Про  затвердження Правил  приймання  стічних вод  до системи централізованого водовідведення м. Хмельницького

Проект

 

 

 

Про  затвердження Правил  приймання  стічних

вод  до системи централізованого водовідведення

м. Хмельницького

 

 

            З метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення міста Хмельницького, відповідно до абзацу 5 статті 13 Закону України „Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, статей 1-3,5,15,31-34,39-41,47,68-70 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 1,2,35,38,39,42,44,70,95,99,110,111 Водного кодексу України, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  міська рада:

В И Р І Ш И ЛА:

 1. Затвердити   Правила   приймання    стічних  вод  до   системи   централізованого водовідведення м. Хмельницького (додаються).
 2.       Відповідальність   за    виконанням   рішення  покласти  на   заступника   міського   голови   А.Нестерука та міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».
 3.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади міста.

 

 

            Міський голова                                                                                   О.Симчишин

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток

                                                                                                              до рішення сесії міської ради

                                                                                                              

                                                                                                              від __ _______2018р.  № __

 

                                                                                                          

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 м. хмельницького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький   2018

           

 

 

 

 

                                 

 

ЗМІСТ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................. 3

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем                        централізованого водовідведення під час приймання                                                           до них стічних вод споживачів .......................................................................... 6

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ                                                    СТІЧНИХ ВОД,  ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ                                                ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ.................................................................... 8

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ ......................................................................................................................10

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних                  водах НА ВИПУСКАХ СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. Хмельницького (Таблиця 1)...........................................12

V. Порядок оформлення приймання стічних вод  ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ  м. хмельницького .........................13

VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ....................................................................16

VII. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД НА АНАЛІЗ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ПРОБ ..............................................................................................18

VIII. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ

СТІЧНИХ ВОД  ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ …........19

 

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ СПОЖИВАЧАМИ ЗА СКИДАННЯ

СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО                                                                             ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.................................................................... 20

 

Додатки:

Додаток 1. Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач                                      повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних                          вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та                           очищення стічних вод …......................................................................................................... 24

Додаток 2. Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення …..................................................................................... 25

Додаток 3. Журнал – акт  відбору стічних вод Споживачів................................................ 27

Додаток 4.  Акт про контрольний аналіз  проб стічних вод ….......................................... 28

Додаток 5. Розрахунок вартості приймання 1 м³ наднормативно                                забруднених стічних вод ........................................................................................................ 29

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Метою розробки Правил є:                                                                                       

-  захист здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд; 

-  гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище.            

  1. Ці Правила розроблено згідно з державними Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. №316, Водним кодексом України, Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законом України «Про житлово-комунальні послуги”, іншими нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у міську каналізацію.
  2. Правила поширюються на міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” (далі - Виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України  та на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в систему каналізації міста Хмельницкого (далі -Споживач).                                                                                                      
  3. Визначення термінів та скорочень

Арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виробник;  БСК - біохімічне споживання кисню;                                                                                                

Виробник (виконавець) - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), з питного водопостачання- (Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал");                                                                      вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького;

ГДК - гранично допустима концентрація забруднюючої речовини у воді поверхневих водних об’єктів господарсько-питного (рибогосподарського) призначення; 

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;                                                                                            державні Правила приймання - Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316;                                         Договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод - Додаток до чинного Договору;                                                                                                                                               ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м³;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені цими Правилами, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;                                                                                          зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск Споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

КНС - каналізаційна насосна станція;

Контролююча служба – Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області, служба контролю за прийманням стічних вод Виробника;

контрольний колодязь (КК)- колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником з вільним доступом Виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана Виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Паспорт водного господарства — це офіційний документ на всі водопровідні та  каналізаційні мережі, які знаходяться на балансі Споживача, в якому визначені умови   водокористування, водозабору і скиду стічних вод;

Порядок визначення розміру плати — Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316;

Правила — Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення    м. Хмельницького;

Разова проба – окрема, довільно взята (відносно часу та КК споживача) проба з об’єму стічної води Споживача;

Розрахунковий період – період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який Споживачу нарахована плата за послуги водопостачання і водовідведення;

Розрахунок – визначення  величини плати за скид до системи централізованого водовідведення з порушенням вимог Правил;

Споживач - юридичні особи незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичні осіби - підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України,   всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в систему каналізації міста Хмельницкого;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі договору зі Споживачем та Виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

CФІ - фактична концентрація забруднюючої речовини у стічних водах Споживача;

ТУ - Технічні умови на приєднання до мережі міської каналізації;

ХСК - хімічне споживання кисню;

         Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за      № 936/15627 (далі - Правила користування).  

