Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ___________________________ №_____________                                 м. Хмельницький

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633

 

              Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

             

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 року № 633 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому», виклавши додаток 4 в новій редакції згідно з додатком.

              2. Уповноважити заступника міського голови А.Бондаренка від імені виконавчого комітету укласти з переможцем конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому - ТОВ «Фінансова компанія «ГЕРЦ» (м. Одеса) договір про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому, терміном на 5 (п’ять) років.

              3. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови А. Бондаренка.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. Симчишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                      Ю. Сабій

 

                                                                                                                             

Заступник міського голови                                                                А. Бондаренко

 

 

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                              С. Шепурев

 

 

Завідувач юридичного відділу                                                           Л. Демчук

 

 

Завідувач загального відділу                                                              В. Волик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2018 р. №___

 

ДОГОВІР № __

щодо забезпечення впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому

 

«___» ____________________ 20__ р.                                                           м. Хмельницький

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, в особі ____________________________________________________________________________, який діє на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від                        «___» ______________ 20__ року № ____, з однієї сторони (іменується надалі - «Замовник»), та суб’єкт господарської діяльності - _________________________________________________________________________________, в особі __________________________________________________________________________, який діє на підставі________________________________________________________, з другої сторони, (іменується надалі - «Інвестор - Уповноважена особа (Єдиний оператор)), у подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали даний Договір (надалі - «Договір») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Уповноважена особа (Єдиний оператор) за дорученням Замовника забезпечує впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування (надалі - «АСООП») та здійснює справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому незалежно від форм власності.

1.2. Уповноважена особа (Єдиний оператор) є небанківською фінансовою установою, відомості про яку внесено до державного реєстру фінансових установ, відповідно до Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія __ № ___, виданого «___» ______________ 20__ року.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», виключним видом діяльності Уповноваженої особи (Єдиного оператора) є надання фінансових послуг, однією з яких є послуга з переказу коштів, для належного здійснення якої Уповноважена особа (Єдиний оператор) має чинну ліцензію Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, № ___, видану «___» ______________ 20__ року.

Враховуючи обмеження, передбачені для Уповноваженої особи (Єдиного оператора) законодавством, Сторони домовились, що відповідно до п. 1.1. цього Договору, впровадження АСООП здійснюється силами третіх осіб (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо), яких Уповноважена особа (Єдиний оператор) може залучати для виконання зобов’язань, передбачених цим Договором. При цьому, зобов’язання щодо переказу коштів, що будуть надходити через АСООП за транспортні послуги у м. Хмельницькому, Уповноважена особа (Єдиний оператор) буде здійснювати самостійно.

Зобов’язання, передбачені цим Договором, що будуть виконуватися в рамках впровадження АСООП третіми особами (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями тощо), які будуть залучені Уповноваженою особою (Єдиним оператором), передбачають укладення окремих договорів між учасниками цього проекту та відповідними третіми особами.

 

2. ПрАВА та обв’язки сторін

 

2.1. Права та обов’язки Замовника

2.1.1. Права Замовника:

- при необхідності приймає рішення з питань впровадження та належного функціонування АСООП та інших електронних систем в міському пасажирському транспорті загального користування;

- проводить перевірку виконання Уповноваженою особою (Єдиним оператором) умов даного Договору, Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності та Порядку проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому;

- користується повним доступом до бази даних АСООП (без можливості внесення змін та коригувань);

- отримує від Уповноваженої особи (Єдиного оператора) звіти про роботу АСООП та обсяги здійснених пасажирських перевезень;

- за письмовою вимогою отримує від Уповноваженої особи (Єдиного оператора) дані про виконану транспортну роботу перевізників за період, який вимагається (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) за визначеною для Уповноваженої особи (Єдиного оператора) формою;

- встановлює форми, носії, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів;

- встановлює економічно обґрунтовані тарифи на транспортні послуги;

- погоджує Уповноваженій особі (Єдиному оператору) перелік та кількість місць пунктів продажу та поповнення електронних квитків, з врахуванням потреб мешканців міста;

- отримує від Уповноваженої особи (Єдиного оператора) оперативну допомогу при користуванні АСООП;

- вимагає від Уповноваженої особи (Єдиного оператора) належного виконання зобов'язань за Договором;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.1.2. Обов’язки Замовника:

- своєчасно та в повному обсязі забезпечити Уповноважену особу (Єдиного оператора) необхідною для виконання умов цього Договору інформацією нормативно-організаційного характеру;

- взаємодіяти та всебічно сприяти Уповноваженій особі (Єдиному оператору) у питаннях виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

- дотримуватись умов Договору.

