Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького

 

Про затвердження типових документів

для розміщення тимчасових споруд для

провадження підприємницької діяльності

на території м. Хмельницького

 

 

            З метою підвищення ефективності використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди,  розглянувши клопотання управління торгівлі та враховуючи вимоги рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» із внесеними змінами та доповненнями,  керуючись Законом України                       «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

            1. Затвердити наступні типові документи:

            1.1. договори про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, згідно з додатками                             №1, №2, №3;

            1.2. заяви про укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, згідно з додатками №4, №5;

           1.3. акт звірки по сплаті за договором про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, згідно з додатком №6.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                            В. Гончарука, управління торгівлі.

 

 

 

Міський голова                                                                                                        О. Симчишин

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                               Ю. Сабій

 

Заступник міського голови                                                                                      В. Гончарук

 

Начальник  управління торгівлі                                                                               Р. Сідлецька  

 

Завідувач юридичного відділу                                                                                 Л. Демчук

 

Заступник завідувача загального відділу                                                                С. Отрощенко

 

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року

 

Договір № ________- С

про встановлення особистого строкового сервітуту

для розміщення стаціонарної тимчасової споруди

 

м.  Хмельницький                                                                            «_____»_________ 20___ року

 

            Управління торгівлі міської ради в особі начальника управління ______________

(надалі «Власник»), що діє на підставі рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 № 30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» із змінами, внесеними рішеннями сесій Хмельницької міської ради, рішення п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 29.02.2012 р. № 23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького», рішення двадцять першої сесії Хмельницької міської ради від 12.12.2012 р. № 18 «Про затвердження комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького» з одного боку та суб’єкт господарювання фізична особа – підприємець (надалі «Сервітуарій»)_____________________

                                                                                                                                                                                       (ПІБ фізичної особи-підприємця)                                                                                    

чи юридична особа _______________________________________________________________

                                                                                                                     (назва підприємства)

в особі керівника________________________________________________________________

                                                                                                            (ПІБ керівника підприємства)                                                                                                         (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців______________________________________________________________________), в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку склали даний Договір про таке:

             1. Предмет Договору.

                1.1. Предметом даного Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно «Сервітуарію» на територію, на якій буде розміщуватись та використовуватись для _________________________________________________________________________________

                                                               (вид функціонального призначення згідно додатку №4 до рішення сесії)

тимчасова споруда узгодженого архітипу _____________________________________________,

                                                                                                                                                                   (тип  тимчасової споруди)

загальною площею _______ м2.                                                                                 

                1.2. Об'єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія (об’єкт благоустрою) в м. Хмельницькому за адресою: ____________________, загальною площею ___________ м2, розташування та межі якої зазначено в паспорті прив’язки тимчасової споруди, що є невід’ємною частиною цього Договору.

       1.3. За тимчасовою спорудою «Сервітуарія» також закріплюється територія площею ________м2 для  утримання в належному стані (в тому числі: тротуар, газон та  бортовий камінь) згідно схеми благоустрою прилеглої території тимчасової споруди паспорту прив’язки, розробленої у відповідності до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених рішенням Хмельницької міської ради. Здійснення прибирання прилеглої території може проводитись силами спеціалізованих підприємств за умови укладення договору. Витрати на утримання в належному стані закріпленої за тимчасовою спорудою «Сервітуарія» території здійснюються за рахунок «Сервітуарія».

     1.4. Даний Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.

            1.5. Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності не є об’єктом нерухомого майна та в будь якому випадку право на неї не може бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

           

 

            2. Розрахунки за Договором.

            2.1. Розрахунок річної плати за розміщення тимчасової споруди проводиться за формулою:

П = 0,2 Вм х S х Кф;

де: П - річна плата за розміщення ТС у грн.; Вм- річна вартість 1 м² об’єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м² земельної ділянки у відповідному місці у грн.;  S - площа тимчасової споруди у м²;  Кф - коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, затверджений рішенням міської ради; 0,2 - коефіцієнт, що враховується для розрахунку плати за користування об’єктом благоустрою.

            Річний розмір плати за цим Договором на __________ рік становить: ____________________________________________________________________________грн.

                                                    (число та сума прописом)

Місячний розмір плати ______________________________________________________грн.

                                                               (число та сума прописом)

           2.2. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок:_______________________________________________________

                                                                                                                     (реквізити)

із зазначенням номеру Договору.                                              

            2.3. Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України або прийняття Хмельницькою міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за розміщення тимчасових споруд, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. «Власник» у разі зміни розміру плати письмово повідомляє «Сервітуарія». 

            3. Права та обов'язки Сторін.

            3.1. «Власник» має право:

            3.1.1. Вимагати від «Сервітуарія» використання особистого строкового сервітуту, встановленого даним Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі.

            3.1.2. Вимагати від «Сервітуарія» своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.

            3.1.3. Вимагати від «Сервітуарія» утримувати в належному стані територію, закріплену за тимчасовою спорудою, а також підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою.

            3.1.4. Здійснювати перевірки дотримання «Сервітуарієм» умов Договору та утримання закріпленої за тимчасовою спорудою території в належному стані.

            3.1.5. Змінювати розмір плати, встановленої в Договорі, у випадках, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

            3.1.6. Вимагати тимчасового перенесення тимчасової споруди «Сервітуарія» після направлення «Сервітуарію» відповідного письмового повідомлення за 1 місяць, при необхідності проведення планових ремонтних робіт на території, на якій розміщена тимчасова споруда та без попередження при необхідності проведення аварійних ремонтних робіт, з наданням тимчасового місця для розміщення тимчасової споруди.