1.5. Правила встановлюють вимоги до Споживачів, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, регламентують взаємні права та обов’язки Споживача і Виробника, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод до  системи централізованого водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

1.6. Правила затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для Виробника та Споживачів.   

1.7. Контроль за виконанням Споживачами Правил здійснюють Контролюючі служби. 

1.8. Виробник встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.9. Виробник укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил, за умовами укладеного з Виробником Договору.

  1. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) Виробника, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються Правилами або у Договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Правилами.
  2. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником.                                                                                Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.                          Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.                                      
  3. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за Договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

 

1. Виробник повинен:

            1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

            2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, та надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів;

            3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

            4) здійснювати періодичний вибірковий контроль ефективності роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

            5) здійснювати у будь-який час за участю представника Споживача раптовий, заздалегідь не погоджений зі Споживачами відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема, порядок відбору проб встановлюється розділом VІI цих Правил;

            6) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання Споживачем до системи централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення Виробника. При цьому, за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до системи водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

            7) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з Виробником Договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки, вимагати розробки та узгодження з Виробником заходів щодо  доведення якості стічних вод до встановлених ДК, а саме, будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень. та вживати заходів впливу, передбачених Договором та цими Правилами;

            8) у разі аварій, пошкоджень, несправностей на зовнішніх мережах водовідведення Споживача тимчасово припиняти, або обмежити подачу води Споживачу;

            9) вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя;

            10)  виставляти Споживачам до оплати рахунки за послуги водовідведення;

            11) у випадку виявлення з боку Споживача порушень вимог Правил та умов Договору або невиконання вимог Акту, Виробником розраховується  плата із застосуванням коефіцієнта кратності;

            12) встановлювати в  КК Споживачів пристрої для контролю за показниками стічних вод і режиму їх скиду;

            13) вимагати від Споживачів встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрат, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних  пробовідбірників (у т.ч. автоматичних) та інших пристроїв;

            14) при розгляді матеріалів для укладення Договору здійснювати обстеження об’єкта Споживача та відбирати на аналіз  проби стічних вод, вимагати надання необхідного додаткового матеріалу стосовно скиду стічних вод;

            15) пред'являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;

            16) на підставі укладеного із Споживачем Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод здійснювати приймання понаднормативно забруднених стічних вод;

            17) доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до даних Правил або зміни Правил у вимогах до якісних показників стічних вод Споживачів, пов'язані зі змінами лімітів та скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти.

            2. Споживачі повинні:

            1) укласти Договір з Виробником на послуги водопостачання та  водовідведення;

            2) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних і якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень цих Правил;

            3) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником, надавати Виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до системи централізованого водовідведення;

            4) виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником Договору;

            5) у разі зміни в умовах водовідведення (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до Договору та Паспорту водного господарства;

            6) укладати новий Договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта;

            7) надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

            8) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником;

            9) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

            10) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися до Виробника щодо їх перегляду;

            11) щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод – негайно) подавати   Виробнику  інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації;

            12) забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження об’єкта Споживача з питання роботи локальних очисних споруд та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування;

            13) своєчасно оплачувати виставлені Виробником рахунки за послуги водопостачання і водовідведення та за скид понаднормативних забруднень, повністю відшкодовувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Споживача;

            14) письмово повідомляти Виробника про усунення порушень  в терміни встановлені Виробником у Актах;

