Новини

Оголошується конкурс на відшкодування підприємцям відсоткової ставки за кредитами

До уваги суб’єктів підприємництва!

Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року №4 «Про затвердження Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» управління економіки Хмельницької міської ради оголошує конкурсний відбір заявок суб’єктів підприємництва, яким буде відшкодовано з міського бюджету відсоткові ставки за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів.

Організатор конкурсного відбору – управління економіки Хмельницької міської ради.

Умови конкурсного відбору:

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі – Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва в рамках Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького  на 2017-2018 роки (далі – Програма) шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва (далі – Компенсація).

1.2. Компенсація надається на конкурсних засадах суб’єктам підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (придбання основних засобів).

1.3. Компенсація за кредитами надається в розмірі, що не перевищує облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату проведення конкурсного відбору.

Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

1.4. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансову підтримку суб’єктів підприємництва в рамках Програми є управління економіки міської ради.

2. Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території м. Хмельницького;

2.2. Проводять господарську діяльність не менше одного року;

2.3. Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України;

2.4. Розробили та реалізують інвестиційні проекти за наступними пріоритетними напрямами: текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво харчових продуктів та напоїв (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку); деревообробне виробництво; машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку); впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва продовольчих та промислових товарів (надання послуг); впровадження інновацій та нових технологічних процесів.

3. На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надають в оренду нерухоме майно;

3.2. Є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.3. Отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами;

3.4. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3.5. Подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту, свого фінансового стану та кількості існуючих робочих місць.

4. Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

4.1. Відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2.4 цього Порядку;

4.2. Строк окупності та економічна доцільність проекту;

4.3. Кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

4.4. Рівень середньої заробітної плати працівників за останній бюджетний період;

4.5. Виробництво продукції на експорт та у рамках імпортозаміщення;

4.6. Збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за останній звітний період;

5. Основні засади проведення конкурсного відбору:

5.1. Метою проведення конкурсного відбору є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Компенсацію.

5.2. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

5.3. До складу конкурсної комісії входять на паритетних засадах представники виконавчих органів міської ради, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, депутати міської ради. Головою комісії є заступник міського голови, секретарем комісії – представник управління економіки міської ради.

5.4. Конкурсною комісією у разі необхідності залучаються експерти для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу інвестиційних проектів. Експерти здійснюють оцінку поданих учасниками конкурсу інвестиційних проектів та готують висновки у 10-денний термін після завершення прийому заявок на участь у конкурсі.

5.5. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється управлінням економіки міської ради.

5.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється управлінням економіки міської ради у газеті “Проскурів”, розміщується на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 45 календарних днів до дати проведення конкурсу та має містити інформацію щодо дати проведення конкурсу, умов проведення конкурсу, кінцевого терміну подання заявок з відповідними документами, адреси, за якою приймаються заявки з відповідними документами, контактного номера телефону для довідок.

5.7. Управління економіки міської ради забезпечує приймання заявок на участь у конкурсі з документами відповідно до Переліку (додаток №2 до даного Порядку) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

5.8. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку, та документи (оригінали та їх копії, завірені заявником в одному примірнику), які визначені переліком (додаток 2 до цього Порядку). Кожний претендент може подати тільки одну заявку на отримання Компенсації.

5.9. При поданні заявки наявність всіх документів, передбачених цим Порядком, перевіряється секретарем конкурсної комісії та реєструється у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору. Копія заявки з реєстраційним номером повертається суб’єкту підприємництва. Книга реєстрації учасників конкурсного відбору повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою управління економіки міської ради.

5.10. Документи подаються до конкурсної комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.11. Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із повідомленням причини повернення у день їх подання. Суб’єкт підприємництва має право доопрацювати комплект документів відповідно до вимог цього Порядку та подати його на повторний розгляд.

5.12. Після закінчення терміну подання документів управління економіки міської ради за 7 (сім) календарних днів до початку конкурсу надсилає пакети документів учасників та висновки експертів електронною поштою членам конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання конкурсної комісії.

5.13. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

5.14. Презентації інвестиційних проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

5.15. Переможці конкурсного відбору визначаються конкурсною комісією, виходячи з критеріїв, визначених у пункті 4 цього Порядку, та в межах суми коштів, передбачених на зазначені цілі. Переможців конкурсу може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору.

5.16. Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним. Результати конкурсного відбору оформлюються протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

5.17. Конкурсна комісія протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх учасників та оприлюднює результати конкурсного відбору на офіційному веб-сайті міської ради.

6. Кошти на компенсацію надаються в межах одного бюджетного періоду.

7. Якщо кредит отримано до початку поточного бюджетного року, то відшкодування відсотків здійснюється за період з початку та до кінця поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом бюджетного року – з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року.

8. Після підтвердження сплати переможцем конкурсу відсотків за користування кредитом у повному обсязі за бюджетний період управління економіки міської ради перераховує одноразово суму, яку визначено рішенням Комісії, на розрахунковий рахунок переможця конкурсу у банківській установі, якою надано кредит, на підставі укладеного договору протягом одного місяця.

9. Невикористані кошти міського бюджету протягом бюджетного року, які направлено на Компенсацію, повертаються  управлінням економіки до міського бюджету.

10. Фінансова та бюджетна звітність про використання коштів міського бюджету для здійснення Компенсації складається і подається в установленому порядку. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

11. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

Заявка на участь у конкурсі на відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів додається.

Перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів додається.

Конкурсний відбір відбудеться 04 грудня 2017 року.

Кінцевий термін подання заявок з відповідними документами – 17 листопада 2017 року.

Заявки з відповідними документами для участі у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, каб. 115, 116 з 9 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., крім вихідних і святкових днів.

Телефони для довідок: 76-21-12, 76-44-26.