            3.1.7. В односторонньому порядку розірвати даний Договір щодо розміщення «Сервітуарієм» тимчасової споруди у випадках, передбачених п.п. 4.3, 5.5.2. цього Договору.

            3.1.8. Демонтувати тимчасову споруду у порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради.

         3.2. «Власник» зобов'язаний:

        3.2.1. Не перешкоджати “Сервітуарію” використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності виключно відповідно до умов даного Договору.

         3.3. «Сервітуарій» має право:                                                                     

    3.3.1. Використовувати встановлений даним Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання умов цього Договору.

         3.3.2. Передавати тимчасову споруду або її частину в оренду юридичній/фізичній особі-підприємцю. При цьому: паспорт прив’язки на орендаря не оформляється, відповідний Договір про встановлення особистого строкового сервітуту із ним не укладається.

            Передача в оренду не більше 30% частини тимчасової споруди для іншого використання не вважається зміною функціонального призначення  тимчасової споруди.

         Строк дії Договору оренди тимчасової споруди або її частини не може перевищувати строку дії Договору про встановлення особистого строкового сервітуту

         3.3.3. Розміщувати поряд з тимчасовою спорудою холодильне обладнання, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм без отримання будь-якого дозволу, за умови забезпечення безперешкодного руху пішоходів. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі тимчасової споруди,  а обладнання має розміщуватись поряд із нею

           3.4. «Сервітуарій» зобов'язаний:

           3.4.1. Дотримуватись чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності в даній тимчасовій споруді, не змінювати функціонального призначення тимчасової споруди без внесення змін в Договір.

       3.4.2. Дотримуватися умов даного Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в даному Договорі.

       3.4.3. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом в порядку, визначеному Договором.

              3.4.4. Після  закінчення строку дії Договору, провести звірку із «Власником» щодо повноти сплати за даним Договором та підписати Акт звірки, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за даним Договором.

              3.4.5. За власний рахунок підтримувати у належному стані зовнішній вигляд  тимчасової споруди, здійснювати прибирання прилеглої території у відповідності до «Правил благоустрою території міста Хмельницького», затверджених рішенням Хмельницької міської ради та паспорту прив’язки.

          3.4.6. Не здійснювати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших об'єктів на території, на яку встановлено особистий строковий сервітут.

          3.4.7. Після розміщення тимчасової споруди подати в управління адміністративних послуг  письмову заяву за формою наведеною у додатку 2 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011року № 244, із зазначенням інформації про виконання вимог паспорта прив’язки.

        3.4.8. Після закінчення строку дії Договору, у разі неукладання Договору на новий термін чи анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди «Сервітуарія», припинити користуватися територією та демонтувати тимчасову споруду.

          3.4.9. Не допускати  укладення договору оренди тимчасової споруди або її частини на строк, який перевищує строк дії договору особистого строкового сервітуту.

            3.4.10. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж перенести тимчасову споруду в інше місце.

            Нове місце для розміщення письмово пропонується «Сервітуарію»  управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності після погодження «Сервітуарія».

            У разі незгоди «Сервітуарія» із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради.

             4. Відповідальність за невиконання умов договору.

             4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору, нанесення збитків, Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

             4.2. В разі порушення термінів оплати, зазначених в п.2.2. Договору, «Сервітуарій» сплачує пеню в розмірі 1,0 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.

             4.3. У разі наявності у  «Сервітуарія»  заборгованості за даним Договором у сумі, що перевищує плату за два календарних місяці, даний Договір достроково розривається «Власником» в односторонньому порядку, про що «Сервітуарій» письмово повідомляється про розірвання Договору на адресу вказану в цьому Договорі. В такому випадку Договір вважається розірваним через 14 робочих днів з дня направлення письмового повідомлення «Сервітуарію».

            «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на вказаній в цьому Договорі території та зобов’язаний демонтувати/знести тимчасову споруду в строки вказані в письмовому повідомленні про розірвання Договору.

            5. Терміни дії договору, зміна умов договору та припинення його дії.

            5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та припиняється після спливу строку, на який було встановлено сервітут.

            5.2. Термін дії даного Договору з _______________ по ________________.

            5.3. Зміна умов даного Договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін.

            5.4. Даний Договір вважається достроково припинений, якщо змінився власник тимчасової споруди.

            5.5. Дія даного Договору припиняється:

            5.5.1. Шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін або на підставі рішення суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених даним Договором;

            5.5.2. Шляхом його розірвання за ініціативою «Власника» в односторонньому порядку у разі:

           5.5.2.1. Закінчення строку дії паспорта прив’язки.

           5.5.2.2. Анулювання паспорта прив’язки у випадках передбачених чинним законодавством  України, про що управління архітектури та містобудування письмово повідомляє управління торгівлі.

           5.5.2.3. Самовільної зміни «Сервітуарієм» функціонального призначення тимчасової споруди.

            5.5.2.4. Створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану тимчасової споруди, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами);

5.5.2.5. У разі притягнення суб’єкта господарювання двічі   до  адміністративної  відповідальності за порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.

5.5.2.6. У разі заборгованості за даним Договором у випадку передбаченому п. 4.3.  даного Договору.

6. Інші умови.

6.1. Встановлений (передбачений) цим Договором особистий строковий сервітут не позбавляє «Власника» прав володіння, користування або розпорядження об'єктом даного Договору, не надає «Сервітуарію» права на проведення будь-якого будівництва на території, наданій йому для розміщення тимчасової споруди, та території для забезпечення благоустрою (підтримання в належному стані).

           6.2. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості в судовому порядку.

            6.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

            6.4.  Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. До цього Договору додаються :

            Додаток 1. Паспорт прив'язки тимчасової споруди .