            15) обладнати випуски пристроями, що дозволяють припинити скидання стічних вод (при відсутності таких пристроїв);

            16) утримувати КК Споживачів в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, не захаращувати  сміттям, будівельними матеріалами та не допускати розміщення на них транспорту тощо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1. Споживачі мають право:

2.1.1. Користуватися послугами системи централізованого водовідведення відповідно даних Правил;

2.1.2. Звертатись до суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення контрольного аналізу стічних вод Споживача;

2.1.3. Ознайомитись у Виробника з нормативною документацією щодо приймання стічних вод Споживача в систему централізованого водовідведення  м. Хмельницького;

2.1.4. Перед відбором  проб оглядати обладнання, надане Виробником, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення;

2.1.5. Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в своїх стічних водах, виконані Виробником, та оскаржувати їх.

 

            ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД,  ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

            1. До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

            2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

            1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

            2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

            3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

            4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

            5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень. Стічні води інфекційних лікувальних закладів та відділень перед скадом до  системи централізованого водовідведення мають бути знешкоджені та знезаражені на локальних КОС з обов’язковою  утилізацією або захороненням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами;

            6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

            7) мати температуру вище 40° С ;

            8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

            9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

            10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС Виробника;

            11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

            12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

            13) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами;

            3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

            Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.

            4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах, з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

            5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрацій забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

            6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, або Правил приймання за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та зобов’язується вжити заходів по доведенню якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у Договорі, але не більше 1 року.

            Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС Виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.

            У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

            У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку визначення розміру плати, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

 1. Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

            1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

            1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску Споживача);

            2) ДК забруднюючої речовини на вході в каналізаційні очисні споруди (КОС);

            3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

            4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до державних Правил приймання.

            Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожних КОС Виробника.

            2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені Правилами.

            3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у КОС розрахунок виконується за формулою

де       Дкjbo — Дкj- ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

     Сj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м³) (приймається за регламентом роботи КОС Виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 державних Правил приймання);

            Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м³/добу);

 
 

           - середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення (м³/добу);

 

 
 

     - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м³) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м³); заліза загального -       2 (г/м³); жирів - 30 (г/м³); СПАР - 5 (г/м³); хлоридів - додатково 50 (г/м³) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м³); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді). 

 

            4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 державних Правил приймання, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

            5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

 

де   Дкjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

                         на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 -    кількість днів у році;

Qgp - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м³/добу);

 
 

      -   середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення  м³/добу;

 

 
 

       - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м³);  

 

Kj  -  коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС Виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 державних Правил приймання.

            6. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Споживачів до системи  централізованого  водовідведення м. Хмельницького  наведені  у Таблиці 1.

     7. При  скиді  Споживачем забруднюючих речовин, які не увійшли у цей перелік, ДК           на них встановлюють згідно державних Правил і вказують їх у Договорі.

 8. ДК встановлюються на рівні ГДК для водойм господарсько-питного (рибогосподарського) призначення:                
- для забруднюючих речовин, не вказаних у Договорі;
- для стічних вод у випуску, не вказаному в Договорі;
- для стічних вод в усіх випусках Споживача, якщо цей Споживач не має чинного Договору.

   9. ДК забруднюючих речовин на випусках Споживачів, які мають Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

Таблиця 1

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах НА ВИПУСКАХ СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м.Хмельницького

з/п

Показник якості

Одиниця
виміру

Допустимі концентрації

 для споживачів, що скидають стічні води

 

на КОС-1

на КОС-2

 

     

 

1

2

3

4

5

 

1.

Зважені речовини

г/м³

300,0

296,0

 

2.

БСК5

г О2/м³

320,0

330,0

 

3.

ХСК

г О2/м³

800,0

825,0

 

4.

Мінералізація

г/м³

1000,0

1000,0

 

5.

Сульфати

г/м³

400,0

400,0

 

6.

Хлориди

г/м³

350,0

350,0

 

7.

Азот амонійний (аміак за азотом)

г/м³

15,0

15,0

 

8.

Нітрити

г/м³

1,5

1,5

 

9.

Нітрати

г/м³

40,0

40,0

 

10.

Фосфати

г/м³

3,5

3,5

 

11.

Нафтопродукти

г/м³

2,5

2,5

 

12.

СПАР(аніонні, неіоногенні)

г/м³

5,0

5,0

 

13.

Сульфіди

г/м³

1,5

1,5

 

14.

Залізо (загальне)

г/м³

1,0

1,0

 

15.

Мідь

г/м³

0,3

0,3

 

16.

Цинк

г/м³

0,4

0,3

 

17.

Нікель

г/м³

0,3

0,3

 

18.

Хром загальний

Хром 6-ти валентний

г/м³

г/м³

          0,4

          0,1

0,3

0,1

 

19.

Жири рослинні та тваринні

г/м³

10,0

50,0

 

20.

рН

Одиниць рН

6,5-9,0

 

21.

Температура

Град. Цельсія

Не вище 40оС

 

22.

Нерозчинні масла, смоли, мазут

г/м³

Не допускається

23.

Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини

г/м³

Не допускається

24.

Концентровані маточні та кубові розчини

г/м³

Не допускається

25.

Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини

г/м³

Не допускається

26.

Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення

 -

Не допускається

 

V. Порядок оформлення приймання стічних вод  ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ   м. хмельницького

1. Приєднання Споживачів до системи централізованого водовідведення.

1.1. Приєднання Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами Правил користування.

1.2. Підключення нових  Споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності проекту приєднання до каналізаційних мереж населеного пункту, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Виробником у встановленому порядку.                                                                                                 Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення    здійснюється за Договорами.

1.3. При прийнятті рішення для діючих підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується:                                                                    
           - запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (СФ) забруднюючих речовин;
           - влаштування систем оборотного водопостачання;
           - попереднє очищення стічних вод на локальних КОС;
           - спільне попереднє очищення стічних вод даного Споживача з стічними водами інших Споживачів на кущових КОС;
          - обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта  Споживач зобов’язаний:
           - одержати у Виробника ТУ;
           - розробити та  погодити з Виробником проектну документацію;
           - після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію    згідно з вимогами Державних будівельних норм;
           - отримати Дозвіл на скид;
           - стати Споживачем Виробника (укласти Договір).

 

2. Укладання договорів про приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення

2.1. Договір на приймання стічних вод Споживачів укладається одночасно з договором на подачу води з комунального водопроводу.

2.2. Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання Договору подають Виробнику не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або до закінчення терміну попереднього Договору:
             - лист-заявку про укладення Договору із зазначенням пропонованих до приймання в систему централізованого водовідведення об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним із випусків;
             - генплан об'єкта Споживача в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до системи централізованого водовідведення;
             - індивідуальні норми водопостачання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
            - паспорт водного господарства;

            - документ на право власності об'єкта Споживача;

            - схеми локальних очисних споруд.
2.3. Договір розробляє Виробник у 30-ти денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки. Істотними умовами Договору на скид (приймання) стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення є:

 - обсяги та режим скиду стічних вод;
 - розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
 - ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;
 - розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин);
           - права та обов’язки сторін Договору;
           - відповідальність сторін Договору

           - підстави розірвання договору.

2.4. У виключних випадках, коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих  Правил за деякими показниками, він  звертається до Виробника з обґрунтованим проханням про приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням  їх концентрацій  та  доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

        Виробник  розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладення Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.         

    В Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод  встанов-люються  тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин; сумарний  коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид понаднормативних забруднень та розраховану вартість приймання  1 м³ стічних вод Споживачами.

2.5. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника, над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг  водовідведення  здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається Виробником відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, але замість встановлених у цих Правилах ДК беруть тимчасово погоджені концентрації зазначені в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод. 

2.6. Підставами для відмови в укладанні Договору  на скид (приймання) стічних вод Споживача до системи централізованого водовідведення є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких до системи централізованого водовідведення заборонений  цими Правилами;

- значення перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод на КОС;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або КОС.

2.7. У 20-ти денний строк Споживач зобов'язаний оформити Договір зі свого боку та повернути один примірник Договору Виробнику.

      Договір набуває чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в Договорі не передбачено пізнішого терміну.                    2.8. Усі майнові спори стосовно Договору  розв'язуються згідно з чинним законодавством.

 

3. Порядок приймання рідких відходів від Споживачів, які не приєднані до                             системи централізованого водовідведення

1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти та інші стоки, які утворились в результаті використання води в побутових та/або технологічних процесах Споживача, і відводяться до вигрібних ям.

2. Згідно п. 8.15.1 ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” скидання рідких відходів здійснюється тільки на зливальні станції.

3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у систему централізованого водовідведення від неканалізованих об’єктів Споживачів.

4. Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених органом місцевого самоврядування норм водоспоживання з урахуванням ступеню упорядження і кількості мешканців (працюючих), але не менше 25 л на добу на 1 людину (ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” таблиця 1 п. 7.1.1).

5. Стоки вигрібних ям не повинні містити крупні механічні домішки і пісок. БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

6. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості забороняється.

7. Забороняється скидати у вигрібні ями і на КОС дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

8. Перевезення рідких відходів до місця їх скидання (зливальної станції) здійснюється тільки спеціалізованим асенізаційним транспортом Виробника, або, на підставі Договору із Виробником будь-яким іншим суб’єктом господарювання, який має право на здійснення такого виду діяльності, що в подальшому називається Перевізник, власним спеціалізованим автотранспортом Споживача.

9. У разі відсутності у Споживача власного спеціалізованого автомобіля, для вивезення рідких відходів Споживачем укладається Договір на відкачку рідких відходів з Виробником або Перевізником, згідно якого Споживач отримує послуги по їх відкачуванню з транспортуванням до зливальної станції та здійснює за ці послуги оплату за розцінками Виробника/Перевізника.

10. Споживач, незалежно від оплати за послуги з відкачування стоків, покриває витрати Виробника пов’язані з транспортуванням стічних вод від зливальної станції до КОС та їх очистку на КОС згідно п. 8 розділу 1 державних Правил приймання та п.1.10 розділу І та п.2 розділу IХ цих Правил шляхом оплати цих послуг за розцінками Виробника.

11. Об’єм стоків, які підлягають транспортуванню від зливальної станції до очисних споруд та очищенню на КОС, визначається Договором на очистку та транспортування стічних вод між Споживачем (Перевізником) та Виробником.

12. Перевізник зобов’язаний щомісячно надавати Виробнику перелік Споживачів, що користуються його послугами, та достовірні дані про об’єм вивезених та скинутих стоків.

13. Скид стічних вод асенізаційним транспортом у каналізаційні мережі та каналізаційні колектори не на зливальну станцію заборонений. При скиді стічних вод спеціалізованим асенізаційним транспортом безпосередньо в каналізаційні мережі та колектора, такий скид вважається самовільним і Виробник виставляє Споживачу (Перевізнику), який допустив вказане порушення, рахунок у двадцятикратному розмірі встановленого тарифу за послуги водовідведення, розраховану на об'єм цистерни, встановленої на асенізаційному транспорті.

14. Стічні води Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом на зливальну станцію, повинні відповідати якісним характеристикам зазначених в Таблиці 1 допустимих концентроацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Хмельницького.

15. Виробник здійснює технічний, якісний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

16. Визначення якісних характеристик стічних вод, що скидаються асенізаційним транспортом у зливальні станції, здійснюється Виробником вибірково в будь-який час при зливі згідно п. 2 розділу VII цих Правил.

17. Перевізник за власний кошт має обладнати  асенізаційний транспорт приладом контролю за пересуванням (GPS-навігатор).

18. За несанкціонований скид стічних вод, що скидаються асенізаційним транспортом у зливальні станції, відсутність або закінчення строку дії Договору на приймання та очищення стічних вод і рідких відходів Споживач чи Перевізник сплачує послуги Виробнику в порядку та розмірі згідно п.4 розділу IX цих Правил.

       

VІ. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

            1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

            За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.                                                                                                                                                         Контроль за якістю стічних вод Споживачів (в тому числі за допомогою автоматичних пробовідбірників) здійснюється в контрольних колодязях (КК), в приймальних відділеннях каналізаційних насосних станцій (КНС) або ємностях-усереднювачах, які є місцями відбору проб.                                                                                                                          Місця відбору проб визначаються на схемі балансового розмежування, яка являється додатком до Договору і позначаються як контрольні колодязі (КК).

            Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

            Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.                                                                                               Споживачі щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод – негайно), надають Виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника.                                                                                                            Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими  Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

            2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

            3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

            4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

            5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

            6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

            Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується у спеціальному журналі або Акті, який підписують як представник Виробника, так і представник Споживача.

            У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або Акті представник Виробника зазначає про це в журналі або Акті.

            7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в Акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

            Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в Акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

            8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

            У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

            9. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником та Споживачем.

VII. ПОРЯДОК відбору проб стічних вод на аналіз та оформлення процедури відбору проб

            1. Місця відбору  проб

1.1. Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до системи централізованого водовідведення Виробника  лише окремими випусками з обов’язковим спорудженням на кожному випуску КК Споживача.  Відбір  проб здійснюється з КК Споживача.

1.2. КК Споживачів:                               

- споруджуються та обладнуються Споживачами;

- повинні перебувати за межами об'єкта Споживача, а їх місцезнаходження повинно

бути  узгоджене з Виробником; 

        -   мають бути відмічені  у паспорті водного господарства;                                                                                                           

        -   мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів.

        1.3. Місце відбору проб визначається в Договорі і вАкті розмежування майнової

        належності систем питного водопостачання та/або водовідведення по кожному об'єкту

        Споживача, до якого входить і схема проходження мереж водопостачання та/або

        водовідведення Споживача і Виробника з визначенням місця розмежування і (КК).

        Акт і схема є невідємною частиною Договору.

2. Порядок відбору  проб

2.1. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробником здійснюється відбір разових проб. Разові  проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

2.2. За призначенням проби поділяються на робочі, проби для Споживачів та контрольні, які відбираються одночасно.

2.3. Робоча проба  – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин (СФ), робиться висновок щодо  відсутності чи наявності у стічних водах, які  відводяться  до систем централізованого водовідведення Виробника , перевищень ДК забруднюючих речовин.

2.4. Після відбору робоча проба для аналізу передається в хімічну лабораторію Виробника. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Споживача, можна одержати по телефону в лабораторії Виробника на другий день після відбору проби. Ці запити фіксуються лабораторією Виробника в спеціальному журналі.

2.5. Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби  проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналізу  проби, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби.

2.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Виробника і Споживача, за ініціативою Споживача, контрольна  проба передається для проведення  аналізу інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників Споживача та Виробника. Відкриття контрольної  проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним Актом. (додаток 4).

2.7.  Контрольна проба  маркується та опечатується Виробником і зберігається в холодильній шафі лабораторії Виробника  три доби з моменту відбору проби.

2.8. Контрольний  аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яким виникли розбіжності між результатами аналізів робочої  та   проби для Споживача.

2.9. Аналізи робочої проби, проби для Споживача та  контрольної проби здійснюються лабораторіями, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

2.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб  зберігаються у Виробника три  роки.

2.11. Найменший загальний об’єм разової  проби 3,0 л (в посуд для робочої  проби –     1,0 л, в посуд для проби для Споживачів – 1,0 л і в посуд для контрольної  проби – теж 1,0 л).

2.12. При наявності локальних КОС Споживачі повинні здійснювати облік  фактичного обсягу  стічних вод та якісний контроль стічних вод до  і після локальних КОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Споживач, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної за водовідведення особи не менше трьох років. Об’єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

2.13. Результати замірів об’ємів  та  аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах обліку, які зберігаються у Споживача.

2.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні інформувати Виробника негайно.

2.15. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Споживачів здійснюється Контролюючими службами незалежно.

