єкту не передбачається використання водних ресурсів для технологічних потреб, використання води відбувається тільки для госппобутових потреб персоналу та забезпечення протипожежної безпеки. Поверхневі (зливові і талі) води та госппобутові стічні води проходять очищення на передбачених проектом, окремих для кожного виду стічних вод, очисних спорудах, до нормативних показників перед скиданням у р. Плоску.

ґрунти – ділянка під розміщення об’єкту будівництва техногенно порушена та вкрита насипним ґрунтом, знесення родючого шару ґрунту при будівництві не проводиться. Відходи при експлуатації об’єкту передаються спеціалізованим організаціям;

земельні ресурси – вплив не передбачається;

шумове забруднення – основний вплив пов’язаний з роботою двигунів автомобільної техніки і транспорту;

природно-заповідний фонд – на відстані близько 800 м від комплексу по зберіганню нафтопродуктів, СВГ та АЗС розташований парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення – парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Вказаний парк розташований поза межами впливу комплексу. При проектуванні комплексу особлива увага приділяється забезпеченню аварійної безпеки комплексу, унеможливленню забрудненню прилеглої території, акваторії р. Плоска розлитими нафтопродуктами.

рослинний та тваринний світ – вплив на флору і фауну обмежується територією розміщення об’єкту; можливий опосередкований вплив при експлуатації технологічного обладнання, автотранспорту;

навколишнє соціальне середовище – позитивний вплив на місцеву економіку (забезпечення паливом автотранспортної галузі, розміщення потужностей для зберігання продуктів нафто- та газопереробної промисловості, створення нових робочих місць для населення, відрахування податків до місцевого бюджету);

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури, зони відпочинку та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-захисної зони, нормативів викидів та шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспектив­ними.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 4 ч. 3 ст. 3 - поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля та дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видаються Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, дозвіл на спеціальне водокористування, що видається Державним агентством водних ресурсів України, дозвіл на початок будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України, інші дозвільні документи.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації; поштова адреса: 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70; (0382)61-85-08, (0382)61-85-09; e-mail: [email protected].

Контактна особа: Локазюк Ганна Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.