2.2. Права та обов’язки Уповноваженої особи (Єдиного оператора):

2.2.1. Права Уповноваженої особи (Єдиного оператора):

- отримувати від Замовника інформацію та матеріали, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань;

- вимагати від Замовника належного виконання та дотримання умов цього Договору;

- на дострокове виконання договірних зобов’язань по впровадженню АСООП;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.2.2. Обов’язки Уповноваженої особи (Єдиного оператора):

- забезпечити впровадження АСООП в термін до «___» _____________ 20__ року;

- забезпечити організацію повного та своєчасного фінансування впровадження АСООП, виконання підготовки графіка реалізації проекту, пусконалагоджувальних робіт з демонстраційним запуском об’єкта інвестування, всіх інших умов, спрямованих на реалізацію проекту;

- забезпечити організацію процесу оплати проїзду споживачами послуг, у тому числі обробку інформації, розподіл та перерахування коштів перевізникам з використанням АСООП на підставі окремих договорів відповідно до чинного законодавства України;

- забезпечити здійснення аналізу діяльності та формування різноманітних статистичних даних для їх подальшого використання Замовником у покращенні надання транспортних послуг;

- забезпечити надання консультацій та роз'яснень з питань функціонування АСООП;

 

- забезпечити виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, номінальна вартість та інші істотні вимоги до яких визначаються відповідним рішенням Замовника;

- забезпечити програмування електронних квитків в залежності від їх виду та призначення;

- забезпечити розповсюдження та поповнення в пунктах продажу та поповнення електронних квитків через:

1) термінали оплати платіжних систем, зареєстрованих в Україні та розповсюджених по місту;

2) каси центрального офісу та наявні в місті відділення;

3) мережу Інтернет;

4) банкомати та термінали банків за готівку, безготівково;

5) торгові точки.

- забезпечити надання довідкової та роз'яснювальної інформації користувачам АСООП стосовно придбання, поповнення та користування електронними квитками;

- забезпечити приймання скарг від користувачів АСООП щодо її роботи та користування електронними квитками, розгляд та надання ґрунтовних відповідей;

- забезпечити безперебійну роботу обладнання та програмного забезпечення;

- забезпечити синхронізацію роботи усіх елементів АСООП, усунення можливих збоїв та недоліків у роботі;

- забезпечити контроль за оплатою/фіксацією проїзду пасажирами, в т.ч. з використанням інших можливих засобів оплати проїзду:

а) банківська картка PayPass та PayWave;

б) мобільний платіжний сервіс.

- забезпечити інтегрування АСООП із наявною в Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» системою автоматизованого продажу засобів оплати проїзду;

- забезпечити функціонування АСООП та обладнання відповідно до затвердженого порядку функціонування та встановлених вимог;

- забезпечити проведення навчання Замовника з користування АСООП із забезпеченням методичними матеріалами по її роботі;

- за письмовою вимогою Замовника забезпечити проведення збору інформації та формування статистичних даних про роботу перевізників в частині виконання пасажирських перевезень за визначені Замовником період (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) та формою;

- щомісячно забезпечити формування Замовнику звіту по проданих електронних квитках;

- у разі отримання від Замовника інформації про несправності або припинення роботи АСООП, забезпечити негайне усунення виявлених недоліків (пошкоджень);

- у разі самостійного виявлення несправностей АСООП, забезпечити оперативне повідомлення Замовника системи та забезпечити негайне усунення виявлених недоліків (пошкоджень);

- за письмовим зверненням Замовника, забезпечити розширення можливостей АСООП для впровадження інших сервісів.

- у разі прийняття Замовником рішення про встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті незалежно від форм власності, за письмовою вказівкою Замовника забезпечити проведення відповідного оновлення інформації та даних на всіх видах електронних квитків та проїзних документах тривалого користування.

2.3. Уповноважена особа (Єдиний оператор) забезпечує адміністрування роботи АСООП:

2.3.1. До  обсягу зобов'язань із адміністрування роботи АСООП належить:

2.3.1.1. забезпечення безперебійної роботи АСООП та всіх її складових;

2.3.1.2. забезпечення збору, обробки та передання даних про виконану транспортну роботу на сервер, в якому знаходиться центральна база даних;

2.3.1.3. забезпечення обслуговування та забезпечення стабільної роботи центральної бази даних;

2.3.1.4. забезпечення взаємозв'язку між валідаторами та центральною базою даних;

 

2.3.1.5. забезпечення резервного копіювання даних;

2.3.1.6. забезпечення убезпечення від несанкціонованого доступу, зміни чи викрадення даних;

2.3.1.7. забезпечення здійснення належного захисту персональних даних користувачів власників персональних ЕК.

2.4. Дані про виконану транспортну роботу формуються в розрізі:

- кількість перевезених пасажирів;

- кількість пасажирів, що оплатили проїзд за встановленим тарифом;

- кількість безоплатно перевезених пасажирів;

- кількість перевезених пасажирів конкретною одиницею рухомого складу на певному маршруті (за потреби — у конкретно визначений час);

- кількість реалізованих електронних квитків;

- формування різноманітних звітів на основі зібраної інформації (необхідне інформаційне наповнення звіту визначається Замовником та доводиться до відома Уповноваженої особи (Єдиного оператора) письмовими повідомленнями).

 

3. Терміни виконання зобов'язань за Договором

 

3.1. Впровадження АСООП повинно бути виконано в термін до «___» _____________ 20__ року.

3.2. Адміністрування АСООП проводиться постійно, протягом дії даного Договору. Дані про виконану транспортну роботу формуються за період, який вимагається Замовником (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) у встановленій формі.

3.3. Реалізація електронних квитків проводиться через пункти продажу та поповнення електронних квитків постійно, протягом дії даного Договору.

3.4. Забезпечення стабільної роботи пунктів продажу та поповнення електронних квитків - протягом дії даного Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

4.2. Порушенням зобов’язання за цим Договором вважається невиконання або неналежне виконання умов Договору.

 

5. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

5.1. Спірні питання та розбіжності, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів протягом 10 (десяти) днів з дня письмового повідомлення будь-якою із Сторін про виникнення таких розбіжностей.

5.2. У випадку недосягнення домовленостей, усі спірні між Сторонами питання, розв’язуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього договору, що унеможливлює виконання Сторонами зобов’язань, визначених цим договором.

6.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів від дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону та надати відповідний підтверджуючий документ.

6.3. Документом, який підтверджує виникнення обставин непереборної сили є письмовий документ встановленої форми, який видається Торгово-промисловою палатою України (уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою).

 

 

7. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Зміна умов цього Договору здійснюється у письмовій формі за згодою Сторін і оформлюється додатковими угодами до Договору. Усі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.2. Сторони домовились у разі настання змін в законодавстві України, які стосуються предмету цього Договору, у безспірному порядку вносити відповідні зміни та доповнення до цього шляхом укладання додаткових угод.

7.3. Дія Договору припиняється у разі:

7.3.1. припинення юридичної особи – Уповноваженої особи (Єдиного оператора);

7.3.2. закінчення терміну дії договору.

7.4. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або за ініціативою однією із сторін, якщо інша порушує його умови з письмовим попередженням про вказані наміри не менш як за 30 календарних днів, шляхом оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди.

На вимогу однієї із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі істотного порушення другою стороною умов Договору.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

8.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, в тому числі найменування і місцезнаходження та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 3-х календарних днів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.2. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.3. Будь-які виправлення в тексті цього Договору не допускаються і є не дійсними.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

9.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до                 «___» _______________ 20__ року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

            9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що залишились невиконаними.

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

(єдиний оператор)

Виконавчий комітет

Хмельницької міської ради

29013, м. Хмельницький

вул. Гагаріна, 3

тел./факс: 76-45-02

р/р 35410077050100

в ГУДКСУ в Хмельницькій області

МФО 815013

Код ЄДРПОУ 04060772

_____________________________________

_____________________________________

М.П.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

М.П.

 

РІШЕННЯ

 

«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633»

 

 

Дата оприлюднення _______________

 

 

ДОПОВІДАЄ:

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку ____________ С. Шепурев

 

«________» _________________20____р.

 

                                                                       Керуючий  справами

 

_______________ Ю. Сабій

 

«________» _________________20____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список розсилки рішення

 

«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633»

 

 

 

 

1. Заступник міського голови А.Бондаренко.

2. Управління транспорту та зв’язку (С. Шепурев).

3. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» (В. Паламарчук).

 

Перелік документів, що додаються:

1. Клопотання управління транспорту та зв’язку від ...12.2018 року № … на 1 арк.

 

 

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв'язку                                                                                      С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення

виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633»

 

 

 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення

Підставою розроблення проекту рішення є клопотання управління транспорту та зв’язку.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття рішення є внесення змін до типової форми договору про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

 

3. Правові аспекти

Рішення приймається на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект рішення не потребує капіталовкладень і виділення коштів з міського бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення не стосується інтересів інших органів.

 

6. Громадське обговорення

З метою вивчення думки містян та отримання побажань/зауважень щодо проекту рішення, ...01.2019 року було проведено громадське обговорення.

 

7. Прогноз результатів

У зв’язку із прийняттям проекту рішення прогнозується впровадження у міському громадському транспорті різних видів електронних квитків, які міститимуть різну кількість передплачених транспортних послуг. В салонах транспортних засобів планується встановлення спеціального обладнання - валідаторів, за допомогою яких буде проводитись оплата/реєстрація проїзду.

 

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв'язку                                                                                 С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua