Рішення виконавчого комітету

від 14.12.2017 року № 943 "Про затвердження положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради"

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14.12.2017 року № 943

Про затвердження положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи звернення Громадської ради від 21.09.2017 року №11, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

Заступник міського голови                        А. Нестерук

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 14.12.2017 року № 943

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Хмельницької міської ради

 

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (далі - Громадська рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні справами територіальної громади міста Хмельницького, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Хмельницької міської ради, сприяння налагодженню ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації повноважень виконавчого комітету міської ради.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади м. Хмельницького та цим Положенням.

Положення про Громадську раду та зміни до нього схвалюються на засіданні Громадської ради та затверджується  виконавчим комітетом Хмельницької міської ради (далі - виконавчий комітет).

3. Основними завданнями Громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами територіальної громади міста Хмельницького;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації владних повноважень.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконавчому комітету пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконавчому комітету обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації повноважень виконавчого комітету у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчого комітету;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляються виконавчим комітетом;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення прозорості та відкритості діяльності виконавчого комітету, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у віданні виконавчого комітету;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи міста;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій;

6) реалізовувати право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в таких формах:

- місцеві референдуми;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

-  громадські експертизи;

- громадські слухання;

- у  інших формах не заборонених чинним законодавством.

7) використовувати надані їй приміщення та оргтехніку.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет.

Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Членам Громадської ради видаються посвідчення відповідного зразка, який затверджується Громадською радою.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території міста Хмельницького не менше ніж 2 роки.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 70 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Інститути громадянського суспільства, представники яких були виключені з членів Громадської ради на підставі підпунктів 1, 3, 4, 8  пункту 10 цього Положення, не можуть вносити кандидатури своїх представників для їх обрання до наступного складу Громадської ради.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради виконавчий комітет утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при виконавчому комітеті вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів затверджується рішенням виконавчого комітету.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та виконавчого комітету.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом двох років до дня подання заяви;

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом чотирнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з виконавчим комітетом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому комітету.

Виконавчий комітет оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Виконавчий комітет затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1) відсутності члена Громадської ради на її засіданнях та засіданнях комісій два рази підряд і більше без поважних причин;

2) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3) некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської ради по відношенню до інших членів та дискредитації Громадської ради в цілому після одного офіційного попередження головою (головуючим) за ініціативою 25% від присутніх на засіданні членів Громадської ради;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

5) смерті члена Громадської ради;

6) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

7) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

8) в разі бездіяльності члена Громадської ради (невинесення жодного питання протягом календарного року);

9) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

10) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради на підставі протоколу засідання Громадської ради. Виконавчий комітет оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом п`яти робочих днів з моменту затвердження.

10-1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації виконавчого комітету.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється рішенням виконавчого комітету міської ради.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виконавчий комітет утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

11. Вищий керівний орган Громадської ради. Голова, перший заступник та заступники голови Громадської ради.

11.1. Вищим керівним органом Громадської ради є засідання.

Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради та однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Слово на виступ в першу чергу надається членам Громадської ради та уповноваженому виконавчого комітету.

Дата проведення наступного засідання Громадської ради визначається на попередньому засіданні.

Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Громадської ради щодо скликання загальних зборів, конференції громадян за місцем проживання, ініціювання громадських слухань та проведення громадських експертиз приймається за поданням правління Громадської ради або однієї із профільних комісій Громадської ради.

Положення про Громадську раду та зміни до нього схвалюються простою більшістю голосів від загального складу Громадської ради на її засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Члени Громадської ради зобов’язані при прийнятті рішень:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів при розгляді питань під час засідання Громадської ради;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова Громадської ради має заступників (першого та трьох заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

11.2. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення засідань Громадської ради та правління, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені Громадської ради та правління;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, галузевими та територіальними громадськими радами;

- скликає та організовує роботу правління Громадської ради;

- бере участь у засіданнях виконавчого комітету.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі відсутності голови Громадської ради його повноваження виконує перший заступник.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради.

11.3. Перший заступник голови Громадської ради:

- у разі відсутності голови Громадської ради виконує його обов’язки;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- координує роботу секретаріату Громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень Громадської ради.

11.4. Заступники голови Громадської ради:

- забезпечують виконання закріплених напрямів роботи Громадської ради;

- організовують вивчення та дослідження громадської думки;

- контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

- розглядають за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до її компетенції;

- виконують інші функції, відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень Громадської ради.

Голова, заступники голови та члени Громадської ради не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших членів Громадської ради до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Голова, члени правління, голови комісій Громадської ради можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Хмельницької міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах Хмельницької міської ради.

12. Для організації роботи та проведення засідань Громадської ради обираються робочі органи: правління, секретаріат та лічильна комісія.

12.1. Правління Громадської ради є постійно діючим органом управління радою на чолі з головою Громадської ради. До складу правління входить голова, перший заступник, заступники, члени секретаріату та голови комісій.

Правління Громадської ради:

- вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до виключної компетенції Громадської ради;

- скликає засідання Громадської ради, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень Громадської ради з питань, що вносяться на обговорення, в тому числі і кадрові питання;

- забезпечує виконання рішень Громадської ради, своїх власних рішень та планів роботи;

- звітує перед Громадською радою про свою діяльність в період між черговими засіданнями;

- розглядає звернення громадян, громадських організацій, політичних партій та інших фізичних та юридичних осіб;

- визначає осіб, які виступають від імені Громадської ради у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

- повноваження будь-якого члена правління може бути припинено достроково за рішенням Громадської ради за ініціативою 1/3 складу ради.

Засідання правління є правомочним за умови присутності більше половини членів правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Засідання правління скликається головою Громадської ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу в місяць. Склад правління затверджується на засіданні Громадської ради.

12.2. Секретаріат Громадської ради.

Для забезпечення діяльності рада обирає секретаріат Громадської ради з трьох членів.

Секретаріат ради:

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення засідань та правління Громадської ради, слухань та роботи постійних комісій, експертних груп ради;

- протоколює засідання та правління Громадської ради;

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради;

- реєструє звернення громадян та організацій, відповіді на них;

- відповідає за оприлюднення прийнятих рішень Громадської ради;

- виконує інші рішення та доручення Громадської ради та її правління.

- інформує виконавчий комітет та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу;

- здійснює фото-, аудіо-, та відеосупровід заходів, що проводить Громадська рада;

- вживає заходи для дотримання Громадською радою прозорості діяльності, демократичних стандартів комунікації із засобами масової інформації та громадськістю.

Громадська рада може випускати власний бюлетень.

12.3. Лічильна комісія є робочим органом Громадської ради, що створюється для підрахунку голосів на засіданнях Громадської ради під час голосування.

Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох членів Громадської ради більшістю від присутніх на засіданні членів ради за пропозицією головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим на засіданні.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводять гласно і відкрито.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії та затверджуються радою.

13. Громадська рада з числа своїх членів створює комісії з врахуванням гендерної політики. Комісії здійснюють підготовку питань на правління для включення в порядок денний засідання Громадської ради. До роботи в комісіях на добровільних засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатись експерти та фахівці з відповідних питань.

Комісії Громадської ради:

  1. комісія з питань регламенту, організації роботи громадської ради, антикорупційної політики, зв’язків з правоохоронними органами та військовими частинами;
  2. комісія з питань планування, бюджету та фінансів;
  3. комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
  4. комісія з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста;
  5. комісія з питань соціально-економічного розвитку та розвитку інфраструктури, інвестиційної політики;
  6. комісія з гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації;
  7. комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

До складу комісії мають входити не менше п’яти членів Громадської ради.

Члени Громадської ради можуть бути членами лише однієї комісії, а також мають право бути присутніми на засіданнях інших комісій з правом дорадчого голосу.

Персональний склад комісій затверджується рішенням Громадської ради за поданням голови Громадської ради.

Члени Громадської ради самостійно обирають комісії, в яких бажають працювати. Члени відповідної комісії обирають голову, заступника голови та секретаря комісії, розробляють положення про комісію. Положення про комісію затверджується Громадською радою.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  Сабій Ю.С.