            Додаток 2. Довідка про вартість 1 м² об'єкта благоустрою.

            Додаток 3. Акт звірки

            Додаток 4. Пам’ятка - Витяг з Правил благоустрою території міста Хмельницкого.

            7. Юридичні адреси сторін.

    «Власник»:                                                                                

«Сервітуарій»:

Управління торгівлі

___________________________________

              ( ПІБ ФОП  чи назва юридичної особи)

м. Хмельницький

  ___________________________________

(юридична адреса, адреса проживання ФОП  )

вул. _________________________________________           

Паспорт: серія _______ № ___________

   Одержувач коштів:                                                      _______________________________________________

   іден. № _______________________

 

Код ЄДРПОУ: ________________________________

     тел. _________________________

Банк одержувача :_____________________________

 

МФО:   ______________________________________      

 

р/р___________________________________________

 

   призначення платежу:

 

плата за встановлення  сервітуту

 

ДОСС №  _______ від __________20____ року  

 

   _____________________________________________

   (вказати тип тимчасової споруд  павільйон чи кіоск)

 

   Начальник

   управління торгівлі                _______________

  

___________________________________

                              (ПІБ та підпис «Сервітуарія»)

 

вик. _____________________

тел. _____________________

 

 

 

Керуючий справами              

виконавчого комітету                                                                                    Ю. Сабій

 

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                    Р. Сідлецька                  

 

 

 

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року 

                                                          

                                                    Договір №               - П

про встановлення особистого строкового сервітуту

для розміщення пересувної тимчасової споруди

 

м.  Хмельницький                                                                   «_____»__________ 20___ року

 

 

            Управління торгівлі міської ради  в особі  начальника управління ______________,  (надалі «Власник»), що діє на підставі рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 № 30 „Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького”, із змінами, внесеними рішеннями сесій Хмельницької міської ради, рішення п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 29.02.2012  № 23 „Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького”, рішення двадцятої сесії Хмельницької міської ради від 31.01.2018 № 79 «Про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького» з одного боку, та суб’єкт господарювання фізична особа – підприємець (надалі «Сервітуарій») _________________________________________________________

                                                                                                                                (ПІБ фізичної особи-підприємця)                                                                                                 

чи юридична особа ___________________________________________________________

                                                                                                                     (назва підприємства)

в особі керівника______________________________________________________________

                                                                                                            (ПІБ керівника підприємства)                                                                                                         (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців____________________________________________________________________), в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку склали цей договір про таке:

            1. Предмет Договору.

               1.1. Предметом цього Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно «Сервітуарію» на територію, на якій буде розміщуватись та використовуватись для  ___________________________________________________________________________

(вид діяльності: торгівля прод та непрод товарами;, надання послуг з харчування; побутових послуг тощо )

пересувна тимчасова споруда дрібнороздрібної торговельної мережі ___________________                                     

                                                                                                                                (тип тимчасової споруди)

на підставі протоколу  електронних торгів  № ______________ від ___________ 20___ року.

               1.2. Об'єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія                               (місце, об’єкт благоустрою) у  м. Хмельницькому по вул. ________________, площею___м2, розташування та межі якої зазначено в паспорті прив’язки тимчасової споруди, що є невід’ємною частиною цього Договору.

            1.3. За пересувною тимчасовою спорудою «Сервітуарія» також закріплюється територія площею _________ м² для  утримання в належному стані (в тому числі: тротуар, газон та  бортовий камінь) згідно схеми благоустрою прилеглої території тимчасової споруди паспорту прив’язки, розробленої у відповідності до «Правил благоустрою території міста Хмельницького», затверджених рішенням міської ради. Здійснення прибирання прилеглої території може проводитись силами спеціалізованих підприємств за умови укладення договору. Витрати на утримання в належному стані закріпленої за тимчасовою спорудою «Сервітуарія» території здійснюються за рахунок «Сервітуарія».

              1.4. Даний Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.

            1.5. Пересувна тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності не є об’єктом нерухомого майна та в будь якому випадку право на неї не може бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

               2. Розрахунки за Договором.

       2.1.  «Сервітуарій» сплачує «Власнику» плату за користування особистим строковим сервітутом за розміщення  _____________________________________, площею

            (тип споруди)

________ м2   в сумі, що зазначена в протоколі електронних торгів № ___від___20___ року.                                                                                                              

           2.2. Перший внесок – авансовий платіж за договором за 3 місяці в сумі______________________________________________________________________грн.,

                                                                  (число та сума прописом)

решту суми ____________________________________________ щомісячно рівними частками

                                                                   (число та сума прописом)

не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок: _____________________

                                                                                                                   (реквізити)

із зазначенням номеру договору.  

            3. Права та обов'язки Сторін.

           3.1. «Власник» має право:

           3.1.1.Вимагати від «Сервітуарія» використання особистого строкового сервітуту, встановленого даним Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі.

           3.1.2. Вимагати від «Сервітуарія» своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.

           3.1.3. Вимагати від «Сервітуарія» утримувати в належному стані територію, закріплену за пересувною тимчасовою спорудою,  а також підтримувати належний експлуатаційний стан пересувної тимчасової споруди.

        3.1.4. Здійснювати перевірки дотримання “Сервітуарієм” умов Договору та утримання закріпленої за пересувною тимчасовою спорудою території в належному стані.

            3.1.5. Змінювати розташування пересувної тимчасової споруди у разі, коли пересувна тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд. «Власник» надсилає «Сервітуарію» не пізніше ніж за 1 місяць до запланованого тимчасового перенесення пересувної тимчасової споруди повідомлення про необхідність її тимчасового перенесення у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту.