2.16. Відібрані  проби реєструються у “Журналі-акті відбору проб стічних вод  Споживачів “  Виробника (додаток 3).

2.17. На момент відбору  проби фіксується  температура стічних вод.

2.18. У разі виявлення перевищення ДК, встановлених цими Правилами:
- у 7-денний термін з моменту відбору  робочої проби Виробник  направляє Споживачу лист-повідомлення про порушення ДК у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу; 

- після визначення обсягів водовідведення Споживача за розрахунковий період, Виробник направляє споживачу розрахунок  плати за скид стічних вод з перевищенням ДК та відповідний рахунок;

- Споживачі зобов'язані в 10-денний термін після отримання рахунку задовільнити обґрунтовані  вимоги Виробника.

 

VIII. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ

СТІЧНИХ ВОД  ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

            1. Виробник та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

            2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п’ять діб.

            Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії Договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого Договору.

            3. У разі стягнення з Виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

            4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де    Kt - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

        Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач (м³/добу);

        Zi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виробником за останні три роки з і-го Споживача (тис. грн).

            5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

            6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою

 
 

 

 

де  Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

      Bzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

      Mi - скиди забруднюючих речовин і-м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

 
 

    - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

 

            Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та цими Правилами.

ІХ. Визначення величини плати СПОЖИВАЧАМИ
за скидання СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ  м. хмельницького

 

1. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення є єдиним на території України, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316.

2. Цей Порядок визначення розміру плати поширюється на Виробника, Споживача та Перевізника.

            Споживачі здійснюють скид стічних вод у систему централізованого водовідведення    м. Хмельницького, а Перевізники на зливальну станцію та сплачують за послуги відповідно до укладених з Виробником Договорів.

Договори на послуги водовідведення укладаються на підставі цих Правил, Загальнодержавних правил, Порядку визначення розміру плати та Правил користування.

            Споживачі повинні повністю покрити всі витрати Виробника, пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення навколишнього природного середовища.

3. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного Договору Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів. 

            Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 4, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

            Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

4. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного Договору на централізоване водовідведення, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого Договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

5. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (Pc) розраховує Виробник за формулою:

 

де Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м³;

   Qd - об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених Договором, м³;

   Qpd –  об’єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені Договором, м³;

   Qpz – об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

  Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

      При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів, що скидаються у систему централізованого водовідведення, порівняно з встановленими у цих Правилах, Споживач сплачує Виробнику плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за тарифом на централізоване водовідведення на 1 м³ стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Т), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Qpz) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

5.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5.2. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.           5.3. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

де ХСК -  хімічне споживання кисню;

    БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

6. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40ºС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення тощо) застосовується Kk = 5.

8. У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та цими Правилами допустимої концентрації (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

     Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу.

9. Якщо Виробником встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

10. Якщо Виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

де Cfi - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ої речовини;

     Дкі - допустима концентрація і-ої речовини.

            Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 5.1 цього розділу.

11. Виробник розраховує для Споживача додатковий обсяг оплати за прийняття понаднормативно забруднених стоків, у випадку укладення Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод згідно з п.5 цього розділу Правил.

Розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, в такому випадку розраховується:

- в розмірі 60% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (Кк) не перевищує 5;

- в розмірі 70% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (Кк) не перевищує 10;

- в розмірі 80% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (Кк) більше 10.

12. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено Актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або Договором.

14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення Виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

15. Додатковий   обсяг  стічних вод, який потрапляє до системи централізованого водовідведення через  каналізаційні колодязі в періоди дощів та сніготанення визначається як 20 відсотків обсягу стічних вод з площ водозбору Споживача, розрахованих за чинними нормами (БНіП 2.04.03-85. “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”) і даними гідрометеослужби та паспорту водного господарства Споживача (див. п.15.9. Правил киристування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України).

 

 

           

            Директор

            МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого
водовідведення м. Хмельницького
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

            Директор

            МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Хмельницького 
(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.                                        

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

 

           

            Директор

            МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 3

                                                                                          до Правил приймання стічних

                            вод  до системи централізованого 

                          водовідведення м. Хмельницького

 

        Журнал – акт  відбору стічних вод Споживачів

  

Дата

відбору

проб

з/п

Код

споживача

Назва споживача

Адреса

споживача

Загальна

кількість

 випусків

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці

            

Місце відбору проб

 

 

 

Проба відібрана у присутності

 

Посада

П.,І.,Б.

 

Підпис

 за робочу

 пробу

Підпис

 за контрольну пробу

(проба зберігається три доби від дати відбору)

Підпис

за   пробу для споживача

 Проба відібрана (так/ні)

 

Час відбору проб

 

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Директор

            МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун

 

 

 

 

 

Додаток  4                              

до Правил приймання стічних

                             вод до системи централізованого 

                            водовідведення м. Хмельницького

 

АКТ № .......

про контрольний аналіз  проб стічних вод

 

“.....” ............ 20…р.                                                                                                   м.Хмельницький

Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб

                                                             № … … …  від “……” ……… 20 …р.

Комісією у складі:

представника МКП “Хмельницькводоканал” в особі … … … … … … … … … … …
                                                                                                                                                                                                                                             (посада)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ,
                                                                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові представника)

представника Споживача… … … … … … … … … … … … … … …
                                                                                                                                                                     (назва підприємства)

в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
                                                                                              (посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

в присутності представника лабораторії … … … … … … … … … … …
                                                                                                                                                                     (назва лабораторії)

в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
                                                                                              (посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

представника Держекоінспекції в Хмельницькій області  в особі   … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … …  
                                                                                                                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення  м.Хмельницького, затверджених рішенням Виконкому Хмельницької міської ради                    від “___” _______ 20__ р. № ____ проведено  розпечатування проб для проведення контрольного  аналізу.

№ з/п

Позначка про стан  опечатування проби для аналізу

Час

Перелік показників для аналізу

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 Проби передано лабораторії _____________________________________________

для проведення контрольного аналізу.

 

З правом та порядком застосування результатів контрольного аналізу ознайомлені:

.........................................……... ..................................................................................
 (підпис представника Споживача)                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

 

..........................................…….. ..................................................................................
 (підпис представника МКП “Хмельницькводоканал”)                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

 

..........................................…….. ..................................................................................
(підпис представника лабораторії)                                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

 

.........................................……... ..................................................................................
 (підпис представника Держекоінспекції в Хмельницькій області)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

                              

            Директор

            МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток  5

до Правил приймання стічних

                            вод  до системи централізованого 

                            водовідведення м.Хмельницького

 

 Додаток до договору №_____

від “___”________ 20__ р.

Про приймання наднормативно

 забруднених стічних вод

 

Затверджую

Директор МКП “Хмельницькводоканал”

______________________

“___” ________20__ р.

від Споживача_______________ _____________________________    

 

 

Розрахунок № ____

вартості приймання 1 м³ наднормативно забруднених стічних вод

 

№ з/п

 

Показники якості стічних вод

Значення

допустимої концентрації забруднюючих речовин

тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин

 

 

Коефіцієнт кратності

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарний коефіцієнт кратності:

 

 

 

 

№ з/п

Параметри

Значення

Розмірність

1

2

3

4

1.

Тариф за приймання стічних вод з ПДВ

 

грн./м³

2.

Сумарний коефіцієнт кратності

 

 

3.

Вартість приймання 1 м³ стічних вод з понаднормативним забрудненнями з ПДВ

 

грн.

4.

ПДВ

 

грн.

Вартість приймання стічних вод з понаднормативним забрудненнями з ПДВ становить ____________ грн./м³

___________________________ гривень ______ копійок за 1 м³.

          (вартість прописом)

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Керівник Споживача __________________

 

 

__________________      (                                 )

 

 

   (підпис, прізвище, ім’я  та по-батькові керівника)

 

 

“___” _____________ 20__ р.

 

 

МП

 

            Директор

          МКП “Хмельницькводоканал”                                                  В.Кавун 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua