Розпорядження міського голови

від 28.02.2011 № 72-р "Про затвердження Правил поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради"

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.02.2011 № 72-р

Про затвердження Правил поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради

 

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про державну службу”, ст. 8 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, наказу Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214 “Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця”, рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 25.11.2010 року № 1504 “Про стан роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях міста”:

            1. Затвердити Правила поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради, що додаються.

            2. Рекомендувати службовцям та іншим працівникам виконавчих органів міської ради при виконанні службових обов’язків керуватися цим розпорядженням.

            3. Загальному відділу забезпечити доведення цього розпорядження до відома виконавчих органів міської ради, ознайомити з цим розпорядженням секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючу справами виконкому та керівників виконавчих органів міської ради.

            4. Організаційно-контрольному відділу забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

            5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Черевченко Л.П.

 

Міський голова С. Мельник

 

ДОДАТОК

до розпорядження

від 28.02.2011 № 72-р

 

 

ПРАВИЛА

 поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі – посадових осіб) та способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на Конституції України та визначених статтею 4 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" принципах служби, які спрямовані на підвищення авторитету служби в органах місцевого самоврядування та зміцнення репутації посадових осіб, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від посадових осіб.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування посадова особа ознайомлюється з цими Правилами, про що робиться письмовий запис у його особовій справі.

1.2. Ці Правила встановлюють основні вимоги до етики працівників виконавчих органів міської ради, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад посадових осіб згідно із Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.3. Служба в органах місцевого самоврядування ґрунтується на таких основних принципах:

 • служіння територіальній громаді;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • верховенства права, демократизму і законності;
 • гуманізму і соціальної справедливості;
 • гласності;
 • пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
 • рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;
 • професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
 • підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків;
 • дотримання прав місцевого самоврядування;
 • правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;
 • захисту інтересів територіальної громади;
 • фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів міського бюджету;
 • самостійності кадрової політики в територіальній громаді.

 

1.4. Суспільне призначення служби в органах місцевого самоврядування полягає в забезпеченні ефективного здійснення завдань і функцій виконавчих органів міської ради шляхом сумлінного виконання посадовими особами покладених на них службових обов'язків.

1.5. Поведінка посадових осіб має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до служби  в органах місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України.

1.6. Посадові особи мають дбати про позитивний авторитет органів місцевого самоврядування, дорожити своїм ім'ям та статусом.

1.7. Посадові особи повинні утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів та свого ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов'язків.

1.8. Посадові особи, як і інші громадяни, мають право на приватне життя і повинні поважати приватне життя інших посадових осіб, зберігати з цих питань конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.

 

2. Загальні обов'язки посадових осіб

2.1. Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхньої компетенції, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є також обов'язковими до виконання посадовими особами.

2.2. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи.

2.3. Посадові особи мають виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.

2.4. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов'язків.

Посадові особи зобов'язані не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства, держави та територіальної громади чи негативно вплинути на її репутацію.

2.5. Посадові особи мають з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган місцевого самоврядування або ганьблять репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

2.6. Посадові особи мають виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян.

2.7. Одяг посадових осіб повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

2.8. При виконанні своїх повноважень посадові особи мають забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання доручених їм матеріальних та фінансових ресурсів.

2.9. Посадові особи повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень.

2.10. Посадові особи зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників.

2.11. Посадові особи зобов'язані діяти в межах своїх повноважень.

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, посадові особи зобов'язані невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

2.12. Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

2.13. Посадовим особам забороняється розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю", та інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, у тому числі й після залишення ними служби в органах місцевого самоврядування, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.

Водночас посадові особи не повинні приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.

 

3. Врегулювання конфлікту інтересів

3.1. Посадові особи зобов'язані у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме будь-якої можливості виникнення реальних або таких, що видаються реальними, протиріч між її приватними інтересами та  службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їм службових повноважень.

3.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як посадові особи будуть призначені на посаду.

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, посадові особи повинні невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

3.3. У разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути, посадові особи повинні дотримуватися цих Правил.

3.4. Якщо посадовим особам стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб, їм необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

Посадові особи, які повідомили про конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника і вважають, що вжиті заходи є недостатніми, можуть повідомити про це в письмовій формі міського голову.

3.5. Безпосередній керівник зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншим посадовим особам, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

3.6. У разі виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб, які входить до складу колегіального органу (виконавчого комітету, комісії, колегії, ради тощо), такі посадові особи не повинні брати участь у прийнятті рішення, якщо їх неучасть не впливає на повноваження цього органу.

У разі якщо неучасть посадових осіб, у яких виник конфлікт інтересів і які входять до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь таких посадових осіб у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем.

3.7. Посадовим особам рекомендується позбутись приватного інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

3.8. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення посадових осіб іншими особами та відсутності можливостей для їх переведення на інші посади відповідної категорії посад міський голова або його заступник, секретар міської ради чи керуюча справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, приймають рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цими посадовими особами.

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до посадових осіб щодо прийняття рішень стосовно предмета конфлікту інтересів.

3.9. Посадові особи не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюються з таким рішенням.

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю посадових осіб у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над такими посадовими особами надсилається усім членам колегіального органу.

3.10. Контроль здійснюється у такій формі:

- перевірка особами, визначеними міським головою, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовими особами або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

- розгляд справ та прийняття рішень посадовими особами у присутності особи, визначеної міським головою.

 

4. Запобігання проявам корупції

4.1. Посадові особи зобов'язані неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законами України "Про державну службу" та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції. Своєю поведінкою вони мають продемонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відкидають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформують керівника свого структурного підрозділу.

Посадовим особам, які мають відомості про вчинення іншими посадовими особами порушень вимог, передбачених Законами України "Про державну службу", “Про службу в органах місцевого самоврядування”, антикорупційним законодавством, цими Правилами, слід передавати такі відомості міському голові.

4.2. Посадові особи мають дотримуватися обмежень, передбачених чинним законодавством.

4.3. Посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб:

- за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах, що приймаються, вчинюються як безпосередньо такими особами, так і за їх сприяння іншими посадовими особами та органами;

- якщо особи, які надають подарунки, є підлеглими таких осіб;

- в інших випадках, якщо особи отримують подарунки з мотивів, пов'язаних з їх службовим становищем.

4.4. Якщо посадові особи виявили подарунки у своєму службовому приміщенні чи отримал його в інший спосіб, вони зобов'язані невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Про виявлення подарунка складається акт у довільній формі, в якому зазначаються характеристики подарунка та обставини, за яких його було виявлено. Акт підписується посадовими особами, які виявили подарунок, безпосереднім керівником та особою, відповідальною за запобігання проявам корупції в органі місцевого самоврядування.

4.5. Керівники виконавчих органів ради у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених чинним законодавством, в межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких діянь та повідомити про їх вчинення, у визначений чинним законодавством термін, будь-який з державних органів, які ведуть боротьбу з корупцією.

4.6. Посадові особи повинні дотримуватися цих Правил. За порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадові особи несуть відповідальність відповідно до Законів України "Про державну службу" та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

            Керуюча справами виконкому   Л. Черевченко

            Завідуючий відділом кадрової роботи  І. Костенецький