            Перенесення пересувної тимчасової споруди (у тому числі повернення на попереднє місце) здійснюється за рахунок «Сервітуарія» у місячний строк (при аварійних роботах – тижневий строк) після закінчення таких робіт.         Місце нового розміщення пересувної тимчасової споруди «Сервітуарій» узгоджує з управлінням архітектури та містобудування.

            Під час проведення аварійних ремонтних робіт «Сервітуарій» повинен припинити підприємницьку діяльність в пересувній тимчасовій споруді.

            3.1.6. В односторонньому порядку розірвати даний Договір щодо розміщення «Сервітуарієм» пересувної тимчасової споруди у випадках, передбачених п.п. 4.3, 5.5.2. даного Договору.

            3.1.7. Демонтувати ТС у порядку, затвердженому рішенням міської ради.

            3.1.8. За один місяць до закінчення строку дії Договору оголосити проведення електронних торгів (аукціону) на вказане в цьому Договорі місце розміщення пересувної тимчасової споруди.

             3.2. «Власник» зобов'язаний:

           3.2.1. Не перешкоджати «Сервітуарію» використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності виключно відповідно до умов даного Договору.

              

               3.3. «Сервітуарій» має право:

           3.3.1. Використовувати встановлений даним Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання умов даного Договору.

               3.3.2.Розміщувати поряд з пересувною тимчасовою спорудою холодильне обладнання, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм без отримання будь-якого дозволу, за умови створення безперешкодного руху пішоходів. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі тимчасової споруди, а обладнання має розміщуватись поряд із нею.

            3.3.3. Взяти участь в електронних торгах (аукціоні), які оголошує «Власник» за один місяць до закінчення строку дії даного Договору на вказане в цьому Договорі місце розміщення пересувної тимчасової споруди.

               3.4. «Сервітуарій» зобов'язаний:

      3.4.1. Дотримуватись чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності в даній пересувній тимчасовій споруді, не змінювати функціонального призначення пересувної тимчасової споруди без внесення змін в Договір.

               3.4.2. Дотримуватися умов даного Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в даному Договорі.

           3.4.3. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом в порядку, визначеному Договором.

            3.4.4. За місяць до закінчення строку дії Договору, провести звірку із «Власником» щодо повноти сплати за даним Договором та підписати Акт звірки, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за даним Договором.

            3.4.5. За власний рахунок підтримувати у належному стані зовнішній вигляд  пересувної тимчасової споруди, здійснювати прибирання прилеглої території у відповідності до «Правил благоустрою території міста Хмельницького», затверджених рішенням Хмельницької міської ради та паспорту прив’язки.

        3.4.6. Не здійснювати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших об'єктів на території, на яку встановлено особистий строковий сервітут.

             3.4.7. Після розміщення пересувної тимчасової споруди подати в управлінця адміністративних послуг письмову заяву за формою наведеною у додатку 2 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244, із зазначенням інформації про виконання вимог паспорта прив’язки.

               3.4.8. У разі, якщо «Сервітуарія» не визнано переможцем електронних торгів (аукціону)  на вказане в цьому Договорі місце розміщення пересувної тимчасової споруди, припинити користуватися територією (місцем, об’єктом благоустрою) за цим Договором  та в двох тижневий термін від дати проведення електронних торгів (аукціону), демонтувати пересувну тимчасову споруду.

               3.4.9. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж перенести тимчасову споруду в інше місце.

               Нове місце для розміщення пересувної тимчасової споруди письмово пропонується «Сервітуарію»  управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності після погодження «Сервітуарія».

               У разі незгоди «Сервітуарія» із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, пересувна тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради.

               4. Відповідальність за невиконання умов Договору.

               4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

            4.2. В разі порушення термінів оплати, зазначених в п. 2.2. даного Договору, «Сервітуарій» сплачує пеню в розмірі 1% від несплаченої суми за кожен день просрочення платежу.

            4.3. У разі наявності у  «Сервітуарія»  заборгованості за даним Договором у сумі, що перевищує плату за два календарних місяці, даний Договір достроково розривається «Власником» в односторонньому порядку, про що «Сервітуарій» письмово повідомляється про розірвання Договору на адресу вказану в цьому Договорі. В такому випадку Договір вважається розірваним через 14 робочих днів з дня направлення письмового повідомлення «Сервітуарію».

            «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на вказаній в цьому Договорі території (місці, об’єкті благоустрою) та зобов’язаний демонтувати/знести пересувну тимчасову споруду в строки вказані в письмовому повідомлені про розірвання Договору.

            5. Терміни дії договору, зміна умов договору та припинення його дії.

            5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та припиняється після спливу строку, на який було встановлено сервітут.

            5.2. Термін дії даного Договору з _______________ по ________________.

            5.3. Зміна умов Договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін.

            5.4. Даний Договір вважається достроково припинений, якщо змінився власник пересувної тимчасової споруди.

            5.5. Дія даного Договору припиняється:

            5.5.1. Шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін або на підставі рішення суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених даним Договором;

            5.5.2. Шляхом його розірвання за ініціативою «Власника» в односторонньому порядку у разі:

            5.5.2.1. Анулювання паспорта прив’язки, у випадках передбачених чинним законодавством  України, про що управління архітектури та містобудування письмово повідомляє управління торгівлі.

5.5.2.2. Самовільної зміни суб’єктом господарювання функціонального   призначення тимчасової споруди.

            5.5.2.3. Створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану пересувної тимчасової споруди, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами).

            5.5.2.4. У разі притягнення суб’єкта господарювання двічі до адміністративної  відповідальності за порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. 

5.5.2.5. У разі заборгованості за даним Договором у випадку передбаченому п. 4.3.  даного Договору.

           6. Інші умови.

6.1. Встановлений (передбачений) даним Договором особистий строковий сервітут не позбавляє «Власника» прав володіння, користування або розпорядження об'єктом даного Договору.

            6.2. Спори, що виникають при виконанні даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості в судовому порядку.

            6.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

            6.4. Даний Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Додатки до цього договору є його невід’ємною частиною. До цього договору додаються :

            Додаток 1. Паспорт прив'язки тимчасової споруди .

            Додаток 2. Протокол електронних торгів № __________від _________20___ року.                                                                                                              

            Додаток 3. Пам’ятка - Витяг з Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням сесії Хмельницької міської ради.

Додаток 4. Квітанція про сплату  авансового платежу.

            7. Юридичні адреси сторін.

    «Власник»:                                                                                

«Сервітуарій»:

Управління торгівлі

______________________________________

              ( ПІБ ФОП  чи назва юридичної особи)

м. Хмельницький

  _____________________________________

(юридична адреса, адреса проживання ФОП  )

вул. Грушевського, 88              

паспорт серія :_________________________

   Одержувач коштів________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   іден. № ________________________________

 

Код ЄДРПОУ: ___________________________

     тел. __________________________________

Банк одержувача :________________________

 

МФО:   _________________________________     

 

р/р

 

   призначення платежу:

 

плата за встановлення сервітуту

 

ДОСС №  _____ від ____________ 20___року  

 

 

 

   Начальник

   управління торгівлі                _______________

  

_______________________________________

                              (ПІБ та підпис «Сервітуарія»)

 

 

вик. _____________________

тел. ______________________

 

 

 

 

 

Керуючий справами              

виконавчого комітету                                                                                    Ю. Сабій

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                    Р. Сідлецька                  

 

                                                                                                                                            Додаток №3

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року

 

Договір №_______-М

про встановлення особистого строкового сервітуту

 для розміщення тимчасової споруди відкритого майданчика для харчування

 

місто  Хмельницький                                                                  «____» _______ 20____ року

 

            Управління торгівлі міської ради в особі начальника управління _________ (надалі «Власник»), що діє на підставі рішення п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 29.02.2012 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», рішення тридцятої сесії  Хмельницької міської ради  від 17.04.2019 №27 «Про затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому» з одного боку, та суб’єкт господарювання фізична особа – підприємець (надалі «Сервітуврій»)_________________________________________________________________

                                                                 (ПІБ фізичної особи-підприємця)                                                                                                 

чи юридична особа_____________________________________________________________

                                                                                                                     (назва підприємства)

в особі керівника_______________________________________________________________

                                                                                                            (ПІБ керівника підприємства)                                                                                                         (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та  фізичних осіб - підприємців) в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку склали цей договір про таке:

            1. Предмет Договору.

            1.1. Предметом цього Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно «Сервітуарію» на територію, на якій буде розміщуватись та використовуватись для розширення посадочних місць закладу ресторанного господарства тимчасова споруда –відкритий майданчик для харчування, загальною площею _____ м².

            1.2. Об'єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія (об’єкт благоустрою) в м. Хмельницькому за адресою ______________________________ площею _______ м² , розташування та межі якої зазначено в паспорті прив’язки тимчасової споруди, що є невід’ємною частиною цього Договору.

            1.3. За тимчасовою спорудою “Сервітуарія” також закріплюється територія площею _____ м² для утримання в належному стані (в тому числі: тротуар, газон та бортовий камінь) згідно схеми благоустрою прилеглої території тимчасової споруди паспорту прив’язки, розробленої у відповідності до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених рішенням міської ради. Здійснення прибирання прилеглої території може проводитись силами спеціалізованих підприємств за умови укладення договору. Витрати на утримання в належному стані закріпленої за тимчасовою спорудою “Сервітуарія” території здійснюються за рахунок “Сервітуарія”.

            1.4. Даний Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.

            1.5. Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності не є об’єктом нерухомого майна та в будь якому випадку право на неї не може бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

            1.6. Зовнішній вигляд відкритого майданчика для харчування повинен  відповідати вимогам «Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому», затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради.

           

           

            2. Розрахунки за Договором.

            2.1. Перший внесок плати за користування особистим строковим сервітутом сплачується «Сервітуарієм» авансовим платежем в розмірі 50%  від загальної суми за даним Договором протягом 10 днів після підписання Договору. Решту суми «Сервітуарій» сплачує   щомісячно рівними частками не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок:______________________________________________________________________

(реквізити )

із зазначенням номеру Договору.

            Розрахунок  плати проводиться за формулою:  П = 0,2 Вм х S х Кф, де:

П – річна плата за розміщення тимчасової споруди  у грн.; Вм – річна вартість 1 м2 об’єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн.;

S – площа тимчасової споруди у м2; Кф – коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, затверджений рішенням міської ради; 0,2 – коефіцієнт, що враховується для розрахунку плати за користування об’єктом благоустрою.

            Річний розмір плати за цим Договором на __________ рік становить: __________________________________________________________________________грн.

                                                           (число та сума прописом)

Місячний розмір плати ______________________________________________________грн.

                                                           (число та сума прописом)

Авансовий платіж __________________________________________________________грн.

                                                           (число та сума прописом)

            2.2. У разі додаткового розміщення відкритого майданчика для харчування за адресою: вул. __________  у період з 01 листопада 20 _____ р. по 31 березня 20_____р.,  нараховується плата за  цим Договором із застосуванням збільшуваного коефіцієнту – 3,0.            Розрахунок плати проводиться за формулою: Мпдр = Мрп х 3,0 де:

Мпдр – місячна плата за додаткове розміщення майданчика у грн.; Мрп – місячний розмір плати за цим Договором у грн.; 3,0 – збільшуваний коефіцієнт.

Місячна плата за додаткове розміщення ______________________________________грн.

                                                                                                  (число та сума прописом)

            2.3. Розмір плати за даним Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України або прийняття Хмельницькою міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за розміщення тимчасових споруд, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

            2.4. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок: :_________________________________________

                                                                                                                     (реквізити)

із зазначенням номеру Договору.                                              

            3. Права та обов'язки Сторін.

            3.1. «Власник» має право:

            3.1.1. Вимагати від «Сервітуарія» використання особистого строкового сервітуту, встановленого даним Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в даному Договорі.

            3.1.2. Вимагати від “Сервітуарія” своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.

            3.1.3. Вимагати від “Сервітуарія” утримувати в належному стані територію, закріплену за тимчасовою спорудою, а також підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди.

            3.1.4. Здійснювати перевірки дотримання «Сервітуарієм» умов даного Договору та утримання закріпленої за тимчасовою спорудою території в належному стані.  

            3.1.5. Змінювати розмір плати, встановленої в даному Договорі, у випадках, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

            3.1.6. Вимагати тимчасового перенесення тимчасової споруди «Сервітуарія» після направлення «Сервітуарію» відповідного письмового повідомлення за 1 місяць, при необхідності проведення планових ремонтних робіт на території, на якій розміщена тимчасова споруда та без попередження при необхідності проведення аварійних ремонтних робіт, з наданням тимчасового місця для розміщення тимчасової споруди.

            3.1.7. В односторонньому порядку розірвати даний Договір щодо розміщення «Сервітуарієм» тимчасової споруди у випадках, передбачених п.п. 4.3, 5.5. даного Договору.  

            3.1.8. Демонтувати тимчасову споруду у порядку, затвердженому рішенням міської ради.

            3.2 «Власник» зобов'язаний:

            3.2.1 Не перешкоджати «Сервітуарію» використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності  виключно відповідно до умов даного Договору.

            3.3. «Сервітуарій» має право:

            3.3.1. Використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання умов цього Договору. 

3.3.2. Встановити тимчасову споруду після підписання даного Договору.

            3.4. “Сервітуарій” зобов'язаний:

            3.4.1. Дотримуватися умов цього Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі.  

            3.4.2. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом в порядку, визначеному Договором.

            3.4.3. Після  закінчення строку дії Договору, провести звірку із «Власником» щодо повноти сплати за даним Договором та підписати Акт звірки, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за даним Договором.

            3.4.4. Забезпечити розміщення та експлуатацію відкритого майданчика для харчування з дотриманням вимог норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з вини «Сервітуарія».

            3.4.5. За власний рахунок підтримувати зовнішній вигляд споруди,  здійснювати прибирання прилеглої території у відповідності до «Правил благоустрою території міста Хмельницького”, затверджених рішенням Хмельницької міської ради, паспорту прив’язки.

            3.4.6. Не здійснювати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших об'єктів на території, на яку встановлено особистий строковий сервітут.

            3.4.7. Після розміщення тимчасової споруди подати в управління адміністративних послуг письмову заяву за формою наведеною у додатку 2 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244, із зазначенням інформації про виконання вимог паспорта прив’язки.

            3.4.8. Після закінчення строку дії Договору припинити користуватися територією, демонтувати відкритий майданчик для харчування протягом 5 календарних днів та після демонтажу обов’язково, за власний рахунок, відновити  територію (об’єкт благоустрою).

            3.4.9. Не допускати укладання договору оренди відкритого майданчика для харчування  іншим суб’єктам господарювання.

            3.4.10. Не змінювати функціонального призначення тимчасової споруди.

            3.4.11. Не встановлювати відкритий майданчик для харчування до підписання даного Договору.

            3.4.12. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування відкритого майданчика для харчування або створення загрози життю та/або здоров’ю громадян забезпечити його демонтаж за власний рахунок в термін, визначений у приписі посадових осіб управління екології та контролю за благоустроєм міста, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі.

            4. Відповідальність за невиконання умов договору.

            4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору, нанесення збитків, Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

            4.2. В разі порушення термінів оплати, зазначених в п.2.4. Договору, «Сервітуарій» сплачує пеню в розмірі 1,0 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.

            4.3. У разі наявності у  «Сервітуарія»  заборгованості за даним Договором у сумі, що перевищує плату за два календарних місяці, даний Договір достроково розривається «Власником» в односторонньому порядку, про що «Сервітуарій» письмово повідомляється про розірвання Договору на адресу вказану в цьому Договорі. В такому випадку Договір вважається розірваним через 14 робочих днів з дня направлення письмового повідомлення «Сервітуарію».

            «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на вказаній в цьому Договорі території та зобов’язаний демонтувати/знести тимчасову споруду в строки вказані в письмовому повідомленні про розірвання Договору.

            4.4. За несвоєчасне проведення демонтажу відкритого майданчика для харчування після закінчення періоду його функціонування, визначеного в паспорті прив’язки, чи прийняття рішення щодо анулювання паспорта прив’язки (розірвання Договору) до закінчення строку його дії, «Сервітуарій» сплачує штрафні санкції в трьохкратному розмірі місячної оплати, передбаченої цим Договором.

            5. Терміни дії договору, зміна умов договору та припинення його дії.

            5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та припиняється після спливу строку, на який було встановлено сервітут.

            5.2. Термін дії даного Договору з _______________ по ________________.

            5.3. Зміна умов даного Договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін.

            5.4. Даний Договір вважається достроково припинений, якщо змінився власник тимчасової споруди.

            5.5. Дія даного Договору припиняється:

            5.5.1. Шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін або на підставі рішення суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених даним Договором;

            5.5.2. Шляхом його розірвання за ініціативою «Власника» в односторонньому порядку у разі:

            5.5.2.1. Анулювання паспорта прив’язки, у випадках передбачених чинним законодавством  України, про що управління архітектури та містобудування письмово повідомляє управління торгівлі.

           5.5.2.2. Самовільної зміни «Сервітуарієм» функціонального призначення тимчасової споруди.

            5.5.2.3. Створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану тимчасової споруди, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами);    

            5.5.2.4. У разі притягнення суб’єкта господарювання двічі   до  адміністративної  відповідальності за порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. 

            5.5.2.5. У разі заборгованості за даним Договором у випадку передбаченому п. 4.3.  даного Договору.

            6. Інші умови.

6.1. Встановлений (передбачений) цим Договором особистий строковий сервітут не позбавляє «Власника» прав володіння, користування або розпорядження об'єктом даного Договору, не надає «Сервітуарію» права на проведення будь-якого будівництва на території, наданій йому для розміщення тимчасової споруди, та території для забезпечення благоустрою (підтримання в належному стані).

            6.2. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості в судовому порядку.

            6.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

            6.4.  Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. До цього Договору додаються :

            Додаток 1. Паспорт прив'язки тимчасової споруди .

            Додаток 2. Довідка про вартість 1 м² об'єкта благоустрою.

            Додаток 3. Акт звірки.

            Додаток 4. Пам’ятка - Витяг з Правил благоустрою території міста Хмельницького.

 

            7. Юридичні адреси сторін.

    «Власник»:                                                                               

«Сервітуарій»:

Управління торгівлі

______________________________________

              ( ПІБ ФОП  чи назва юридичної особи)

м. Хмельницький

  _____________________________________

(юридична адреса, адреса проживання ФОП  )

вул. ____________________________________              

Паспорт серія :_________________________

   Одержувач коштів:________________________                         

   іден. № _____________________________

 

Код ЄДРПОУ: ___________________________

     тел. _________________________

Банк одержувача :_______________________

 

МФО:   ________________________________      

 

р/р ____________________________________

 

   призначення платежу:

 

плата за встановлення сервітуту

 

ДОСС №  _______ від _____________________  

 

 _________________________________________  

 (вказати тип тимчасової споруди)

 

   Начальник

   управління торгівлі                _______________

  

_______________________________________

                              (ПІБ та підпис «Сервітуарія»)

 

 

вик. _____________________

тел. ______________________

 

 

Керуючий справами              

виконавчого комітету                                                                                    Ю. Сабій

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                    Р. Сідлецька             

                                                                                                                                           Додаток №4

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року

 

Начальнику управління торгівлі

 ______________________________

 

ЗАЯВА

 

            Прошу укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної тимчасової споруди (ТС) -  павільйону, кіоску_________________                                                                                                                    

                                                                                                               (потрібне підкреслити)

за адресою: м. Хмельницький ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                                                 

            Технічні характеристики ТС:

            - загальна площа ______________ м² ;

            - номер в комплексній схемі ________________ ;

            - призначення ТС__________________________________________________________ ;

            - з розміщенням / без розміщення вітрин, холодильного та іншого обладнання (потрібне підкреслити).

             ________________________________________________________________________________ 

(вид діяльності згідно з КВЕД)

________________________________________________________________________________

                    

________________________________________________________________________________

                          (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця)

 

________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) ________________________________________________________________________________

                       (прізвище, ім'я, по-батькові керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця / уповноваженої особи)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

                                                  (місце знаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

Документи, що додаються до заяви:

1. Копія паспорта прив’язки ТС                                                 від ___________________ року

2. Акт звірки з управлінням торгівлі

про відсутність (наявність) заборгованості

по сплаті за ДОСС                                                                       від ___________________ року

 3. Витяг з технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної

ділянки управління Держгеокадастру у

Хмельницькому районі Хмельницької

області про ціну 1 м² земельної ділянки                                     від ___________________ року

4. Довіреність на право представляти

 інтереси суб’єкта звернення в органах

місцевого самоврядування, оформлена в

установленому законодавством порядку

(у разі звернення уповноваженого представника)                    від ___________________ року

 

Цією заявою підтверджую наступне:

- договір на вивіз твердих побутових відходів ________________________________________;

                                                                                                             (укладений, відсутній)

- договір на працевлаштування найманої особи укладений на ___________________________;

                                                                                                             (кількість  осіб, яка зазначається прописом)

 

- дану тимчасову споруду здаю в оренду ____________________________________________;

                                                                                                                  (так / ні)

 

 - у разі самовільного збільшення зазначеної площі ____ м² ТС, розміщеної за адресою:_____ ______________________________________________________________________________не заперечуватиму проти знесення зазначеної ТС і не пред'являтиму жодних вимог та претензій про відшкодування збитків, пов’язаних зі знесенням споруди або інших негативних наслідків;

- з «Порядком демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій» затвердженого рішенням восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2016 № 55 ознайомлений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Контактні телефони: ____________________________________________________________

 

Електронна адреса: ______________________________________________________________

 

«____» _________________ 20 ___ р.                          _________________________________

                                                                                                     (підпис керівника юридичної особи /

                                                                                                                                                               фізичної особи - підприємця /

                                                                                                                                                                      уповноваженої особи)

Заповнюється адміністратором:

 

«____» _________________ 20 ____ р.

                 (дата надходження заяви)

 

 

Реєстраційний номер______________

 

 

________________________________                           _________________________________

        (прізвище та ініціали адміністратора)                                                                                                 (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                  Ю. Сабій

 

 

 

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                  Р. Сідлецька        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику управління торгівлі

 ______________________________

 

ЗАЯВА

 

            Прошу укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної тимчасової споруди (ПТС) місцевого виробника продовольчих товарів -  лавки-автопричепу за адресою: м. Хмельницький, вул. ______________________

                                                 

            Технічні характеристики ПТС:

            - загальна площа ______________ м² ;

            - номер в комплексній схемі ________________ ;

            - призначення ПТС________________________________________________________;

            - з розміщенням / без розміщення вітрин, холодильного та іншого обладнання (потрібне підкреслити).

             ________________________________________________________________________________ 

(вид діяльності згідно з КВЕД)

________________________________________________________________________________

                    

________________________________________________________________________________

                          (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця)

 

________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) ________________________________________________________________________________

                       (прізвище, ім'я, по-батькові керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця / уповноваженої особи)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

                                                  (місце знаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

Документи, що додаються до заяви:

1. Копія паспорта прив’язки ПТС                                              від ___________________ року

2. Акт звірки з управлінням торгівлі

про відсутність (наявність) заборгованості

по сплаті за ДОСС                                                                       від ___________________ року

 3. Витяг з технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної

ділянки управління Держгеокадастру у

Хмельницькому районі Хмельницької

області про ціну 1 м² земельної ділянки                                     від ___________________ року

4. Довіреність на право представляти

 інтереси суб’єкта звернення в органах

місцевого самоврядування, оформлена в

установленому законодавством порядку

(у разі звернення уповноваженого представника)                    від ___________________ року

 

Цією заявою підтверджую наступне:

- договір на вивіз твердих побутових відходів ________________________________________;

                                                                                                             (укладений, відсутній)

- договір на працевлаштування найманої особи укладений на ___________________________;

                                                                                                             (кількість  осіб, яка зазначається прописом)

 

 - у разі самовільного збільшення зазначеної площі ____ м² ПТС, розміщеної за адресою: ______________________________________________________________________________не заперечуватиму проти знесення зазначеної ПТС і не пред'являтиму жодних вимог та претензій про відшкодування збитків, пов’язаних зі знесенням споруди або інших негативних наслідків;

- з «Порядком демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій» затвердженого рішенням восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2016 № 55 ознайомлений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Контактні телефони: ____________________________________________________________

 

Електронна адреса: ______________________________________________________________

 

«____» _________________ 20 ___ р.                          _________________________________

                                                                                                     (підпис керівника юридичної особи /

                                                                                                                                                               фізичної особи - підприємця /

                                                                                                                                                                      уповноваженої особи)

Заповнюється адміністратором:

 

«____» _________________ 20 ____ р.

                 (дата надходження заяви)

 

 

Реєстраційний номер______________

 

 

________________________________                           _________________________________

        (прізвище та ініціали адміністратора)                                                                                                 (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                  Ю. Сабій

 

 

 

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                  Р. Сідлецька        

 

                                                                                                                                           Додаток №5

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року

 

Начальнику управління торгівлі

           ___________________________

 

ЗАЯВА

 

            Прошу укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди -  відкритого майданчика для харчування за адресою: м. Хмельницький

_______________________________________________________________________________________________

 

загальною площею ______________ м².           

________________________________________________________________________________ 

(вид діяльності згідно з КВЕД)                  _______________________________________________________________________________

                          (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця)

________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) ________________________________________________________________________________

                       (прізвище, ім'я, по-батькові керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця / уповноваженої особи)

________________________________________________________________________________

                                                  (місце знаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

Документи, що додаються до заяви:

1. Копія паспорта прив’язки ТС                                                 від ___________________ року

2. Акт звірки з управлінням торгівлі

про відсутність (наявність) заборгованості

по сплаті за Договором                                                                       від ___________________ року

 3. Витяг з технічної документації про

нормативну грошову оцінку земельної

ділянки управління Держгеокадастру у

Хмельницькому районі Хмельницької

області про ціну 1 м² земельної ділянки                                     від ___________________ року

4. Довіреність на право представляти

 інтереси суб’єкта звернення в органах

місцевого самоврядування, оформлена в

установленому законодавством порядку

(у разі звернення уповноваженого представника)                    від ___________________ року

             

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Контактні телефони: ____________________________________________________________________.

Електронна адреса: _____________________________________________________________________.

 

«____» _________________ 20 ___ р.                          _________________________________

                                                                                                     (підпис керівника юридичної особи /

                                                                                                                                                               фізичної особи - підприємця /

                                                                                                                                                                      уповноваженої особи)

Заповнюється адміністратором:

 

«____» _________________ 20 ____ р.                       __________________________________

                 (дата надходження заяви)                                                                                                        (реєстраційний номер заяви)

________________________________                           _________________________________

        (прізвище та ініціали адміністратора)                                                                                              (підпис)

 

 

Керуючий справами              

виконавчого комітету                                                                                    Ю. Сабій

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                     Р. Сідлецька                  

 

                                                                                                                                           Додаток № 6

до рішення виконавчого комітету

від «____»___________20___року

 

Акт

звірки по сплаті за договором №_____ про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди  ________________________________________________   

                                                                                            (тип: павільйон, кіоск, відкритий майданчик для харчування )

від «____»____________   201_____ року.

                                                                                           

Фізична особа –  підприємець _____________________________________________________.

Адреса розміщення тимчасової споруди  ____________________________________________.

Площа тимчасової споруди (м²) _______________________________.

 

№ з/п

Місяць

Нарахування

Оплата

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                  Підпис

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                     Ю. Сабій

 

Начальник управління торгівлі                                                                      Р. Сідлецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua